INFORMUJEME: NALEZENO OHNISKO PTAČÍ CHŘIPKY

Linda Holubová Blažková

16. 1. 2024


obracíme se na Vás v souvislosti s potvrzením nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) v chovu ptáků chovaných v zajetí na území obce Trnávka v okrese Nový Jičín, neboť území Vaší obce se nachází v blízkosti tohoto ohniska.

Popis ohniska:
Dne 17.01.2024 odpoledne nahlásil chovatel z obce Dobrá telefonicky na KVS SVS pro MS kraj postupný úhyn 5-ti ks kura domácího z celkového počtu 10 ks ve svém nekomerčním zájmovém malochovu. Dne 17.1.2024 bylo provedeno místní šetření a odběr vzorků na vyšetření ptačí chřipky. Dne 18.1.2024 byla nákaza – aviární influenza laboratorně potvrzena a KVS SVS pro MS kraj provedla likvidaci ohniska a utratila všechny živé ptáky v ohnisku.

Informujeme Vás, že v souvislosti s uvedeným ohniskem vysoce patogenní aviární influenzy v chovu ptáků chovaných v zajetí a v souladu s čl. 21 odst. 3 písm. g) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj nezřizuje kolem tohoto ohniska tzv. uzavřené pásmo (ochranné pásmo o poloměru 3 km a pásmo dozoru o poloměru 10 km).

Dovolujeme si Vás požádat o předání informace obyvatelům Vaší obce o tomto ohnisku vysoce patogenní aviární influenzy a o doporučeních Státní veterinární právy. Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí se doporučuje důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, spočívající zejména v ochraně chovaných ptáků před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou nejčastějším zdrojem nákazy pro chované ptáky. V následujících 30 dnech se doporučuje vypouštět chované ptáky pouze do ohraničených venkovních prostorů/výběhů a zabránit přístupu na volné volní plochy, na kterých by se mohly vyskytovat vodní volně žijící ptáci. Krmivo a napájecí vodu určenou pro chované ptáky umístit do budov, popř. pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva.

V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci vajec chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili na KVS SVS pro MS kraj na telefonní číslo +420 720 995 203.
Dále bychom Vás chtěli informovat, abyste v případě nálezu zvýšených úhynů u volně žijících ptáků ve Vaší obci nebo v její blízkosti rovněž neprodleně informovali na KVS SVS pro MS kraj na telefonní číslo +420 720 995 203 a jednali pouze podle jejího pokynu.
Příloha

Informační leták k ptačí chřipce
MVDr. Zbyszek Noga
ředitel

Krajská veterinární správy pro MS kraj