doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA

zastupitel města, NMFM