LICITAČNÍ ŘÍZENÍ – PRODEJ POZEMKU

Linda Holubová Blažková

22. 9. 2022

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje prodej pozemku p.č. 5512/21, ostatní plocha – zeleň, o výměře 29 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (I.J.Pešiny)

Předmětný pozemek se nachází v souvisle zastavěném území k.ú. Frýdek, na konci řady dvoupodlažních patrových řadových garáží. Dle Územního plánu Frýdku-Místku se jedná o pozemek zařazený v ploše dopravy silniční (DS), kde jsou přípustné stavby garáží nebo vytvoření parkovacích stání. Přístup k pozemku je z ulice I.J.Pešiny.

Nabídka prodeje se uskuteční formou nabídkového licitačního řízení, které proběhne dne 26.10.2022 v 15.00 hodin v zasedací místnosti Odboru správy obecního majetku Magistrátu města Frýdek-Místek (III. NP), ul. Radniční 10, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek.

Zápis k účasti v nabídkovém licitačním řízení (dále jen „NLŘ“) je ve 14:30 hod. v místě konání, tj. v zasedací místnosti Odboru správy obecního majetku Magistrátu města Frýdek-Místek.

Předmětem NLŘ bude výše kupní ceny za prodej pozemku. Nejnižší nabídková cena je stanovena na 1635 Kč/m2, minimální výše příhozu 50 Kč/m2. Pokud bude tento převod ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně z přidané hodnoty.

Účastník je povinen uhradit jistotu (záloha na úhradu nákladů NLŘ) ve výši 5.000 Kč na účet statutárního města Frýdek-Místek, č.ú. 6015-928781/0100, VS 3240081111, nejpozději
do 24.10.2022. Úhradou jistoty se rozumí její připsání na uvedený účet nejpozději poslední den v daném termínu, tj. dne 24.10.2022. Při zápisu k NLŘ účastník doloží doklad o úhradě jistoty
a podepíše Dohodu o úhradě jistoty.

Odbor správy obecního majetku MMFM zajistí vrácení jistoty všem účastníkům licitace, kteří tuto jistotu složili a podepsali Dohodu o úhradě jistoty, vyjma vítěze licitace, po ukončení NLŘ. Vítězi NLŘ bude jistota vrácena až po podpisu kupní smlouvy. Jistota nebude vítězi NLŘ vrácena, podepíše-li protokol o výsledku NLŘ, ale nedojde k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní nebo kupní smlouvy z důvodu ležících na jeho straně (včetně důvodu, že skutečnosti uvedené v čestném prohlášení o bezdlužnosti, které osvědčil svým podpisem, se ukáží jako nepravdivé) nebo nebude uhrazena nejvyšší kupní cena do 90 dnů od rozhodnutí Zastupitelstvem města Frýdku-Místku o prodeji uvedené nemovité věci. V tomto případě bude jistota použita na úhradu nákladů zmařeného NLŘ.

Účastníkem NLŘ může být osoba starší 18 let. Účastník NLŘ se před jeho začátkem prokáže platným občanským průkazem nebo pasem a dokladem o zaplacení jistoty. Jde-li o právnickou osobu, je účastník povinen předložit výpis z obchodního rejstříku, příp. z jiného veřejného rejstříku, ne starší tří měsíců, a písemné zmocnění (ne starší než 3 měsíce) opatřené úředně ověřeným podpisem zmocnitele, k tomu, že je oprávněn jednat jménem právnické osoby, nejde-li o statutární orgán nebo prokuristu. Písemné zmocnění opatřené úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ne starší
3 měsíců, musí být doloženo též v případě zastoupení fyzické osoby zmocněncem. Zmocnění musí zahrnovat oprávnění zmocněnce k právnímu jednání jménem zmocnitele, zejména k účasti
na nabídkovém licitačním řízení, činění nabídek kupní ceny, podpisu protokolu o nabídkovém licitačním řízení a sdělení čísla účtu pro vrácení složené jistoty.

O prodeji pozemku vítězi NLŘ rozhodne Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém nejbližším zasedání. Následně bude s vítězem NLŘ uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní.

Na základě budoucí kupní smlouvy bude kupující povinen uhradit kupní cenu jako zálohu na kupní cenu před podpisem kupní smlouvy v termínu nejpozději do 90 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Frýdku-Místku o prodeji uvedené nemovité věci.

Statutární město Frýdek-Místek upozorňuje účastníky NLŘ, že výčet výše definovaných podmínek pro uzavření předmětných smluv je pouze základní, nikoli však vyčerpávající.

Bližší informace je možno získat u Bc. Kateřiny Csápaiové, csapaiova.katerina@frydekmistek.cz, tel. 558 609 187, nebo osobně na Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru správy obecního majetku, ul. Radniční 10, III. NP, kancelář č. 315.