MĚSTO NECHALO POKÁCET NEMOCNÉ JASANY

René Stejskal

24. 7. 2023

Na městském pozemku v Lískovci probíhá od pondělí 24. kácení stromů, které jsou nestabilní a nebezpečné. Jedná se o jasany napadené houbou Chalara fraxinea.

Houba způsobuje tzv. nekrózu – postupné uhníváním kořenového systému. Během posledních čtyř let byl lesní porost sledován a jeho zdravotní stav se již natolik zhoršil, že je nutné přistoupit k jeho mýcení. Některé ze stromů jsou již vyvrácené.

Vzhledem k mimořádně složitým terénním podmínkám (podmáčená místa, omezený přístup, členitý svah), omezeným trasám pro vyklizování dřeva a blízkosti zástavby, je nutné z bezpečnostních důvodů provést holoseč. Vykácení pouze napadených jasanů by způsobilo, že by zbývající stromy byly příliš náchylné k působení větru. Lesní porost má bohatě vytvořený podrost, který bude na poškozených místech dosazen a nahradí tak mateřský porost.

Pokácené kmeny z východní poloviny lesního porostu musí být převezeny přes plochu hřiště za hasičskou zbrojnicí. Dotčené části travnaté plochy město uvede do původního stavu. Po ukončení těžby a vyklizování dříví rovněž zajistí úpravy všech dotčených ploch.