MĚSTO OCENILO PEDAGOGY

Jana Musálková Jeckelová

31. 3. 2023

Město ocenilo pedagogy z frýdecko-místeckých mateřských a základních škol. Během tradiční akce, každoročně pořádané u příležitosti Dne učitelů, převzalo ocenění z rukou primátora Petra Korče a vedoucího odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jiřího Adámka 12 (resp. 11) učitelek.

„Přeji oceněným dámám a také všem učitelům ze školských zařízení zřízených městem, aby je práce i nadále bavila, naplňovala a přinášela radost společnou učitelům, dětem i rodičům. Srdečné díky všem za náročnou a obětavou práci s dětmi,“ poděkoval primátor Petr Korč. 

Zleva Jitka Mikolášová, Ludmila Škopková, Natálie Toflová, Jana Lepíková, Jiří Adámek (vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy), primátor Petr Korč, Petra Pacáková, Ivana Kubicová, Renáta Valentová, Bohuslava Romanová, Petra Sedláčková, Mária Steculová a Jana Ondračková. Na fotografii chybí Zuzana Šnajdrová, která se kvůli nemoci neúčastnila.

Dámám gratulujeme a připojujeme krátké medailonky, které přibližují jejich práci:

Ivana Kubicová (ZUŠ F-M) vyučuje hru na příčnou a zobcovou flétnu od roku 1985. Své žáky vede aktivně, motivuje je ke cvičení a díky tomu dosahují výborných výsledků na soutěžích. Školu prezentuje na veřejnosti, např. na vánočních koncertech, akcií ZUŠ Open nebo na koncert nejlepších talentů školy pro Kulturu FM.

Jana Lepíková (ZŠ národního umělce P. Bezruče, T. G. Masaryka 454) Vyučuje matematiku a zeměpis na 2. stupni. U žáků rozvíjí logické myšlení pomocí netradičních matematických her, rébusů a hlavolamů.  Se svými žáky dosahuje výborných výsledků ve vědomostní soutěži Eurorebus a podílí na organizaci okresních kol zeměpisných olympiád.

Jitka Mikolášová (ZŠ, Čs. armády 570) je propagátorkou inovativních metod učení, je také aktivní při přípravě žáků na recitační a hudební soutěže a také na soutěže českého jazyka. Je organizátorkou školních i postupových kol těchto soutěží. Podílí se významným způsobem, kdy se výrazně podílí na prohlubování spolupráce mezi školami. Podílí se na propagaci školy v rámci školních i mimoškolních aktivit.

Jana Ondračková (ZŠ, El. Krásnohorské 2254) vede žáky ke vzájemné spolupráci, objevuje a rozvíjí jejich silné stránky, dokáže ocenit kreativitu a nápady. Ve třídě navozuje příjemnou atmosféru, díky které jsou děti odhodlány pustit se do plnění i náročných úkolů. Rodiče její činnost ocenili nominováním na cenu Zlatý Ámos.

Petra Pacáková (ZŠ a MŠ Lískovec) vyučuje matematiku, zeměpis, příležitostně tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví. Patří k pedagogům, kteří svou práci vykonávají zodpovědně a s velkým nasazením. Klade důraz na moderní výuku, rozvíjí schopnosti žáků nadaných i empaticky podporuje žáky ohrožené školním neúspěchem. Žákům se věnuje i nad rámec školních povinností. Organizuje výlety, soustředění, je instruktorkou na lyžařských kurzech.

Bohuslava Romanová (ZŠ 1. máje 1700) je respektovanou a oblíbenou kolegyní, která vnímá profesi pedagoga jako poslání. Pro žáky je inspirací a dokáže je motivovat pro jejich profesní dráhu. Zajímá se o nové trendy výuky. Je odpovědná, přátelská a svými postoji přispívá k vytváření příjemné atmosféry na pracovišti. Pořádá sbírky ve prospěch onkologicky nemocných dětí.

Petra Sedláčková (ZŠ, Pionýrů 400) svým přístupem a využíváním aktivních způsobů učení probouzí v dětech zájem o matematiku a tělesnou výchovu, které vyučuje. Patří mezi průkopnice a propagátorky výuky šachů jako jedné z nejrychleji rostoucích výukových metod. Výuce této královské hry se ve formě školního zájmového kroužku pro nejmladší žáky věnuje již řadu let. Organizuje také sportovní soutěže.

Mária Steculová (MŠ Barevný svět) dbá ve své třídě na práci dětí s vlastními emocemi, dává základ pro wellbeing. Pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i o talentované děti, zavádí nové výchovné postupy a metody. Pro děti, které vyžadují speciální vzdělávací potřeby v oblasti logopedie, pořádá doučovací aktivity.

Ludmila Škopková (ZŠ, Komenského 402) po celou dobu svého více než 40letého pedagogického působení využívá inovativních metod. Aktivně se podílela na zavádění skupinové výuky, kooperativního učení a projektového vyučování. Dlouhodobě působila jako třídní učitelka speciální třídy. Vždy dbala na propojování výuky s praktickým využitím. Svým vystupováním pěstuje v dětech dobré mezilidské vztahy.

Zuzana Šnajdrová (ZŠ, Jiřího z Poděbrad 3109) působí na škole od roku 1994 jako učitelka zeměpisu, tělesné výchovy a informatiky. Pravidelně připravuje žáky k zeměpisné olympiádě, dopravní soutěži a dalším vědomostním soutěžím, v nichž řada z nich úspěšně reprezentuje školu v okresních i krajských kolech. Metodicky se podílí na zavádění nové informatiky a robotiky do výuky.

Natália Toflová (MŠ Radost) je průkopnicí programu Začít spolu v ČR. Jako ředitelka mateřské školy vede učitelky ke změně při vzdělávání dětí. Vytváří příležitosti pro talentované děti a současně motivuje děti integrované, úspěšně začleňuje děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Prezentuje školu v rámci seminářů, spolupracuje s médii.

Renáta Valentová (ZŠ, Jana Čapka 2555) nastoupila do školní družiny jako vychovatelka v roce 1995. U žáků i kolegů je oblíbená – je empatická, stále dobře naladěná a vždy ochotná pomoci žákům. Pro své žáky připravuje řadu zajímavých aktivit, her a projektových odpolední. Žáky také učí hře na kytaru. Každoročně působí na pobytových akcích jako zdravotník.