MĚSTSKÉ BYTY: PENÍZE Z NÁJMŮ ZPĚT DO ÚDRŽBY A NÁJEMNÉ BEZ INFLACE

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová

24. 5. 2022

Jak se město stará o svůj majetek, jak s ním hospodaří, jak se mu daří plnit cíle a jaké má další záměry v souvislosti se správou majetku, o tom zjednodušeně vypovídá Koncepce nakládání s bytovým a nebytovým fondem statutárního města na další 4 roky. Dokument doporučila zastupitelstvu ke schválení rada města.

Součástí dokumentu připraveným odborem správy obecního majetku je ohlédnutí za uplynulými roky 2017 až 2021 a vyhodnocení postupu města ve vztahu k bytovému a nebytovému fondu. Mimo jiné z něj vyplývá, že naprostá většina úkolů předchozí koncepce je splněna. Jde především o opravy a údržbu bytů, do kterých město ročně investuje v průměru 35 až 40 milionů korun. Cílem původní koncepce bylo navracet peníze vybrané na nájemném zpět do bytového fondu, kdy se většina vybraných peněz skutečně vrátila. Stejný cíl má město i v novém čtyřletém období. 

„Zásadní je, že se nám dlouhodobě daří reinvestovat prostředky vybrané na nájemném do oprav a rekonstrukcí, jak bytového, tak nebytového fondu. Kdy za roky 2018 až 2021 činila tato úroveň 76 až 108 procent. Čili skutečně to, co vybereme, vkládáme zpátky do bytového i nebytového fondu. A takový závěr je i pro další období pro roky 2022 až 2026," řekl náměstek primátora pro majetkoprávní vztahy a majetkové účasti Radovan Hořínek (ANO 2011).

V letošním roce také město nebude uplatňovat inflační doložku z uzavřených smluv o nájmu bytů v městských domech. Nájmy o inflaci nebude zvyšovat v období od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023. Jde o nájmy bytů ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku, včetně bytů v domech zvláštního určení.

„Je skutečností, že tak jako v minulém, ani v tomto roce nebude uplatněna inflační doložka u nájemného z bytů. Takže nedojde ke zvýšení zhruba o 4 procenta, tak jak byla inflační úroveň v roce 2021, což je určitě pozitivní. A odpovídá to i tomu, že když dostávali slevy z nájmu podnikatelé, tak si myslíme, že by se nemělo zvyšovat nájemné ani občanům města,“ dodal náměstek primátora Radovan Hořínek.

Odbor správy obecního majetku ve Frýdku-Místu má na starosti především městský bytový fond, v rámci kterého spravuje 1309 bytů. Dále pronajímá také další městské nebytové prostory, především různým obchodníkům. Koncepcí nakládání s bytovým a nebytovým fondem na roky 2022 až 2026 se budou zastupitelé zabývat na zasedání 8. června.