MÍSTNÍ POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A ZA PSY

Linda Holubová Blažková

13. 3. 2023

Splatnost místních poplatků za rok 2023 (obecní systém odpadového hospodářství a psi) je do 31.5.2023. Složenky nejsou od roku 2021 rozesílány.

Výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství činí 696 Kč za osobu a rok, děti do šesti let jsou od poplatku osvobozeny. Osoby starší 70 let platí poplatek ve výši 348 Kč za rok. Poplatníkem je i vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba. V tomto případě poplatek činí 696 Kč. Osoby, které jsou přihlášené k pobytu ve Frýdku-Místku a vlastní nemovité věci na území této obce jsou od poplatku osvobozeny.

Poplatek ze psů platí držitel psa za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za psa poplatníka v bytovém domě je 900 Kč za rok (druhý pes 1.200 Kč), v rodinném domě v k.ú. Frýdek a Místek 500 Kč, a v k.ú. Panské Nové Dvory, Lískovec, Lysůvky, Chlebovice a Skalice 200 Kč.  Poplatek pro osoby starší 65 let je 200 Kč.

Všechny podrobnosti včetně osvobození jsou uvedeny v obecně závazných vyhláškách č. 10/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a č. 9/2021 o místním poplatku ze psů. Platné znění obecně závazných vyhlášek naleznete na https://www.frydekmistek.cz/magistrat/pravni-predpisy-mesta/obecne-zavazne-vyhlasky/.

Upozorňujeme všechny poplatníky místních poplatků, že počátkem roku byly nedoplatky za rok 2022 vyměřeny prostřednictvím hromadného předpisného seznamu, kterým jsou zároveň navýšeny o 0,25 násobek.

Dlužníci, v těchto seznamech uvedeni, mají od zveřejnění seznamu 75 dnů na to, aby nedoplatek, včetně jeho navýšení o 0,25 násobek, uhradili. V případě, že tak neučiní, bude město vymáhat pohledávku formou daňové exekuce.

Informace o vyhotovení hromadného předpisného seznamu jsou již zveřejněny na úřední desce i  webových stránkách města bez uvedení jmen, protože to zákon neumožňuje. Informace o tom, zda poplatník je uveden v hromadném předpisném seznamu, mu sdělí referenti oddělení místních poplatků a vymáhání pohledávek finančního odboru Magistrátu města Frýdku-Místku na níže uvedených telefonních číslech.

Aktuální stav svého osobního daňového účtu (to je celkových neuhrazených povinností) může každý poplatník zjistit rovněž prostřednictvím PLATEBNÍHO PORTÁLU na stránkách statutárního města Frýdku-Místku www.frydekmistek.cz

Místní poplatky lze uhradit:

1.            prostřednictvím PLATEBNÍHO PORTÁLU města, který naleznete na stránkách města www.frydekmistek.cz – platební portál: https://www.uradfm.cz/zpo/platebni-brana

(po zadání rodného čísla nebo variabilního symbolu se zobrazí údaje k zaplacení poplatku)

2.            v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách Magistrátu města Frýdku-Místku, a to v době pokladních hodin v budově na ulici Radniční 1148 ve Frýdku a v budově na ulici Politických obětí 2478 v Místku:

Pondělí                9:00 – 11:30, 12:15 – 16:30 hodin

Úterý                    9:00 – 11:30, 12:15 – 13:00 hodin

Středa                  9:00 – 11:30, 12:15 – 16:30 hodin

Čtvrtek 9:00 – 11:30, 12:15 – 14:30 hodin

Pátek                    9:00 – 12:15 hodin

3.            převodem na bankovní účet města, a to:

•             komunální odpad: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s. na číslo účtu: 19-3767000237/0100 (č. ú. se nemění)

•             pes: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s. na číslo účtu: 19-928781/0100 (č. ú. se nemění)

•             Variabilní symbol (VS) – je Vaše přidělené číslo, které je po celou dobu poplatkové povinnosti stejné. Mění se pouze v případě, že z Vaší strany dojde ke změně, kterou jste nahlásili správci poplatku (např. vyplnění tiskopisu Prohlášení typu A nebo B).

4.            prostřednictvím městského PORTÁLU OBČANA (osoby, které jsou zaregistrovány a mají zřízený přístup https://www.uradfm.cz/portal/mujportal.html

5.            prostřednictvím SIPO

6.            poštovní poukázkou prostřednictvím pošty (vyplní si občan sám)

Kontakty na jednotlivé správce poplatku:

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – rozdělení poplatníků podle písmen:

A – Ď                      Alena Biedrawová                           tel.: 558 609 121             

E – J                       Ing. Renáta Kowalczyková           tel.: 558 609 167             

K – L                      Iva Bezoušková                tel.: 558 609 161             

M a poplatníci, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

                               Kateřina Šindlerová                        tel.: 558 609 287             

N – Ř                     Monika Šupčíková                           tel.: 558 609 159             

S – Š                      Bc. Dagmar Mojžíšková tel.: 558 609 162             

T – Ž                      Scarlet Dosoudilová                       tel.: 558 609 163             

Poplatek ze psů:               Bc. Dagmar Černíková                   tel. 558 609 158