Nabídka na pronájem nebytového prostoru ve stavbě budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 , zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 137,52 m2 – garáž, bývalá místecká kasárna, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek

MM F-M

18. 6. 2021

Žádosti o pronájem včetně Vámi nabízené výše nájemného (cena za m2/rok + příslušná sazba DPH) zasílejte v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – pronájem nebytového prostoru – garáž 137,52 m2“ na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, nejpozději do 07.07.2021 do 14.00 hodin. U nabídek podaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka (nejpozději do 03.07.2021).

Minimální výše nájemného je 350 Kč/m2/rok + příslušná sazba DPH.

Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174 Ing. Sylva Chlebková.