Primátor ocenil pedagogy a poděkoval jim za jejich práci

MM F-M, Ing. René Stejskal

14. 4. 2022

U příležitosti Dne učitelů se v restauraci Jiný svět uskutečnilo slavnostní setkání pedagogů, kteří z rukou primátora Petra Korče (Naše Město F-M) a vedoucího odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jiřího Adámka převzali ocenění za svůj pedagogický přínos. „Učitelům ze školských zařízení zřízených městech chceme touto cestou poděkovat za jejich obětavou práci. Poděkování a uznání si zaslouží všichni, kteří se práci s dětmi věnují. Dnešní setkání je také příležitostí k neformálnímu setkání s našimi pedagogy,“ řekl primátor Petr Korč. 

Přinášíme krátké medailonky oceněných.

Kateřina Dušková (MŠ Pohádka) působí v mateřské škole 11. rokem a je zástupkyní ředitelky. Má příkladný vztah k dětem, pro své malé svěřence pořádá řadu atraktivních a netradičních činností a akcí. Spolupracuje s rodiči. Úspěšně se podílí na všech projektech mateřské školy a její profesní kvality i schopnost týmové práce kladně hodnotí celý pedagogický sbor.     

Eva Filipcová (ZŠ a MŠ Skalice) patří ke zkušeným pedagogům s dlouholetou praxí. Žákům na 1. stupni věnuje nemalé úsilí, používá moderní metody a nástroje k výuce, které obratně kombinuje s projektovou výukou. V době covidu připravila kvalitní distanční výuku. Na žáky klade vysoké nároky, což vede k úspěšnému přechodu žáků z 1. na 2. stupeň školy. Aktivně se podílí na dění školy, připravuje žáky na recitační soutěže, vede čtenářské kluby i zdravotní sportovní výchovu.

Jaroslav Hrabec (ZŠ Pionýrů 400) patří mezi dlouholeté opory pedagogického sboru, který svou dosavadní kariéru spojil s 6. základní školou. Zastává funkci zástupce ředitele, vyučuje český jazyk a výchovu k občanství. Kolegové si jej cení za pozitivní přístup, svědomitost a pracovitost.  

Radka Juhászová (MŠ Radost) působí v mateřské škole od roku 2009. Svou práci vykonává s velkým nasazením, zkušenosti předává nejen kolegyním, ale i nastávajícím pedagogům během pedagogické praxe. S dětmi se pravidelně úspěšně zapojuje do soutěže Asociace mladých debrujárů České republiky. Spolupracovníci oceňují její pedagogickou zkušenost, metodickou podporu a kamarádskou povahu.  

Daniela Kaňoková (ZŠ Jiřího z Poděbrad) na škole působí nejen jako učitelka 1. stupně, ale i jako speciální pedagog, který se věnuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Zastává také funkci metodika prevence. Pro školu vytváří materiály k podpoře různých forem výuky. Vždy se snaží o dobré mezilidské vztahy s žáky, rodiči i kolegy.

Kateřina Klímová (ZŠ Komenského 402) – po celou dobu svého pedagogického působení aktivně inovuje, podporuje a rozvíjí aktivity žáků ve školní družině. Vede projektové dny, které přispívají k propojení teoretických znalostí žáků s praktickým životem. Svým vystupováním pěstuje v dětech dobré mezilidské vztahy, její komunikace s rodiči je příkladná. Profesionalitu spojuje s poctivostí, pokorou a empatií. Je oporou pedagogického sboru.

Vlasta Matějková (Základní umělecká škola) vyučuje hru na klavír. Se svými žáky dosahuje dlouhodobě velmi dobrých výsledků. Její svěřenci úspěšně vystupují na koncertech, přehlídkách a soutěžích, kde reprezentují školu a město. Je také úspěšná nejen při různých akcích doprovázení hry na klavír a vedla školní kroniku, která mapuje historii školy. 

Eva Moškořová (ZŠ Jana Čapka 2555) obdržela ocenění za dlouholetý přínos ve školství.                Má nadšený a trpělivý přístup k nejmenším žáčkům, kterým předává základy anglického jazyka. Patří mezi kreativní, empatické, kolegiální a vždy vstřícné pedagogy.

Jana Ondrušíková (MŠ Mateřídouška) působí 10 let ve vedoucí pozici. Její kvalitní práce              se odráží ve vedení kolektivu všech pracovníků. Ráda se podělí o své zkušenosti s ostatními kolegyněmi, je aktivní a činorodá, stojí u zrodu mnoha akcí pořádaných školkou. Svým osobním příkladem a přátelským vystupováním vede děti k pěstování dobrých mezilidských vztahů. Mezi kolegy na pracovišti vytváří příjemnou atmosféru.

Marcela Poláchová (ZŠ a MŠ Lískovec) patří mezi pedagogy, kteří svou prací zvyšují kvalitu výuky. Podílí se na školních projektech především s ekologickým zaměřením. Soustřeďuje se na osobnost žáka a jeho potřeby, kde dlouhodobě dosahuje velmi dobré výsledky. Žáky také vede ke sportu a aktivnímu životnímu stylu. Svým vstřícným jednáním a optimismem přispívá k příjemné atmosféře ve škole.

David Řeháček (ZŠ E. Krásnohorské 2254) je vynikajícím pedagogem a kolegou, který svou práci vykonává zodpovědně a s velkým nasazením. V hodinách občanské výchovy vede žáky ke kritickému myšlení, zodpovědným občanským postojům a rozvíjení komunikačních schopností. Pořádá nebo se organizačně podílí na mnoha sportovních a volnočasových aktivitách žáků. Patří k nejoblíbenějším členům sboru zejména pro svůj přátelský a empatický přístup.

Zuzana Škrobalová (ZŠ 1. máje 1700) působí na škole od roku 1998. Vyučuje matematiku na 2. stupni a zároveň je vedoucí předmětové komise. Žákům se věnuje také v oblasti matematických soutěží, aktivně spolupracuje při organizaci okresních kol. Patří mezi oblíbené pedagogy, zejména pro svou vstřícnost a velkou míru empatie.

Yweta Vítková (ZŠ národního umělce Petra Bezruče) celý svůj profesní život věnuje vzdělávání žáků a zároveň zastává funkci zástupce ředitele pro 2. stupeň. Je dlouhodobou iniciátorkou využití moderních vyučovacích metod při výuce v její oblíbené matematice. Záliba v této oblasti se postupně proměnila až do role lektorky, a to se snahou ukázat zájemcům, že i přírodní vědy lze vyučovat zábavně. Její zkušenosti a příklady dobré praxe slouží mnohým jako inspirace pro jejich kariérní růst.

Jana Volná (ZŠ Československé armády 570) je pedagožkou, pro níž je povolání zároveň posláním i koníčkem. Je vynikající elementarista. Výborné výsledky má i v práci s nadanými žáky. Svým laskavým, pozitivním a kreativním přístupem dokáže zaujmout a oslovit žáky, rodiče i kolegy. Její žáci se úspěšně účastní vědomostních i sportovních soutěží. Vede kroužky Jóga a Malý spisovatel, dosahuje s dětmi mezinárodních úspěchů v soutěži Tvoříme vlastní vydavatelství. Svou odbornost, znalosti a dovednosti stále rozvíjí. (red)