PRIMÁTOR PODĚKOVAL PEDAGOGŮM

René Stejskal

4. 4. 2024

S oslavou Dne učitelů je tradičně spojeno slavnostní setkání pedagogů s primátorem Frýdku-Místku a jejich ocenění.

Letošní setkání se uskutečnilo 4. dubna v secesních prostorách kavárny Radhošť.  „Děkuji Vám za Vaši práci. Sám jsem otcem tří dětí v různých stupních vzdělávání, takže vím, jak náročná a zároveň vzájemně podnětná je práce učitelů,“ řekl primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Učitelé poté převzali z rukou primátora a vedoucího odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jiřího Adámka ocenění a růži za svůj pedagogický přínos. Setkání poté pokračovalo neformální diskuzí.

Ocenění pedagogové:

Alena Bařinová, ZŠ Jiřího z Poděbrad 3109

Je dlouholetou oporou pedagogického sboru. Ve škole pracuje 30 let jako vychovatelka ve školní družině a od roku 2009 i jako vedoucí školní družiny. Při plnění pracovních úkolů je kreativní, zodpovědná a spolehlivá. Spolupodílí se na organizaci řady projektů a celoškolních akcí, díky nimž žáci rozvíjejí své schopnosti a dovednosti. Ocenění a poděkování jí náleží za dlouholetou práci ve školství a výborné pracovní výsledky.

Věra Crhová, ZŠ Jana Čapka 2555

Dokáže zaujmout a motivovat všechny žáky, jak nadané, tak i ty se speciálními vzdělávacími potřebami. Mnohé z nich kvalitně připravuje na přijímací zkoušky na střední školy. Každoročně se podílí na organizaci olympiády z českého jazyka a dějepisu, zapojuje se do projektů školy, organizuje exkurze, vzdělávací programy, v minulosti vedla školní časopis a organizovala recitační soutěž. Kolegové a rodiče si ji cení za svědomitou práci, příjemné vystupování a trpělivý přístup.

Martina Krupová, ZŠ Pionýrů 400

Patří mezi zkušené pedagogy s dlouholetou praxí. Jako učitelka 1. stupně dosahuje se svými žáky výborných výsledků a pro svůj empatický a vlídný přístup je oblíbena u dětí, rodičů i v pracovním kolektivu. Žáky připravuje na pěvecké, recitační a výtvarné soutěže. Podílí se na přípravě a organizaci řady školních projektů. Úspěšně do výuky začleňuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky z Ukrajiny. Svou práci vykonává vždy zodpovědně a s velkým osobním nasazením.

Eva Kubečková, ZŠ Komenského 402

Ve školství působí od roku 2013. Vyučuje český jazyk a dějepis. Používá inovativní, moderní a projektové metody výuky, má dlouholeté zkušenosti s prací s žáky s poruchami učení. Organizuje dějepisné exkurze.  Druhým rokem vede tým dětí v projektu Příběhy našich sousedů. Podílí se na propagaci školy v médiích. Je členkou Sboru dobrovolných hasičů Frýdek, kde se již 20 let pracuje s mládeží. Je přátelská a vstřícná a pro svůj pozitivní přístup mezi dětmi oblíbená.  

Romana Minksová, ZŠ E. Krásnohorské 2254

Je výbornou a zkušenou učitelkou prvního stupně. Plně využívá své komunikační schopnosti, je systematická a otevřená učit se novým věcem. U svých žáků je oblíbená pro svou schopnost empatie. Její hodiny, ve kterých využívá moderní výukové metody a technologie, jsou pestré a zábavné. Dokáže přitom udržet ve třídě kázeň. Své nadšení a kreativitu denně předává dětem 1. až 5. ročníku zejména v hodinách angličtiny a dalších předmětů, nově také v hodinách informatiky.

Adam Mráček, MŠ Barevný svět

Ve školství pracuje 15 let. Nadstandardně pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vede je k činnostem, které jsou pro člověka přirozené a přizpůsobuje vzdělávání tak, aby bylo pro děti zajímavé. Zaměřuje se i na praktické věci, jako je zatloukání hřebíků, sestavování jednoduchého nábytku, výroba jednoduchých hudebních nástrojů, krmítek nebo hmyzích domečků, zaměřuje se i na hudební výchovu. U předškoláků vytváří pozitivní přístup k přírodě, organizuje výlety nebo opékání na školní zahradě.

Iva Mrověcová, Základní umělecká škola F-M

Učitelka Iva Mrověcová na Základní umělecké škole vyučuje hru na klavír a varhany. je klavír a varhany. Dlouhodobě vykazuje vynikající výsledky práce s žáky, kteří pravidelně a úspěšně vystupují na soutěžích a také na akcích školy. Iva Mrověcová je zároveň výbornou korepetitorkou. Doprovází školní sbor a kolegy na koncertech učitelů. Je velice aktivní a sama organizuje některé akce školy.

Petra Oerteltová, MŠ Beruška

Má hezký a trpělivý přístup k dětem, často hledá nevšední cesty ve vzdělávání, které jsou pak pro ostatní inspirací. Dlouhodobě se věnuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, aktivně vyhledává odbornou pomoc, která je přínosem při dítě i jeho rodinu. Její láskou je dramatický výchova, v práci se zaměřuje na prožitkové učení a propojení s praktickým životem. Rozvíjí enviromentální cítění dětí a zajímá se o vzdělávací systémy v jiných zemích.

Adriana Polášková, MŠ Pohádka

I po 34 letech působení v oboru přináší do své práce nové a pestré nápady. Je obdařena neskutečným pedagogickým umem a za svůj pozitivní přístup je u dětí i rodičů velmi oblíbená. Do výuky přináší přírodní materiály a využívá alternativní směry vzdělávání, což pro pedagoga není vždy samozřejmostí. Všechny činnosti jsou pak dětem blízké, zajímavé a motivující.  Svou kvalitní a dobře vedenu prací dělá Adriana Polášková dobré jméno Mateřské škole Pohádka.  

Jana Poulíčková, MŠ Mateřídouška

Neuvěřitelných 40 let působí jako školní pedagog a 20 let jako lektorka kroužku keramiky pro děti i dospělé ve SVČ Klíč. Je iniciátorkou podpory dětí ve výtvarné oblasti a díky tomu předškoláci z Mateřídoušky získávají nejvyšší příčky ve výtvarných soutěžích. Podporuje vzdělávání v enviromentální oblasti v projektech Ekoškola a Recyklohraní. V Klubu rodičů spolupracuje na zajištění společných akcí a výletů a zapojuje rodiče do výchovy dětí odbornými přednáškami.

Renata Spustová, ZŠ P. Bezruče, T. G. M. 454

Pracuje jako učitelka na prvním stupni základní školy v projektu Začít spolu. Aktivně se věnuje vedení pěveckého sboru Podsováček, připravuje hudebně dramatická vystoupení žáků školy.  Podílí se na propagaci základní školy národního umělce Petra Bezruče. Z jejího podnětu byla založena doprovodná kapela učitelů a žáků školy. Podporuje vzájemnou spolupráci mezi učiteli a žáky a týmovou práci. Publikuje v tisku i na webových stránkách školy.

Eliška Wyková, ZŠ a MŠ Lískovec

Vyučuje český a německý jazyk a hudební výchovu. Je vstřícná, ochotná a pro své žáky plánuje aktivity nad rámec svých povinností. Pro žáky organizuje kulturní akce – návštěvy divadel a koncertů Janáčkovy filharmonie. Spolu s žáky plánuje tematické dny, během kterých poznávají kulturu a historii Frýdku-Místku a okolí. Připravuje školní kola soutěží v českém jazyce, přednesu básní, koordinuje pěvecké soutěže. Vede školní sbor a díky své profesionalitě a empatii je oblíbená u žáků i kolegů.

Lenka Závorková, ZŠ a MŠ Naděje

Má třicetiletou praxi s práci s žáky. V Naději působí od roku 2010. Celou dobu se snaží o co nejlepší začlenění žáků do společnosti, aby vedli kvalitní život a dokázali o sebe co nejlépe samostatně postarat. V současné době pracuje s žáky s dětským autismem se středně těžkou mentální retardací a kombinovanými vadami. K dětem má individuální přístup, sama vytváří pomůcky a hledá vhodné vzdělávací postupy. Také metodicky vede a předává zkušenosti začínajícím učitelům a studentům na praxi.

Jana Zrzavá, ZŠ ČSA 570

Pracuje jako učitelka na prvním stupni. Svým klidným a trpělivým přístupem přispívá k osobnostnímu a sociálnímu růstu žáků. Mezi kolegy je oblíbená, nikdy neodmítne pomoc druhým a má smysl pro humor. Ve škole vede metodické sdružení anglického jazyka I. stupně. Dlouhodobě se věnuje ekologickým projektům a svým přístupem motivuje nejen žáky ale i kolegy. Je velkým přínosem pro pedagogický kolektiv této základní školy.