SETKÁNÍ SE SKALIČANY, TÉMATEM KANALIZACE

René Stejskal

23. 8. 2022

Vedení města Frýdku-Místku připravilo setkání s občany Skalice, kde se bude projednávat problematika nepovoleného napojování na veřejnou kanalizaci. Setkání se uskuteční 1. září v 17 hodin v sále Kulturního domu ve Skalici.

Na základě podnětu zhotovitele stavby kanalizace město eviduje nezákonné provádění domovních částí kanalizačních přípojek a napojování do dosud nepřevzaté, nezkolaudované a neprovozované veřejné kanalizace.

Napojením domovních přípojek dochází k nezákonnému vypouštění odpadních vod případně k nátoku balastních vod (podzemní vody, které se do kanalizace dostávají např. v důsledku netěsnosti potrubí).

Vlastník kanalizační přípojky se tím dopouští přestupků podle zákona o vodovodech a kanalizacích a podle stavebního zákona. Nátok balastních nebo splaškových vod představuje problém s převzetím dokončené kanalizace od zhotovitele stavby, s její následnou kolaudací a předáním provozovateli kanalizace, tj. společnosti SmVaK Ostrava a.s., ohroženo je i čerpání dotačních prostředků.

Město proto zve občany Skalice a vlastníky dotčených nemovitostí na veřejné jednání, kde budou blíže seznámeni s uvedenou problematikou a možnými dopady nezákonného napojování na budovanou kanalizaci.

Pozvánka na jednání s občany Skalice.