Nacházíte se: Občan > Úřední deska

Úřední deska22.02.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nemovitosti


22.02.2017 MMFM 25342/2017 Stanovení PDZ - Krásná MK rekonstrukce propustku u Rekreantu v důsledku povodňových škod


22.02.2017 MMFM 24726/2017 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení o vyřazení pozemní komunikace z kategorie místní komunikace - p.č. 152, k.ú. Chlebovice


22.02.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě


22.02.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru propachtovat části nemovitostí


22.02.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru prodat nemovitosti


22.02.2017 MMFM 25176/2017 Oznámení zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci LC Prašivá v k.ú. Vyšní Lhoty a návrh opatření obecné povahy . Stanovení DZ


21.02.2017 MMFM 23374/2017 Veřejná vyhláška Usnesení o ust. opatrovníka p. Mozolovi

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

VVust.Opatr (17.524 kB) Ust.Opatr.Klímek (17.079 kB)

Zobrazit podrobnosti

21.02.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 33677/16 - movité věci - F.Havránek - 17.3.2017


21.02.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 33830/16 - movité věci - M.Vrba - 17.3.2017


21.02.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 14477/08 - movité věci - R.Majiroš, M.Majirošová - 17.3.2017


21.02.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 08905/16 - movité věci - K.Velčovská - 17.3.2017


21.02.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 09768/16 - movité věci - L.Toman - 17.3.2017


21.02.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 01829/12 - movité věci - P.Šedivá - 17.3.2017


21.02.2017 MMFM 23950/2017 Veřejná vyhláška – Návrh změny č. 4 Územního plánu Frýdku-Místku

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25317022109530 (548.194 kB)

Zobrazit podrobnosti

21.02.2017 MMFM 24559/2017 Návrh stanovení DZ - FM MK ul. Ke Splavu a ul. Stará Riviéra umístění DZ IZ8a,b Zóna 30


21.02.2017 Ministerstvo dopravy - stavební povolení "D48 Frýdek-Místek - Dobrá, protihluková opatření - I. etapa"


21.02.2017 MMFM 12782/2017 - vyrozumnění o podaných odvoláních proti rozhodnutí o umístění stavby nazvané jako "Sanace lokality Skatulův Hliník" v katastrálním území Místek


21.02.2017 MMFM 12804/2017 - veřejná vyhláška - vyrozumnění o podaných odvoláních proti rozhodnutí o změně využití území ve věci nazvané jako "Sanace lokality Skatulův Hliník" v katastrálním území Místek


20.02.2017 Výběrové řízení na místo vedoucího úseku správního povolování staveb (obce) oddělení stavebního řádu odboru územního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdek-Místek

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucího úseku správního povolování staveb (obce) oddělení stavebního řádu odboru územního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148

výběrové řízení SMFM - vedoucí úseku (50.5 kB) práce1 (544.980 kB)

Zobrazit podrobnosti

20.02.2017 MMFM 17297/2017 veřejná vyhláška – sdělení o zpracování Návrhu změny č. 1 Územního plánu Třanovice

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25317021707440 (564.042 kB)

Zobrazit podrobnosti

20.02.2017 MMFM 22522/2017 – Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Bruzovice


16.02.2017 ČEZ Distribuce - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Frýdek - OMNIREAL - 14.3.2017, 22.00 hod. - 15.3.2017, 04.00 hod.


16.02.2017 MMFM 12916/2017 veřejná vyhláška - stavební povolení - příjezd. komunikace k ČOV a PČS ve Staříči

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

S 16694 roz (48.563 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.02.2017 Výběrové řízení SMFM - referent vodního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství MMFM - T: 3.3.2017


14.02.2017 MMFM 20510/2017 oznámení o návrhu VPS, čtyřdům p.č. 4832/72 a 4832/71 Sviadnov

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 20510 2017 VPS - informace (36 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.02.2017 MMFM 19577/2017 Návrh stanovení DZ - Nižní Lhoty VPÚK Průmyslová zóna Nošovice rozšíření parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.


13.02.2017 MMFM OVV - Virág David - rozhodnutí

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:


SP. ZN. MMFM_S 19273/2016/OVV/Mach                                                            EO-272
- Rozhodnutí ze dne 10. února 2017


adresovaná:     David  V I R Á G        /1975/
                         Frýdek-Místek, Marie Majerové 1910


je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 


Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g2065010_(2065010)_001 (82.208 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.02.2017 MMFM OVV- Klimánková Lucie - rozhodnutí

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:


SP. ZN. MMFM_S 886/2017/OVV/Mach                                                            EO-6
- Rozhodnutí ze dne 8. února 2017


adresovaná:     Lucie  K L I M Á N K O V Á
                        Frýdek-Místek, Lískovecká 2785


je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 


Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g2064483_(2064483)_001 (83.664 kB)

Zobrazit podrobnosti

09.02.2017 ČSÚ - Životní podmínky 2017 - výběrové šetření v domácnostech


09.02.2017 Exekutorský úřad Jeseník - odročení dražby 197 EX 81858/09 - J.Povrazníková - nemovitosti - odročeno na 28.3.2017


09.02.2017 MMFM 17517/2017 - veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby "Bruzovice, Pod Burkem-rekonstrukce vodovodu"


09.02.2017 MMFM 15660/2017 - veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení "Frýdek-Místek - kabelové rozvody UPC"


06.02.2017 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01341/14-387 - L.Stračánková - nemovitosti - 9.3.2017


03.02.2017 Veřejná vyhláška MMFM 16088-2017-HPS-místní poplatek za komunální odpad (převod dle §12 z. 565-1990 Sb.)


02.02.2017 SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Frýdek, k.ú. Panské Nové Dvory


01.02.2017 Veřejná vyhláška MMFM 14354-2017 - HPS - místní poplatek ze psů za rok 2016


30.01.2017 Veřejná vyhláška MMFM 13128/2017 - HPS - poplatky za místní komunální odpad za rok 2016 (písm. N-Ř)


30.01.2017 Veřejná vyhláška MMFM 13129/2017 - HPS - poplatky za místní komunální odpad za rok 2016 (písm. S-Š)


30.01.2017 Veřejná vyhláška MMFM 13132/2017 - HPS - poplatky za místní komunální odpad za rok 2016 (písm. K-L)


30.01.2017 Veřejná vyhláška MMFM 13154/2017 - HPS - poplatky za místní komunální odpad za rok 2016 (písm. E-J)


30.01.2017 Veřejná vyhláška MMFM 13161/2017 - HPS - poplatky za místní komunální odpad za rok 2016 (písm. T-Ž)


30.01.2017 Veřejná vyhláška MMFM 10326/2016 - HPS - poplatky za místní komunální odpad za rok 2016 (písm. A – Ď)

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

Veřejná vyhláška 2016 (119.968 kB)

Zobrazit podrobnosti

30.01.2017 Veřejná vyhláška MMFM 13135/2017 - HPS - poplatky za místní komunální odpad za rok 2016 (písm. M)


27.01.2017 MMFM 7646/2017 - veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o změně vlivu užívání stavby na území nazvané "Výrobní závod Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. na území průmyslové zóny Nošovice, 2016"


27.01.2017 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na II.čtvrtletí roku 2017


24.01.2017 Aukční síň JUSTITIAS s.r.o. - dražební vyhláška pro veřejnou dobrovolnou dražbu nemovité věci - navrhovatelka JUDr. Radmila Buroňová - 28.3.2017


20.01.2017 Exekutorský úřad Praha 8 - dražební vyhláška 182 Ex 1360/16-43 - N.Todorovová - nemovitá věc - 28.2.2017


20.01.2017 Exekutorský úřad Praha-východ - dražební vyhláška 054 Ex 1138/13-277 - J. Rudol - spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech - 14.3.2017


20.01.2017 Exekutorský úřad Bruntál - dražební vyhláška 200 Ex 981/08-175 - L. Trúchlý - spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech - 1.3.2017


20.01.2017 Exekutorský úřad Frýdek-Místek - dražební vyhláška ve věci likvidace dědictví po zemřelém 142 DC 00019/16-003 - J. Čabla - nemovité věci spolu s vybavením - 9.3.2017


20.01.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 23344/09-87 - I. Hlinková - spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech - 15.3.2017


18.01.2017 Nabídkové licitační řízení na prodej osobních automobilů


16.01.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 05597/15-125 - M. Drabina - spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech - 8.3.2017


06.01.2017 Zeměměřický úřad - Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017


06.01.2017 Exekutorský úřad Frýdek-Místek - dražební vyhláška 142 Ex 00395/11-359 - W. Burkacki - podíl na nemovité věci - 9.3.2017


06.01.2017 Exekutorský úřad Nový Jičín - dražební vyhláška 163 EX 676/11 - nemovité věci k.ú. Černá Hora - 8.3.2017


05.01.2017 Usnesení ze 17. zasedání ZMFM ze dne 3. 1. 2017

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_17_ZM_2017_01_03 (68.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

14.12.2016 Dotační program „Program prevence kriminality na rok 2017“


01.11.2016 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí


11.10.2016 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na I. čtvrtletí roku 2017


27.09.2016 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01341/14 - L.Stračánková - nemovitosti - 27.10.2016


27.09.2016 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 DC 00011/16 - dědictví po zemřelé I.Studené - nemovitosti - 27.10.2016


26.09.2016 Policie ČR - vyhlášení popisu věcí - výzva


26.09.2016 Informace o uzavření veřejnoprávních smluv mezi SMFM a obcemi - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - aktualizace k 29.11.2016


30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.04.2016 Smlouva o poskytnutí investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje v roce 2016


08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

30.03.2016 Usnesení z 10. zasedání ZMFM ze dne 21. 3. 2016

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_10_ZM_2016_03_21_Web (525 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


19.09.2012 KHS Ostrava - Upozornění občanům


12.01.2010 Seznam obcí, pro které SMFM vykonává přenesenou působnost na úseku přestupků.

autor: ODBOR PRÁVNÍ

 

20100112 (31 kB)

Zobrazit podrobnosti

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
8 °C
9 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.