Nacházíte se: Občan > Úřední deska

Úřední deska22.11.2017 Policie ČR, územní odbor F-M - Vyhlášení popisu věcí - výzva


22.11.2017 MMFM 155810/2017 veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí o umístění stavby nazvané "UPC FTTS Frýdek Místek FMTSM" na pozemcích parcelních čísel 1953/1, 1872, 6802/98, 6802/120, 6802/31, 6802/99, 6802/109, 6802/102, 1919/1 v katastrálním území Frýdek


22.11.2017 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 065 EX 00193/17 - J.Pustka - podíl na nemovitých věcech - 14.12.2017


22.11.2017 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 139EX 05960/15 - P.Coufalová - movité věci - 18.12.2017


22.11.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 18227/17 - S.Ošťádalová - movité věci - 15.12.2017


22.11.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 27312/11 - podíl na nemovitých věcech Baška - 13.12.2017


22.11.2017 MMFM 155612/2017 Stanovení PDZ - Brušperk provádění stavby "Oprava povrchu MK" v úseku od křižovatky s ul. Borošínskou k vodní nádrži Brušperk


22.11.2017 MMFM 155529/2017 Návrh stanovení DZ - Paskov veřejně přístupné ÚK ve vlastnictví Biocel Paskov uvedení DZ před nákladní vrátnicí a hlavní budovou do souladu se stávající dopravní situací


21.11.2017 DOTAČNÍ PROGRAM „PODPORA AKTIVIT VEDOUCÍCH KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO ROK 2018

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

DOTAČNÍ PROGRAM „PODPORA AKTIVIT VEDOUCÍCH KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PRO ROK 2018“ 

Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, vyhlásilo dotační program „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2018“ (dále jen „dotační program SMFM“).
Hlavním cílem dotačního programu SMFM je zabezpečení realizace opatření vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce znečisťujících látek, k úspoře energie, k rozvoji aktivit subjektů (např. neziskových organizací) v oblasti životního prostředí a k podpoře programů souvisejících s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou.

Předmětem podpory je:

1. změna způsobu vytápění jako náhrada za vytápění pevnými palivy, tj. změna způsobu vytápění rodinných domů, bytů, staveb pro rodinnou rekreaci a objektů určených k podnikatelské činnosti, z vytápění pevnými palivy na vytápění plynem, elektrickou energií, tepelným čerpadlem jako náhrada za vytápění pevnými palivy.

2. pořízení solárních kolektorů souvisejících se změnou způsobu vytápění nebo se změnou způsobu ohřevu teplé vody

3. pořízení zásobníku pro skladování propanu určeného jako jediný druh vytápění

4. zřízení přípojky na kanalizační síť jako náhrada septiku nebo žumpy

5. zřízení domovní čistírny odpadních vod jako náhrada septiku nebo žumpy

6. podpora programů souvisejících s monitorováním stavu životního prostředí

7. rozvoj aktivit subjektů v oblasti životního prostředí

8. podpora programů souvisejících s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou.

U předmětu podpory dle bodu 1 až 6 musí příjemce dotace realizovat projekt na území města Frýdku-Místku. V případě, že předmětem podpory je projekt dle bodu 7 a 8, musí být do projektu zapojeny osoby s trvalým pobytem nebo sídlem na území města Frýdku-Místku nebo musí být přínosem pro životní prostředí na území města Frýdku-Místku.

V případě, že předmětem podpory je projekt dle bodu 1 až 6, musí platit, že projekt byl ukončen v období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018. Realizace projektu bude v případě, že předmětem podpory je projekt dle bodu 7 a 8, zahájena nejdříve dne 1. 1. 2018, projekt bude ukončen nejpozději do 30. 11. 2018.

Podkladem pro poskytnutí dotace je řádně vyplněná žádost (včetně příloh, případně dalších dokladů vyžádaných odborem životního prostředí a zemědělství) podaná ve lhůtě od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018. Maximální výše dotace na jeden projekt je vymezena u jednotlivých předmětů podpory.

Celková částka určená pro poskytování dotací v rámci dotačního programu pro rok 2018 činí 1 000 000 Kč. Její skutečné čerpání závisí na počtu přijatých žádostí a na schválení rozpočtových prostředků Zastupitelstvem města Frýdku-Místku pro příslušný rok.

Kontaktní osoba (administrátor) je:

Blanka Kalenská

odbor životního prostředí a zemědělství

tel. 558 609 488

mobil: 777 921 817

e-mail: kalenska.blanka@frydekmistek.cz


 

Dotační program pro 2018 (647.166 kB) Př 9_Oznámení o vrácení finančních prostředků_2018 (454.591 kB) I_ŽÁDOST o dotaci_2018 (422.278 kB) Př 1_Popis projektu_2018 (559.236 kB) Př 2_Nákladový rozpočet projektu_2018 (361.727 kB) Př 3_Finanční vypořádání dotace_2018 (505.431 kB) Př 4_PLNÁ MOC_2018 (355.821 kB) Př 5_SOUHLAS druhého manžela_2018 (440.657 kB) Př 6_SOUHLAS podíloví spoluvlastníci_2018 (366.729 kB) Př 7_Poučení subjektu údajů_2018 (363.342 kB) Př 8_Souhlas se zpracováním osobních údajů_2018 (347.575 kB)

Zobrazit podrobnosti

21.11.2017 MMFM 155255/2017 Stanovení PDZ - FM MK ul. Štursova, ul. J.V.Sládka a ul. Farní konání neziskové akce "Advent ve městě 2017"


21.11.2017 MMFM 155290/2017 Stanovení PDZ - FM MK ul. Křižíkova sanace kanalizace instalace přečerpávacího systému


16.11.2017 Návrh rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2018


16.11.2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na I. 2019-2020


15.11.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nebytové prostory


15.11.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru vypůjčit nemovitosti


15.11.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru prodat nemovitosti


15.11.2017 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nemovitosti


15.11.2017 Výběrové řízení SMFM - finanční účetní finančního odboru MMFM - T: 28.11.2017


15.11.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 155 - 169


14.11.2017 MMFM 152170/2017 Stanovení DZ - Sviadnov umístění DZ v rámci stavby "Prodloužení místní komunuikace ulice Krátká, k.ú. Sviadnov"


14.11.2017 MMFM 152032/2017 Návrh stanovení DZ - Kozlovice silnice III/48410 umístění DZ B20a "70" pro zajištění bezpečnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích


14.11.2017 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nažádoucích jevů ve statutárním městě Frýdek-Místek

autor: ODBOR BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK A PREVENCE KRIMINALITY

návrh veřejné vyhlášky (330.916 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.11.2017 Výběrové řízení SMFM - referent oddělení stavebního řádu odboru územního rozvoje a stavebního řádu- T: 30.11.2017


13.11.2017 MMFM OVV - Kafka Marek - rozhodnutí

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:


SP. ZN. MMFM_S 13881/2017/OVV/Mach                                                          EO-205
- Rozhodnutí ze dne 10. listopadu 2017


adresovaná:      Marek  K A F K A             (1990)
                         Frýdek-Místek, Fűgnerova 2367


je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 


Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g2294167_(2295246) (82.716 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.11.2017 MMFM OVV - Oznámení o zahájení řízení o zabrání věci - pod SP. ZN. MMFM_S 17542/2017/OVV/VelP

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí, oddělení přestupkové, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem – Oznámení o zahájení řízení o zabrání věci

pod SP. ZN. MMFM_S 17542/2017/OVV/VelP ze dne 09.11.2017  ve věci neznámého vlastníka

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí, oddělení přestupkové, kancelář č. 245 u p. Ing. Petry Veličkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát není znám. 

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 

Ing. Petra Veličková
vedoucí přestupkového oddělení

 

 

g2293756_(2295099)_002 (86.662 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.11.2017 MMFM 150612/2017, oznámení o uzavření VPS pro umístění a povolení stavby nazvané" bungalov" na pozemku p.č. 4832/66 v k.ú. Sviadnov


10.11.2017 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, příp. II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018


10.11.2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, příp. II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018


10.11.2017 MMFM 149962/2017 - vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí, č. j. MMFM 12787/2017, ze dne 02.10.2017, kterým byla umístěna stavba "REKO MS Frýdek-Místek.Nerudova+2" v k.ú. Místek

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 149962-2017 (143 kB) odvolání (657.738 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.11.2017 MMFM 150311/2017 Návrh stanovení DZ - FM Skalice MK parc. č. 1381/4, 1384/36 a 727/5 vše v k.ú. Skalice u F-M umístění DZ B13 "3,5" t


10.11.2017 MMFM 150665/2017 Návrh stanovení DZ - Staré Město MK ul. Pod Křížovou umístění DZ B2 a IP4b zřízení jednosměrného provozu


09.11.2017 Exekutorský úřad Ostrava - dražební vyhláška 024 EX 623/16-124 - Kostarští - movité věci - 7.12.2017


09.11.2017 Exekutorský úřad Ostrava - dražební vyhláška 024 EX 623/16-123 - Kostarští - movité věci - 7.12.2017


09.11.2017 Chutzpah s.r.o. - dražební vyhláška CH 00009/17 - osobní automobil Volvo V50 Diesel - 1.12.2017


09.11.2017 MMFM 149725/2017 Stanovení DZ - Nošovice VPÚK v PZ Nošovice umístění DZ v místě zřízení nového napojení objektu CTPark Nošovice


09.11.2017 MMFM 149812/2017 Stanovení DZ - Palkovice MK a VPÚK umístění SDZ a DZ v rámci stavby "Výstavba chodníku v Palkovicích na komunikaci III/4848"


08.11.2017 MMFM 130196/2017 - veřejná vyhláška - Ondřej Serafín


08.11.2017 Výběrové řízení SMFM - referent vymáhání pohledávek na bytovém oddělení odboru správy obecního majetku - T: 1.12.2017


08.11.2017 Výběrové řízení SMFM - správce informačních a komunikačních technologií odboru informačních technologií - T: 24.11.2017


08.11.2017 MMFM 148652/2017, veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby - Výstavba parkovacích stání ul. Beskydská, k.ú. Místek

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 148652-2017 (89 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.11.2017 MMFM 147872/2017, veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby - Výstavba parkoviště u štítuvé zdi domu č.p. 2092, ul. Lískovecká, k.ú. Frýdek

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 147872-2017 (78.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

03.11.2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb MUDr. Jiří Krkoška


01.11.2017 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Frýdek, k.ú. Panské Nové Dvory, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku


31.10.2017 Dražební společnost Morava s.r.o. - dražební vyhláška č. 893-DD/17- M. Antoniazi - nemovité věci "Výrobní areál Frýdek-Místek" - 14.12.2017


31.10.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 149 - 154


30.10.2017 Exekutorský úřad Frýdek-Místek - dražební vyhláška (likvidace dědictví) 142 DC 00017/17-005 - J. Hylský - podíl v obchodní korporaci - 28.11.2017


30.10.2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - vyhlášení výběrového řízení na prodej zvířat - koní - od 31.10.2017 do 29.11.2017


26.10.2017 Ministerstvo dopravy - veřejná vyhláška - rozhodnutí stavební povolení - "Silnice R48 Frýdek-Místek, obchvat"


26.10.2017 Pronájem nebytových prostor č.p. 1248, Zámecké náměstí, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek


25.10.2017 KÚ MSK - Oznámení o zahájení řízení ve věci změny integrovaného povolení společnosti Frýdecká skládka a.s. pro zařízení "Řízená skládka odpadu Panské Nové Dvory"


24.10.2017 Exekutorský úřad Brno-město - dražební vyhláška 006 Ex 695/05-380 - A. Blahut - podíl na nemovitých věcech - 23.11.2017


24.10.2017 Chutzpah F-M - dražební vyhláška CH 00014/17-002 - L. Stračánková - nemovité věci, k.ú. Skalice - 29.11.2017


24.10.2017 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 36804/14-68 - P.Wzientek - nemovitá věc - 22.11.2017


10.10.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 144 - 148


05.10.2017 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na I. čtvrtletí roku 2018


03.10.2017 Podmínky dotačního programu "Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2018"


03.10.2017 Podmínky dotačního programu "Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2018"


03.10.2017 Podmínky dotačního programu "Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2018"


02.10.2017 Podmínky "Programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby 2018"


26.09.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 138 - 143


13.09.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 126 - 137


13.09.2017 Podmínky dotačního programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2018

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Podmínky dotačního programu regenerace města FM 2018 (81.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

13.09.2017 Podmínky dotačního programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2018

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program_fasady_2018 (86 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.09.2017 Usnesení z 20. zasedání ZMFM ze dne 4. 9. 2017

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_20_ZM_2017_09_04_web (215 kB)

Zobrazit podrobnosti

04.09.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 63 - 76


24.08.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 109 - 125


26.07.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 100 - 108


13.07.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2017


29.06.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 86 - 99


12.06.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM - závěrečný účet za rok 2016


12.06.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2017 č. 44 - 62


08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod


07.06.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 74 - 85


23.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 66 - 73


22.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM pro rok 2017


22.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu SMFM pro r. 2018-2019


10.05.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 56 - 65


19.04.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 50 - 55


11.04.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2017, závěrečného účtu za rok 2016 a střednědobého výhledu na období r. 2018 - 2022


10.04.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 40 - 49


07.04.2017 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na II. pololetí roku 2017


27.03.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 31 - 39


22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí


14.03.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Zatupitelstva města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 1 - 43


14.03.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2017 č. 15 - 19 a č. 20 - 30


26.09.2016 Informace o uzavření veřejnoprávních smluv mezi SMFM a obcemi - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - aktualizace k 29.11.2016


30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


12.01.2010 Seznam obcí, pro které SMFM vykonává přenesenou působnost na úseku přestupků.

autor: ODBOR PRÁVNÍ

 

20100112 (31 kB)

Zobrazit podrobnosti

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.