Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu

Odbor životního prostředí a zemědělství

7. 9. 2022

Na 7. září připadá Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu. Je to poměrně mladý svátek, který byl vyhlášen dne 19. prosince 2019 na Valném shromáždění OSN, a to s cílem posílit mezinárodní spolupráci při zlepšování kvality ovzduší a snižování jeho znečištění.

Obr. 1 Podzimní krajina (Zdroj: www.pixabay.com)

Valné shromáždění zdůraznilo potřebu posílit mezinárodní spolupráci na globální, regionální a subregionální úrovni v různých oblastech souvisejících se zlepšováním kvality ovzduší. Cílem mezinárodního dne je zvýšit povědomí o významu čistého ovzduší pro zdraví, produktivitu, ekonomiku a životní prostředí na všech úrovních od jednotlivců přes komunity až po korporace a vlády; ukázat úzkou souvislost kvality ovzduší s dalšími environmentálními a rozvojovými výzvami, jako je například změna klimatu.

Jaká je aktuální situace v České republice?

Hlavními zdroji znečištění v celé ČR jsou lokální topeniště (zejména spalování pevných paliv), doprava je dominantním zdrojem znečištění především ve velkých městech, průmysl a energetika, v neposlední řadě i zemědělství. Nezanedbatelným zdrojem znečištění ovzduší je přenos ze zahraničí (zejména z Polska), ale také do zahraničí (zejména do Německa). Nejvíce zatíženými regiony z pohledu podílu území, kde dochází k překročení imisního limitu alespoň pro jednu látku znečišťující ovzduší, je dlouhodobě Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. Na zhoršené kvalitě ovzduší se podílejí nadlimitní koncentrace benzo[a]pyrenu (přítomen při spalování uhlí, dřeva, v automobilových výfukových plynech), PM10, PM2,5 (tzv. suspendované částice, zjednodušeně prach, se do ovzduší dostávají mnoha způsoby např. průmyslovými procesy, spalováním, zemědělstvím, stavebními pracemi, vytápěním apod.), NO2 (oxid dusičitý, resp. oxidy dusíku NOX mezi jejich hlavní zdroje v ovzduší patří doprava, chemický průmysl a v podstatě jakékoliv spalovací procesy). Klíčovými faktory, ovlivňujícími výslednou kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji, jsou vysoká koncentrace průmyslové výroby, velká hustota zástavby s lokálním vytápěním pevnými palivy a hustá dopravní infrastruktura na obou stranách Česko–polské hranice. Obce na většině území aglomerace na sebe navzájem bezprostředně navazují a průmyslové areály jsou součástí měst.

Obr. 2 Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity (IL) pro ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu, 2020 (Zdroj: Informace_kvalita_ovzdusi_2020 (mzp.cz))

Hodnocení imisní situace se opírá o data archivovaná v databázi Informačního systému kvality ovzduší (dále jen „ISKO“) České republiky, provozovaného a spravovaného Českým hydrometeorologickým ústavem (dále jen „ČHMÚ“). Vedle údajů ze staničních sítí ČHMÚ přispívá do imisní databáze ISKO již řadu let několik dalších organizací podílejících se rozhodujícím způsobem na sledování znečištění ovzduší v České republice (např. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Město Třinec, Statutární město Ostrava).

Legislativní rámec ochrany ovzduší

Na základě ust. § 9 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, byl vydán Program zlepšování kvality ovzduší (dále jen „PZKO“). Jedná se o strategický dokument, který zpracovává Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo obecním úřadem a s příslušným krajem nebo obcí v samostatné působnosti. Aktualizovaný Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek byl vydán MŽP ve Věstníku dne 22. 9. 2020. Cílem PZKO je v co možná nejkratší době dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, jejichž imisní limity jsou překročeny, tuto kvalitu ovzduší udržet a dále ji zlepšovat. Proto byly zpracovány Časové plány statutárního města Frýdek-Místek a Magistrátu města Frýdku-Místku, které stanovují opatření zejména na regionální a lokální úrovni.

A jakým způsobem Mezinárodní den čistého ovzduší oslavit?

Každý jednotlivec se může zapojit. Pro zlepšení ovzduší je možné využívat více MHD zdarma, jezdit na kole, koloběžce nebo chodit pěšky. Je možné zaměřit pozornost na to, jak správně topit a s tím související hledání ekologičtějších způsobů vytápění. Také je například možnost si 7. září připomenout Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu zvýšením fyzické aktivity a projít se na čerstvém vzduchu v přírodě, což nemá blahodárný vliv jen na zdraví, ale také na veselejší mysl.

Zdroje:

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kvalita_ovzdusi/$FILE/OOO-zprava_o_kvalite_ovzdusi_2020-20220105.pdf

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/20groc/gr20cz/20_05_charakteristika_regionu_v3.pdf

https://www.pixabay.com

https://jakspravnetopit.cz