Program zlepšování kvality ovzduší

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A

Aktualizovaný Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A (dále jen „Program“) byl vydán Ministerstvem životního prostředí ve Věstníku MŽP (ročník XXX – září 2020 – částka 7) dne 22.09.2020.

Cílem Programu je v co možná nejkratší době dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, jejichž imisní limity dle bodu 1 až 3 přílohy č. 1 zákona jsou v aglomeraci CZ08A – OV/KA/FM překročeny, tuto kvalitu ovzduší udržet a dále ji zlepšovat a to na celém území aglomerace CZ08A – OV/KA/FM.

Dle ust. § 9 odst. 4 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, obec provádí opatření, která jí byla uložena v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší. Obec musí vypracovat svůj časový plán provádění opatření do 12 měsíců ode dne vyhlášení příslušného programu zlepšování kvality ovzduší ve Věstníku Ministerstva životního prostředí a zveřejnit jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Dne 24. 8. 2021 na své 85. schůzi Rada města Frýdku-Místku schválila Časový plán statutárního města Frýdek-Místek pro provádění opatření uložených v Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A: Aktualizace 2020, viz příloha „SMFM Časový plán PZKO“. V příloze „MMFM Časový plán PZKO“ naleznete Časový plán Magistrátu města Frýdku-Místku pro provádění opatření uložených v Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A: Aktualizace 2020 v gesci obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Dne 12. 12. 2023 na své 33. schůzi Rada města Frýdku-Místku schválila Časový plán statutárního města Frýdek-Místek pro provádění opatření uložených v Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A: Aktualizace 2020 – aktualizace 2023, v úplném znění.

Dne 14. 12. 2023 tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku schválil Časový plán Magistrátu města Frýdku-Místku pro provádění opatření uložených v Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A: Aktualizace 2020 – aktualizace 2023, v úplném znění, v gesci obecního úřadu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek.