Kontrola kotlů

Povinnost provozovatele stacionárního zdroje (kotle):

Povinností provozovatele stacionárního zdroje je dle ust. § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem; pokud byla provedena pravidelná kontrola provozovaného kotle podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (ve znění pozdějších předpisů), považuje se tím kontrola technického stavu a provozu podle zákona o ochraně ovzduší za splněnou v témže kalendářním roce; v takovém případě má provozovatel povinnost předložit na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávu o této pravidelné kontrole. V případě, že výrobce spalovacího stacionárního zdroje není znám, zanikl, nebo není schopen zajistit odborně způsobilou osobu, která by mohla provést kontrolu technického stavu a provozu v rámci referenčního finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje. Vyjádření k dostupnosti odborně způsobilé osoby podle předchozí věty vystaví výrobce provozovateli do 30 dnů od jeho vyžádání a provozovatel jej připojí k dokladu o provedení kontroly předkládanému na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Nevystaví-li výrobce své vyjádření ve stanovené lhůtě, má se za to, že není odborně způsobilou osobu v rámci stanoveného referenčního finančního limitu schopen zajistit. V takovém případě je provozovatel povinen na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností věrohodně prokázat, že výrobce o vyjádření požádal.

Seznam odborně způsobilých osob naleznete na internetové adrese http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php, na stránkách Ministerstva životního prostředí, případně na internetových stránkách jednotlivých výrobců spalovacích stacionárních zdrojů. Nový web zaměřený na problematiku vytápění spustilo Ministerstvo životního prostředí v září 2022 na adrese https://jakspravnetopit.cz/.

V příloze naleznete sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším a rovněž vzor dokladu o kontrole. Oba dokumenty jsou rovněž dostupné na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Sankce za nesplnění povinnosti:

Fyzická osoba se dle ust. § 23 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší dopustí přestupku tím, že jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. h) neprovede pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly nebo zprávu o pravidelné kontrole podle zákona o hospodaření energií, nepřipojí k dokladu o provedení kontroly vyjádření výrobce nebo neprokáže, že o toto vyjádření požádal.

Za výše uvedený přestupek lze dle ust. § 23 odst. 2 písm. b) uložit pokutu do 20 000 Kč.

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dle ust. § 25 odst. 1 písm. o) zákona o ochraně ovzduší dopustí přestupku tím, že jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. h) neprovede pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly nebo zprávu o pravidelné kontrole podle zákona o hospodaření energií, nepřipojí k dokladu o provedení kontroly vyjádření výrobce nebo neprokáže, že o toto vyjádření požádal.

Za výše uvedený přestupek právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se dle ust. § 25 odst. 7 písm. d) zákona o ochraně ovzduší uloží pokuta do 50 000 Kč.

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY ZÍSKÁTE V PŘÍLOZE A NA STRÁNKÁCH MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.