Smogová situace

Aktuální informace o vyhlášených smogových situacích jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ, na telefonu ČHMÚ 596 900 265 a lze je sledovat pomocí MOBILNÍ APLIKACE.

Smogová situace dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot, viz níže. Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo ve veřejně přístupném informačním systému a v médiích a rovněž informuje krajské a obecní úřady a provozovatele stacionárních zdrojů, kterých se týká regulace.


Podmínky pro vznik a ukončení smogové situace (pro suspendované částice PM10):

1. Informativní prahová hodnota pro částice PM10

Informativní prahová hodnota pro částice PM10 odpovídá jejich hodnotě koncentrace o velikosti 100 µg/m3 za dobu průměrování dvanácti hodin.

Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě, není-li stanoveno jinak, reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace částic PM10 hodnotu 100 µg/m3, a to alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2, nebo na dvou měřicích lokalitách, pokud jsou pro úroveň znečištění v oblasti reprezentativní právě dvě měřicí lokality, a zároveň se na základě vyhodnocení předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace během následujících 24 hodin nepředpokládá pokles koncentrace pod informativní prahovou hodnotu.

2. Regulační prahová hodnota pro částice PM10

Regulační prahová hodnota pro částice PM10 odpovídá jejich hodnotě koncentrace o velikosti 150 µg/m3 za dobu průměrování dvanácti hodin.

Regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2, nebo na dvou měřicích lokalitách, pokud jsou pro oblast reprezentativní právě dvě měřicí lokality, překročila hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace částic PM10 hodnotu 150 µg/m3, a zároveň se na základě vyhodnocení předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace během následujících 24 hodin nepředpokládá pokles koncentrace pod regulační prahovou hodnotu.

3. Ukončení smogové situace a odvolání regulace nebo varování

Smogová situace je ukončená a regulace nebo varování se odvolá, pokud na žádné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 není naměřená koncentrace znečišťujících látek vyšší než příslušná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi není v průběhu následujících 24 hodin očekáváno opětovné překročení informativní nebo regulační prahové hodnoty. Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je v průběhu následujících 24 hodin téměř vyloučeno opětovné překročení informativní nebo regulační prahové hodnoty.


Informace pro občany – preventivní opatření:

Smogová situace má vliv na citlivou skupinu populace, do které patří děti, těhotné a kojící ženy, senioři a nemocné osoby (dále jen „dotčené cílové skupiny“), neboť tyto skupiny mohou být smogem ohroženy. Smog může způsobit např. záněty dýchacích cest, respirační potíže, dráždění očí.

V případě vyhlášení smogové situace je doporučeno ve vztahu k dotčeným cílovým skupinám přijmout následující preventivní opatření:

– omezit vycházky dotčených cílových skupin,
– omezit zvýšené fyzické zatížení ve venkovním prostředí při práci a sportu,
– podávat ve stravě vitamín C.

V případě vyhlášení regulace je doporučeno ve vztahu k dotčeným cílovým skupinám přijmout následující preventivní opatření:

– zrušit vycházky dotčených cílových skupin mimo uzavřené místnosti,
– nevyučovat tělesnou výchovu na hřištích a volných prostranstvích ve venkovním prostředí,
– neorganizovat exkurze, brigády, tréninky, sportovní soutěže, apod.,
– větrat pouze krátkodobě, maximálně 5 minut, ale vícekrát denně,
– zvýšit příjem vitamínu C ve stravě,
– věnovat zvýšenou péči dotčeným cílovým skupinám.

Každý občan si sám rozhoduje, jak důsledně se bude řídit doporučenými preventivními opatřeními. Při vyhlášení smogové situace nebo regulace je vhodné, aby občané:

– nekouřili a vyhýbali se zakouřeným místnostem,
– omezili spalování pevných paliv, v případě možnosti používali alternativní (ušlechtilejší druh) paliva, a to zejména ke zlepšení lokální imisní situace v přízemních vzduchových vrstvách,
– nespalovali ve venkovním prostředí odpad,
– omezili vlastní produkci škodlivin v interiéru např. práce s těkavými látkami, jako jsou barvy, laky, rozpouštědla, atd.,
– neprováděli činnosti spojené s nadměrnou prašností např. přesun sypkých hmot, zeminy, sutě apod.

Školská, sociální a zdravotnická zařízení přijímají preventivní opatření podle vlastního uvážení a s ohledem na situaci a možnosti svého zařízení.

Pokud nastane smogová situace, měli by občané při svých cestách přednostně využívat služeb městské hromadné dopravy. Řidiči automobilů by měli vyjíždět jen v nutných případech, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci oxidu dusičitého a suspendovaných částic PM10.

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu.