Úřední deska

03.07.2020 MMFM 93263/2020 Stanovení DZ - Nošovice silnice III/4774 a MK umístění SDZ a VDZ v rámci stavby "Chodník a autobusová zastávka u restaurace Radegastův Šenk, k.ú. Nošovice"

Zobrazit podrobnosti

03.07.2020 MMFM 92750/2020 Stanovení DZ - Brušperk MK ul. Sportovní a ul. Ke Svaté vodě umístění SDZ v rámci akce "Úprava dopravního značení na ul. Sportovní - Brušperk"

Zobrazit podrobnosti

03.07.2020 Výběrové řízení SMFM - zaměstnanec pro výkon přestupkové agendy -přestupkové oddělení odboru vnitřních věcí - T: 22.7.2020

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Výběrové řízení (45.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

03.07.2020 MMFM 92598/2020 Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu nazvanou "Garáž"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

oznámení o uzavření VPS (50.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

03.07.2020 MMFM 91792/2020 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení stavby "Cyklistická stezka okolo vodní nádrže Žezmanice - Dolní Domaslavice"

Zobrazit podrobnosti

02.07.2020 Obec Horní Bludovice - výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce úředníka - Obecní úřad Horní Bludovice - T: 31.7.2020

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Veřejná výzva (321.508 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.07.2020 MMFM 92297/2020 Stanovení PDZ - FM silnice II/477 ul. Lískovecká a VPÚK parc. č. 5263/3 ki.ú. Frýdek výkopové práce za účelem uložení přípojky vody a plynu k novostavbě dílen SOŚ

Zobrazit podrobnosti

02.07.2020 MMFM 92247/2020 Stanovení PDZ - FM silnice II/477 ul. Lískovecká a VPÚK parc. č. 5263/3 ki.ú. Frýdek výkopové práce za účelem uložení elektro přípojky k novostavbě dílen SOŚ

Zobrazit podrobnosti

02.07.2020 Magistrát města Frýdku-Místku informuje o konání 11. zasedání ZMFM dne 15. 7. 2020

Zobrazit podrobnosti

01.07.2020 MMFM 90572/2020 - veřejná vyhláška ODaSH - Piotr Pawl Momocki

Zobrazit podrobnosti

01.07.2020 Podmínky "Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2021"

Zobrazit podrobnosti

01.07.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nemovitost

Zobrazit podrobnosti

01.07.2020 MMFM 79380/2020 - veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby "Intenzifikace ČOV a dobudování splaškové kanalizace v obci Žabeň - část B dobudování splaškové kanalizace"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Rozhodnutí o umístění stavby (171.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

01.07.2020 MMFM 89171/2020 - Veřejná vyhláška - Oznámení o pokračování územního řízení, stavba "R 48 - MÚK Nošovice", k.ú. Nošovice a k.ú. Vojkovice

Zobrazit podrobnosti

30.06.2020 MMFM 186559/2019 - Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby nazvané "V403/803 - zdvojení vedení"

Zobrazit podrobnosti

30.06.2020 MMFM 90400/2020 Stanovení PDZ - Bruzovice silnice III/4732 a MK stavební práce v souvislosti s realizací stavby "Chodníky v obci Bruzovice v úseku km 0,820 - 1,390"

Zobrazit podrobnosti

30.06.2020 MMFM 90907/2020 Stanovení PDZ - Staříč silnice III/4845, III/4846, II/648, II/486 a MK v k.ú. Staříč, k.ú. Chlebovice, k.ú. Rychaltice a k.ú. Fryčovice stavební práce v rámci stavby "Silnice III/4846 Chlebovice - Staříč oprava povrchu"

Zobrazit podrobnosti

29.06.2020 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Dobrovolného svazu Olešná - Staříč 9.7.2020

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Pozvánka_DSO (88.165 kB)

Zobrazit podrobnosti

26.06.2020 MMFM 89471/2020 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace, k.ú. Lískovec

Zobrazit podrobnosti

26.06.2020 MMFM 89266/2020 Stanovení DZ - FM M ul. Nad Lipinou příjezdová komunikace k domům čp. 2230 - 2234 odstranění DZ B1 s d.t. E13

Zobrazit podrobnosti

26.06.2020 MMFM 89473/2020 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení o vyřazení pozemní komunikace z kategorie místní komunikace, k.ú. Lískovec

Zobrazit podrobnosti

26.06.2020 MMFM 89310/2020 Stanovení DZ - FM MK ul. A. Staška, ul. Tolstého, ul. 2. května a ul Lískovecká (obslužná) umístění IZ8a a IZ8b

Zobrazit podrobnosti

26.06.2020 MMFM 89508/2020 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace, k.ú. PND

Zobrazit podrobnosti

26.06.2020 MMFM 89529/2020 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení o vyřazení pozemní komunikace z kategorie místní komunikace, k.ú. PND

Zobrazit podrobnosti

26.06.2020 MMFM 88377/2020 - veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby nazvané "REKO MS Frýdek - Místek Černá cesta +3" v k. ú. Frýdek

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 88377_2020 (35.135 kB)

Zobrazit podrobnosti

25.06.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 87-98

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 87-98

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.151 kB)

Zobrazit podrobnosti

25.06.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nemovitost

Zobrazit podrobnosti

25.06.2020 MMFM 88167/2020 - Veřejná vyhláška oznamující konání opakovaného veřejného projednání upraveného Návrhu změny č. 1 Územního plánu Nižní Lhoty

Zobrazit podrobnosti

25.06.2020 MMFM 87075/2020 - Veřejná vyhláška oznamující konání opakovaného veřejného projednání upraveného Návrhu změny č. 3 Územního plánu Sedliště

Zobrazit podrobnosti

24.06.2020 KHS MSK - Mimořádné opatření č. 8/2020 - Nařízení mimořádného opatření při epidemii

Zobrazit podrobnosti

24.06.2020 Veolia Energie ČR, a.s. - Oznámení o přerušení dodávek tepelné energie ve Frýdku-Místku - 27. - 31. 7. 2020

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Veolia (337.596 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nemovitosti

Zobrazit podrobnosti

24.06.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru prodat nemovitosti

Zobrazit podrobnosti

24.06.2020 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru vypůjčit nebytové prostory

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

vypůjčka NP N (138.301 kB)

Zobrazit podrobnosti

22.06.2020 MMFM 86115/2020/OVV/Čud - Usnesení o ustanovení opatrovníka

~~VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí, oddělení přestupkové, podle § 25 odst. 1 zákona  č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje,

že usnesení vedené pod sp.zn. MMFM_ S 2346/2020/OVV/Čud a č.j.: MMFM 86114/2020
o ustanovení opatrovníka osobě, jíž se prokazatelně nedaří doručovat:

Patrik Žiga
nar. 28.04.1997
trvale bytem Bruntál, 9.května 1615/6

příkaz adresovaný téže osobě vedené pod č.j.: MMFM 52522/2020

je možno si převzít v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, ulice Politických obětí 2478, II. podlaží, kancelář č. 243, kterýkoliv pracovní den od 8:00 hodin do 13:00 hodin, případně po předchozí telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou Bc. Kateřina Čudová.


Poučení:
Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup se písemnost považuje za doručenou.

 

Bc. Kateřina Čudová
referent přestupkového oddělení

g3410584 (164.798 kB)

Zobrazit podrobnosti

22.06.2020 MMFM 85347/2020 Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu nazvanou "Místní komunikace-ul. Pod Hůrkama-II.etapa" k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku

Zobrazit podrobnosti

18.06.2020 MMFM 84351/2020-ROZHODNUTÍ-Stavební povolení-SO 301 Splašková kanalizace, SO 302 Dešťová kanalizace, SO 303 Vodovod

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

19-S 12519 r (285.888 kB)

Zobrazit podrobnosti

18.06.2020 Honební společenstvo Sedliště-Frýdek - Pozvánka na schůzi valné hromady - 17.7.2020 - chata mysliveckého spolku v Sedlištích

Zobrazit podrobnosti

18.06.2020 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 225 EX 01373/17 - nemovité věci Morávka - 21.7.2020

Zobrazit podrobnosti

18.06.2020 MMFM 85100/2020 Návrh stanovení DZ - Třanovice silnice II/648 umístění SDZ v rámci stavby "Zvyšování bezpečnosti v obci Třanovice - II. etapa" chodník směr Na Cymbalce a chodník směr Dolina

Zobrazit podrobnosti

10.06.2020 Usnesení z 10. zasedání ZMFM ze dne 3. 6. 2020

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_10_ZM_2020_06_03_www (157 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.06.2020 MMFM 78595/2020 Veřejná vyhláška - sdělení o zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Vojkovice

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

VV sdělení o zpacování návrhu změny č.1ÚP Vojkovice (165.154 kB)

Zobrazit podrobnosti

09.06.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 77-86

Zobrazit podrobnosti

09.06.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2020 č. 42 - 64

autor: FINANČNÍ ODBOR

Návrh 3. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 42-64

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM (15.976 kB)

Zobrazit podrobnosti

09.06.2020 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2019

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2019

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu (12.766 kB)

Zobrazit podrobnosti

09.06.2020 Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402 - T: 7.7.2020

Zobrazit podrobnosti

27.05.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01916/19-135 - movité věci - 7.7.2020

Zobrazit podrobnosti

27.05.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01916/19-136 - movité věci - 7.7.2020

Zobrazit podrobnosti

27.05.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01916/19-128 - movité věci - 8.7.2020

Zobrazit podrobnosti

27.05.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01916/19-129 - movité věci - 8.7.2020

Zobrazit podrobnosti

27.05.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01916/19-130 - movité věci - 8.7.2020

Zobrazit podrobnosti

27.05.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01916/19-131 - movité věci - 8.7.2020

Zobrazit podrobnosti

27.05.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01916/19-132 - movité věci - 8.7.2020

Zobrazit podrobnosti

27.05.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01916/19-134 - movité věci - 7.7.2020

Zobrazit podrobnosti

27.05.2020 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 01916/19-133 - movité věci - 7.7.2020

Zobrazit podrobnosti

26.05.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 69-76

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 69-76

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.127 kB)

Zobrazit podrobnosti

19.05.2020 Exekutorský úřad Olomouc - dražební vyhláška 164 EX 2045/17 - nemovité věci Místek - 8.7.2020

Zobrazit podrobnosti

14.05.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 58-68

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 58-68

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.123 kB)

Zobrazit podrobnosti

04.05.2020 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2020 a závěrečného účtu za rok 2019

Zobrazit podrobnosti

28.04.2020 Návrh 2. změny rozpočtu (1. a 2. část) statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 40 - 41

autor: FINANČNÍ ODBOR

Návrh 2. změny rozpočtu (1. a 2. část) statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 40 - 41

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM (15.962 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.04.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 50-57

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 50-57

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.129 kB)

Zobrazit podrobnosti

17.04.2020 Doporučení pro obce k postupu pro konání sňatečných obřadů od 20. dubna 2020

Zobrazit podrobnosti

07.04.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 43-49

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 43-49

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.107 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.04.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 35-42

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 35-42

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.145 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.04.2020 Posunutí splatnosti místních poplatků v období nouzového stavu

Zobrazit podrobnosti

10.03.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 30-34

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 30-34

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.103 kB)

Zobrazit podrobnosti

05.03.2020 Návrh 1. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 1 - 39

autor: FINANČNÍ ODBOR

Návrh 1. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 1 - 39

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM (16.098 kB)

Zobrazit podrobnosti

27.02.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 24-29

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 24-29

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.082 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.02.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 16-23

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 16-23

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.087 kB)

Zobrazit podrobnosti

29.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 8-15

autor: FINANČNÍ ODBOR

Rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 8 - 15, schválená na 35. schůzi rady města, konané dne 28.1.2020.

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.053 kB)

Zobrazit podrobnosti

20.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 1-7

autor: FINANČNÍ ODBOR

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2020 č. 1-7

Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM (13.047 kB)

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu SMFM pro rok 2020

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organízací zřízovaných SMFM na léta 2021-2022

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízovaných SMFM na r. 2020

Zobrazit podrobnosti

18.12.2019 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM pro léta 2021-2022

Zobrazit podrobnosti

10.12.2019 MZe ČR - opatření obecné povahy č. 63920/2019-MZE, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy č. 18918/2019-MZE ze dne 3.4.2019, ve znění OOP č. 41508/2019-MZE ze dne 30.8.2019

Zobrazit podrobnosti

02.09.2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy č. 41508/2019-MZE, kterým se mění a doplňuje OOP č. 18918/2019MZE ze dne 3.4.2019 (ochrana lesů)

Zobrazit podrobnosti

13.05.2019 Opatření obecné povahy č. 18918/2019 MZE, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona - vyvěšeno od 4.4.2019 do 31.12.2022

Zobrazit podrobnosti

11.12.2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Zobrazit podrobnosti

08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Distep (571.683 kB)

Zobrazit podrobnosti

22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Zobrazit podrobnosti

30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - AKTUALIZACE k 23.3.2020

Zobrazit podrobnosti