Nacházíte se: Občan > Úřední deska

Úřední deska14.08.2018 MMFM 117215/2018 Stanovení PDZ - FM MK ul. Pol. obětí, ul. Třebízského, ul. Bezručova, ul. 28. října a ul. Stará Riviéra konání akce HORNICKÁ DESÍTKA 2018


14.08.2018 MMFM 117106/2018 Stanovení PDZ - silnice II/648, III/4733h, III/4775 a MK a VPÚK v k.ú. Nošovice a k.ú. Nižní Lhoty konání akce RSDEGAST DEN 2018


14.08.2018 MMFM 117329/2018 Stanovení DZ - Třanovice silnice II/474 a MK umístění SDZ a VDZ v rámci stavby "Zvyšování bezpečnosti v obci Třanovice, 1. část - SO 101 cyklostezka podél silnice II/474"


13.08.2018 Krasjký úřad Moravskoslezského kraje - vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje


13.08.2018 MMFM 116876/2018 Stanovení PDZ - Lučina MK provádění výkopových prací v rámci realizace stavby "Lučina dostavba kanalizace, lokalita ČOV - hráz, 3. etapa"


13.08.2018 MMFM 116738/2018 Stanovení PDZ - Krmelín silnice III/4803 a MK provádění stavebních prací v souvislosti s relizací stavby "Chodník ulice Proskovická, Krmelín"


13.08.2018 MMFM 115270/2018 - Informace o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy Stavební úpravy objektu na pozemku parcelní číslo 3183/11 v katastrálním území Místek, spočívající v provedení rampy

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 115270-2018 (40.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.08.2018 ÚZSVM - oznámení o výběrovém řízení s aukcí


09.08.2018 Podmínky "Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2019"


09.08.2018 Magistrát města Frýdku-Místku informuje o konání 24. zasedání ZMFM dne 20. 8. 2018


09.08.2018 MMFM 115424/2018 - Omezení veřejného přístupu na VPÚK parc. č. 7704/4, 77404/6 a 7704/7 vše v k.ú. Frýdek a návrh opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na PK


09.08.2018 MMFM 113344/2018-Veřejná vyhláška-OZNÁMENÍ-Předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesů

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

vyhláška-oznámení-g2523721_(2524996)_001 (617.972 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.08.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 166-186


08.08.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nemovitosti


08.08.2018 MMFM - Mohamed Ali Mohamed Saad - Usnesení o opatrovníkovi

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí, oddělení přestupkové, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem – Usnesení o ustanovení opatrovníka osobě Mohamed Ali Mohamed Saad, nar. 12.01.2000, st. přísl. Súdán, jíž se prokazatelně nedaří doručovat:

pod SP. ZN. MMFM_S 11915/2018/OVV/VelP  ze dne 07.08.2018 

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí, oddělení přestupkové, kancelář č. 245 u p. Ing. Petry Veličkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť pobyt adresáta není znám. 

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 

Ing. Petra Veličková
vedoucí přestupkového oddělení

E049FCD (89.755 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.08.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru pronajmout nebytové prostory


08.08.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru vypůjčit nemovitost


08.08.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru propachtovat nemovitosti

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

propachtovat nemovitostiN (430.875 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.08.2018 Informace statutárního města Frýdek-Místek o záměru prodat nemovitosti


08.08.2018 Krajský úřad Moravskoslezského kraje - veřejná vyhláška - vyrozumění - opatření proti nečinnosti Obecního úřadu Trojanovice


08.08.2018 MMFM ODaSH - Rudolf Voros - usnesení o ustanovení opatrovníka


08.08.2018 MMFM 113815/2018 Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Nižní Lhoty (za uplynulé období 2014 – 2018)


08.08.2018 MMFM OVV - Duris Monika - zrušení údaje o místu trvalého pobytu

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

SP. ZN. MMFM_S 12265/2018/OVV/Mach                                                                EO-107

- Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu ze dne
19.07.2018
- Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 02.08.2018
- Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ze dne 02.08.2018

adresovaná:      Monika  D U R I S         (1967)
                         Frýdek-Místek, Zámecké nám. 49

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 


Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g2522569_(2522569)_001 (83.073 kB)

Zobrazit podrobnosti

06.08.2018 Výběrové řízení SMFM - referent vymáhání pohledávek a správy pozemků - T: 31.8.2018


06.08.2018 MMFM 110624/2018-Veřejná vyhláška-ROZHODNUTÍ-„Prodloužení vodovodu parc. č. 1135/2, 1140/1, 1140/6, 1140/7, 1208/1, 1208/13, 1145/5, k.ú. Nošovice“

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

g2518769_(2522769)_001 (181.083 kB)

Zobrazit podrobnosti

03.08.2018 MMFM 111606/2018-Veřejná Vyhláška-OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ-„Zasíťování lokality, propojení ulic Kirilovova-Místecká, SO03 Vodovod, SO04-Kanalizace dešťová, SO05-Kanalizace splašková“

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

g2520960_(2520960)_001 (99.953 kB)

Zobrazit podrobnosti

03.08.2018 MMFM 110698/2018 Rozhodnutí o odstranění vraku - místní komunikace ul. Komenského

autor: ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Rozhodnutí - odstranění vraků (80.906 kB)

Zobrazit podrobnosti

01.08.2018 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 00088/17-317 - soubor movitých věcí - 27.8.2018


01.08.2018 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 00088/17-316 - automobil Reanult 19 - 27.8.2018


01.08.2018 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 EX 00088/17-315 - automobil VW Transporter - 27.8.2018


01.08.2018 SPÚ -Nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Frýdek, Míste, Panské Nové Dvory, Lískovec, Skalice - T: 30.8.2018


01.08.2018 MMFM 109589/2018 Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Řepiště (za uplynulé období 2014 – 2018)


31.07.2018 MMFM 109408/2018-Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení řízení-SO 11 Splašková kanalizace, ČOV a vsak

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

18-9802-zř bartek (129.392 kB)

Zobrazit podrobnosti

19.07.2018 Výběrové řízení SMFM - vedoucí oddělení eGovernmentu živnostenského úřadu - T: 17.8.2018


19.07.2018 MMFM 104281/2018 Veřejná vyhláška – oznamující zahájení řízení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Baška formou opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Veřejná vyhláška Baška (1.363 MB)

Zobrazit podrobnosti

17.07.2018 Exekutorský úřad Litoměřice - dražební vyhláška 124 EX 20558/12 - podíl na nemovitých věcech Kraviná-Rychvald - 22.8.2018


17.07.2018 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 04649/15 - podíl na nemovitých věcech Frýdek - 15.8.2018


17.07.2018 Exekutorský úřad Ostrava - dražební vyhláška 043 EX 1192/17 - nemovité věci Krásná - 14.8.2018


12.07.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 155-165


12.07.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 77-154


11.07.2018 Insdražby, Chutzpah F-M - dražební vyhláška - nemovité věci Skalice - 5.9.2018


28.06.2018 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva města Frýdek-Místek konané ve dnech 5. a 6. října 2018


13.06.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 67-76


29.05.2018 Usnesení z 23. zasedání ZMFM ze dne 21. 5. 2018

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_23_ZM_2018_05_21_www (252 kB)

Zobrazit podrobnosti

23.05.2018 Volby do zastupitelstev obcí v roce 2018 - Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 53-66


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2018 č. 54


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SMFM za rok 2017


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2018 č. 39-53


17.05.2018 MMFM 62245/2018 Oprava povrchu silnice II/4735A žermanice - Lučina (hráz)


03.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 46 - 52


20.04.2018 Policie ČR - Vyhlášení popisu věcí KRPT-209662-136/TČ-2017


11.04.2018 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na II. pololetí roku 2018


11.04.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 37 - 45


05.04.2018 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2018 a závěrečného účtu za rok 2017


04.04.2018 Zeměměřický úřad Praha - Oznámení provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území statutárního města Frýdek-Místek v období od 9. dubna do 15. prosince 2018


21.03.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 29 - 36


05.03.2018 Usnesení z 22. zasedání ZMFM ze dne 26. 2. 2018

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_22_ZM_2018_02_26_web (437 kB)

Zobrazit podrobnosti

27.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2018 č. 1 - 38


26.02.2018 Policie ČR - územní odbor F-M - Vyhlášení popisu věcí - výzva


20.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 16 - 23


12.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 12 - 15


17.01.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2017 č. 202 - 208


17.01.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018


11.01.2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2016


05.01.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek na léta 2019-2020


05.01.2018 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek na rok 2018


14.12.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017 a pravidel rozpočtového provizoria


08.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu statutárního města Frýdku-Místku pro r. 2019-2020


08.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2018


08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod


22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí


26.09.2016 Informace o uzavření veřejnoprávních smluv mezi SMFM a obcemi - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - aktualizace k 29.11.2016


30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


12.01.2010 Seznam obcí, pro které SMFM vykonává přenesenou působnost na úseku přestupků.

autor: ODBOR PRÁVNÍ

 

20100112 (31 kB)

Zobrazit podrobnosti

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)