Nacházíte se: Občan > Úřední deska

Úřední deska12.12.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2018 č. 68-100


12.12.2018 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1


12.12.2018 Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření - mor včelího plodu v MSK


12.12.2018 MMFM 180600/2018 - veřejná vyhláška ODaSH - Dušan Plameň


12.12.2018 MMFM 179902/2018-OZNÁMENÍ-Veřejná vyhláška-Vodovod v obci Morávka, lokalita Vlaský

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

18-S 10416 z (110.208 kB)

Zobrazit podrobnosti

12.12.2018 Zápůjčky z "Fondu rozvoje bydlení" na území statutárního města Frýdek-Místek

autor: ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU

Zápůjčky z Fondu (12.510 kB)

Zobrazit podrobnosti

12.12.2018 MMFM 180900/2018-Upozornění veřejnosti v místě působnosti obecního úřadu

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

čeps Upozornění veřejnosti (636.483 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.12.2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí


10.12.2018 MMFM OVV - Zachová Romana - rozhodnutí

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:


SP. ZN. MMFM_S 17727/2018/OVV/Mach                                                            EO-148
- Rozhodnutí ze dne 5. prosince 2018


adresovaná:      Romana  Z A C H O V á      (1999)
                         Frýdek-Místek, J. Božana 3131


je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 


Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g2633086_(2633086)_002 (83.013 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.12.2018 MMFM OVV - Zawadová Monika r. 1973 - rozhodnutí

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:


SP. ZN. MMFM_S 17719/2018/OVV/Mach                                                            EO-290
- Rozhodnutí ze dne 5. prosince 2018


adresovaná:      Monika  Z A W A D O V Á        (1973)
                         Frýdek-Místek, J. Božana 3131


je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 

Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g2633086_(2633086)_001 (83 kB)

Zobrazit podrobnosti

10.12.2018 MMFM OVV - Zawadová Monika r. 1997 - rozhodnutí

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:


SP. ZN. MMFM_S 17723/2018/OVV/Mach                                                            EO-147
- Rozhodnutí ze dne 5. prosince 2018


adresovaná:      Monika  Z A W A D O V Á            (1997)
                         Frýdek-Místek, J. Božana 3131


je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 


Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g2633086_(2633086)_002 (89.153 kB)

Zobrazit podrobnosti

06.12.2018 Výběrové řízení SMFM - referent evidence vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství - T: 21.12.2018


06.12.2018 MMFM 178556/2018, Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení - Výstavba vodovodního řadu - Panské Nové Dvory - lokalita 3

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 178556-2018 (68 kB)

Zobrazit podrobnosti

06.12.2018 MMFM 179051/2018 Návrh stanovení DZ - FM MK umístění SDZ a VDZ v rámci stavby "Rekonstrukce chodníků a přilehlých parkovišť na sídlišti Slezská - rekonstrukce parkoviště 2 u OD MECA na sídlišti Slezská"


05.12.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 254-260


05.12.2018 Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Dobrovolného svazku obcí Olešná - Paskov, 14.12.2018


04.12.2018 Návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných SMFM na rok 2019


04.12.2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací zřizovaných SMFM na léta 2020-2021


04.12.2018 MMFM 178067/2018 Návrh Stanovení DZ - FM MK ul. Zd. Štěpánka umístění SDZ pro zajištění příjezdu a přistavení vozidel zásobování k zásobovací rampě restaurace Šatlava


04.12.2018 MMFM 177972/2018 Stanovení DZ - Lučina silnice III/4737, MK a VPÚK umístění SDZ a VDZ v souvislosti s realizací stavby "Přestavba a dopravní řešení náměstí v Lučině"


03.12.2018 MMFM 176286/2018-ROZHODNUTÍ-Veřejná vyhláška-„Prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace, k.ú. Staříč“

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

18-S 18504 spol r (164.315 kB)

Zobrazit podrobnosti

03.12.2018 MMFM 176924/2018-OZNÁMENÍ o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPP Skalická Morávka

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Ssken_ziv.o18120312480 (532.111 kB)

Zobrazit podrobnosti

03.12.2018 ÚZSVM F-M - aukční vyhláška - barevný televizor Teletech - do 2.1.2019


03.12.2018 MMFM 176169/2018 Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Brušperk (za uplynulé období 2015 – 2018)


30.11.2018 MMFM 165259/2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení "Rekonstrukce ul. Pasteurovy ve Sviadnově"


29.11.2018 MMFM 174848/2018-ROZHODNUTÍ-Veřejná vyhláška-V460 – modernizace na vyšší parametry


28.11.2018 1. Pohledávková s.r.o., Krnov - dražební vyhláška č.j. 551/2019-1 - Soubor pohledávek insolvenčního dlužníka LIJA a.s. - 25.1.2019


28.11.2018 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 143 EX 01050/17 - byt Frýdek - 23.1.2019


28.11.2018 Exekutorský úřad Ostrava - dražební vyhláška 069 EX 3426/11 - podíl na nemovitých věcech Skalice - 10.1.2019


28.11.2018 KÚ MSK - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice I/56 Frýdek-Místek


28.11.2018 MMFM 166413/2018 - veřejná vyhláška - Oznámení zahájení stavebního řízení pro stavbu nazvanou "Chodník Fryčovice"

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM_166413_2018 (63.5 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.11.2018 MMFM 174143/2018 - veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí k akci "Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa"


28.11.2018 MMFM 173821/2018 - veřejná vyhláška - usnesení o zřejmé nesprávnosti v rozhodnutí, č. j. 143384/2018 ze dne 05.10.2018 "Bytové domy Frýdek-Místek ul. Bezručova" v k.ú. Místek

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

MMFM 173821-2018 (67 kB)

Zobrazit podrobnosti

27.11.2018 SmVaK - Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2019


27.11.2018 Výběrové řízení SMFM - vedoucí investičního odboru - T: 12.12.2018


27.11.2018 Výběrové řízení SMFM - správní referent pro silniční a městskou dopravu odboru dopravy a silničního hospodářství - T: 12.12.2018


27.11.2018 MMFM OVV - Zawadová Monika r. 1973 - zrušení údaje o místu trvalého pobytu

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

SP. ZN. MMFM_S 17719/2018/OVV/Mach                                                                EO-146

- Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu ze dne
11.10.2018
- Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 26.11.2018
- Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ze dne 26.11.2018

adresovaná:      Monika  ZAWADOVÁ         (1973)
                         Frýdek-Místek, J. Božana 3131

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 

Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g2623975_(2623975)_001 (82.880 kB)

Zobrazit podrobnosti

27.11.2018 MMFM OVV - Zawadová Monika r. 1997 - zrušení údaje o místu trvalého pobytu

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

SP. ZN. MMFM_S 17723/2018/OVV/Mach                                                                EO-147

- Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu ze dne
11.10.2018
- Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 26.11.2018
- Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ze dne 26.11.2018

adresovaná:      Monika  ZAWADOVÁ        (1997)
                         Frýdek-Místek, J. Božana 3131

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 

Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g2623975_(2623975)_001 (82.975 kB)

Zobrazit podrobnosti

27.11.2018 MMFM OVV - Zachová Romana - zrušení údaje o místu trvalého pobytu

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

SP. ZN. MMFM_S 17727/2018/OVV/Mach                                                                EO-148

- Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu ze dne
11.10.2018
- Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 26.11.2018
- Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ze dne 26.11.2018

adresovaná:      Romana  Z A C H O VÁ        (1999)
                         Frýdek-Místek, J. Božana 3131

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 

Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g2623975_(2623975)_001 (82.987 kB)

Zobrazit podrobnosti

23.11.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 251-253


19.11.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 243-250


12.11.2018 MMFM 164698/2018 Veřejná vyhláška oznamující zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vyšní Lhoty formou opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání


09.11.2018 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška 065 EX 02245/18 - osobní automobil Volswagen Touareg - 10.12.2018


08.11.2018 DOTAČNÍ PROGRAM „PODPORA AKTIVIT VEDOUCÍCH KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO ROK 2019

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

DOTAČNÍ PROGRAM „PODPORA AKTIVIT VEDOUCÍCH KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PRO ROK 2019“  

Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, vyhlásilo dotační program „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2019“ (dále jen „dotační program SMFM“). 

Hlavním cílem dotačního programu SMFM je zabezpečení realizace opatření vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce znečisťujících látek, k úspoře energie, k rozvoji aktivit subjektů (např. neziskových organizací) v oblasti životního prostředí a k podpoře programů souvisejících s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou.

Předmětem podpory je:

  1. změna způsobu vytápění jako náhrada za vytápění pevnými palivy, tj. změna způsobu vytápění rodinných domů, bytů, staveb pro rodinnou rekreaci a objektů určených k podnikatelské činnosti, z vytápění pevnými palivy na vytápění plynem, elektrickou energií, tepelným čerpadlem jako náhrada za vytápění pevnými palivy.
  2. pořízení solárních kolektorů souvisejících se změnou způsobu vytápění nebo se změnou způsobu ohřevu teplé vody
  3. pořízení zásobníku pro skladování propanu určeného jako jediný druh vytápění
  4. zřízení přípojky na kanalizační síť jako náhrada septiku nebo žumpy
  5. zřízení domovní čistírny odpadních vod jako náhrada septiku nebo žumpy
  6. podpora programů souvisejících s monitorováním stavu životního prostředí
  7. rozvoj aktivit subjektů v oblasti životního prostředí
  8. podpora programů souvisejících s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou.

U předmětu podpory dle bodu 1 až 6 musí příjemce dotace realizovat projekt na území města Frýdku-Místku. V případě, že předmětem podpory je projekt dle bodu 7 a 8, musí být do projektu zapojeny osoby s trvalým pobytem nebo sídlem na území města Frýdku-Místku nebo musí být přínosem pro životní prostředí na území města Frýdku-Místku.

V případě, že předmětem podpory je projekt dle bodu 1 až 6, musí platit, že projekt byl ukončen v období od 1. 1. 2018 do 1. 7. 2019. Realizace projektu bude v případě, že předmětem podpory je projekt dle bodu 7 a 8, zahájena nejdříve dne 1. 1. 2019, projekt bude ukončen nejpozději do 29. 11. 2019.

Podkladem pro poskytnutí dotace je řádně vyplněná žádost (včetně příloh, případně dalších dokladů vyžádaných odborem životního prostředí a zemědělství) podaná ve lhůtě od 1. 1. 2019 do 1. 7. 2019. Maximální výše dotace na jeden projekt je vymezena u jednotlivých předmětů podpory.

Kontaktní osoba (administrátor) je:

Blanka Kalenská

odbor životního prostředí a zemědělství

tel. 558 609 488

mobil: 777 921 817

e-mail: kalenska.blanka@frydekmistek.cz

 

Přílohy

 

Dotační program „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2019“

Žádost o dotaci

Příloha č. 1 – Popis projektu

Příloha č. 2 – Nákladový rozpočet projektu

Příloha č. 3 – Finanční vypořádání dotace 

Příloha č. 4 – Plná moc

Příloha č. 5 – Souhlas druhého manžela

Příloha č. 6 – Souhlas podílového spoluvlastníka/podílových spoluvlastníků

Příloha č. 7 – Poučení subjektu údajů

Příloha č. 8 – Souhlas s ověřením bezdlužnosti

Příloha č. 9 – Oznámení o vrácení finančních prostředků

Dotační program pro 2019 (5.814 MB) I_ŽÁDOST o dotaci_2019 (1.108 MB) Př 1_Popis projektu_2019 (222.534 kB) Př 2_Nákladový rozpočet projektu_2019 (228.498 kB) Př 3_Finanční vypořádání dotace_2019 (455.701 kB) Př 4_PLNÁ MOC_2019 (241.153 kB) Př 5_SOUHLAS druhého manžela_2019 (256.480 kB) Př 6_SOUHLAS podíloví spoluvlastníci_2019 (446.748 kB) Př 7_Poučení subjektu údajů_2019 (553.963 kB) Př 8_SOULAS s ověřením bezdlužnosti (204.837 kB) Př 9_Oznámení o vrácení finančních prostředků (179.556 kB)

Zobrazit podrobnosti

07.11.2018 MMFM 163177/2018 – Veřejná vyhláška – sdělení o zpracování návrhu Územního plánu Krmelín

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Veřejná vyhláška - Územní plán Krmelín - návrh (536.515 kB)

Zobrazit podrobnosti

06.11.2018 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 143 EX 00220/18 - nemovité věci Chlebovice - odročeno na 13.12.2018


02.11.2018 Usnesení z ustavujícího zasedání ZMFM ze dne 30. 10. 2018

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_1_ZM_2018_10_30_www (151 kB)

Zobrazit podrobnosti

01.11.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 233-242


10.10.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 218-232


09.10.2018 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na 1. čtvrtletí roku 2019


02.10.2018 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Frýdek, Místek, Panské Nové Dvory, Lískovec, Skalice


01.10.2018 Podmínky "Programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2019"


27.09.2018 Podmínky "Programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2019"


27.09.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 212-217


20.09.2018 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2018


12.09.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 190-211


12.09.2018 Podmínky dotačního programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2019

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program_fasády_2019_výzva (26.559 kB)

Zobrazit podrobnosti

12.09.2018 Podmínky dotačního programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2019

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program regenerace 2019_podmínky (25.388 kB)

Zobrazit podrobnosti

20.08.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2018 č. 55-67


20.08.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 187-189


08.08.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 166-186


12.07.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 155-165


12.07.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 77-154


13.06.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 67-76


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2018 č. 54


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 53-66


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SMFM za rok 2017


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2018 č. 39-53


17.05.2018 MMFM 62245/2018 Oprava povrchu silnice II/4735A žermanice - Lučina (hráz)


03.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 46 - 52


11.04.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 37 - 45


05.04.2018 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2018 a závěrečného účtu za rok 2017


04.04.2018 Zeměměřický úřad Praha - Oznámení provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území statutárního města Frýdek-Místek v období od 9. dubna do 15. prosince 2018


21.03.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 29 - 36


05.03.2018 Usnesení z 22. zasedání ZMFM ze dne 26. 2. 2018

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_22_ZM_2018_02_26_web (437 kB)

Zobrazit podrobnosti

27.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2018 č. 1 - 38


20.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 16 - 23


12.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 12 - 15


17.01.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018


17.01.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2017 č. 202 - 208


11.01.2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2016


05.01.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek na léta 2019-2020


05.01.2018 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek na rok 2018


14.12.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017 a pravidel rozpočtového provizoria


08.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu statutárního města Frýdku-Místku pro r. 2019-2020


08.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2018


08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod


22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí


26.09.2016 Informace o uzavření veřejnoprávních smluv mezi SMFM a obcemi - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - aktualizace k 29.11.2016


30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


12.01.2010 Seznam obcí, pro které SMFM vykonává přenesenou působnost na úseku přestupků.

autor: ODBOR PRÁVNÍ

 

20100112 (31 kB)

Zobrazit podrobnosti

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
-1.11 °C
-6.63 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)