Nacházíte se: Občan > Úřední deska

Úřední deska17.07.2018 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 04649/15 - podíl na nemovitých věcech Frýdek - 15.8.2018


17.07.2018 Exekutorský úřad Ostrava - dražební vyhláška 043 EX 1192/17 - nemovité věci Krásná - 14.8.2018


17.07.2018 MMFM 103422/2018 - oznámení o zahájení vodoprávního řízení "Fryčovice - u OÚ, prodloužení vodovodu DN 50"


17.07.2018 Ministerstvo obrany - opatření obecné povahy - ochranné pásmo vojenského leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí


17.07.2018 Exekutorský úřad Litoměřice - dražební vyhláška 124 EX 20558/12 - podíl na nemovitých věcech Kraviná-Rychvald - 22.8.2018


17.07.2018 MMFM - Schindler Václav - zrušení údaje o místu trvalého pobytu

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

SP. ZN. MMFM_S 10828/2018/OVV/Mach                                                                  EO-92

- Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu ze dne
20.06.2018
- Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 12.07.2018
- Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ze dne 12.07.2018

adresovaná:      Václav  S C H I N D L E R         (1946)
                         Frýdek-Místek, Žižkova 2495

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 


Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

4D7B3C1 (86.328 kB)

Zobrazit podrobnosti

17.07.2018 MMFM OVV - Brantálová Lenka, Brantál Matěj, Brantál Daniel - zrušení údaje o místu trvalého pobytu

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

SP. ZN. MMFM_S 11141/2018/OVV/Mach                                                      EO-93,94,95

- Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu ze dne
25.06.2018
- Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 12.07.2018
- Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ze dne 12.07.2018

adresovaná:     Lenka  BRANTÁLOVÁ         (1992)
                        Matěj   BRANTÁL                  (2012)
                        Daniel  BRANTÁL                  (2016)
                        Frýdek-Místek, Pionýrů 808

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 


Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

g2504305_(2504305) (83.098 kB)

Zobrazit podrobnosti

17.07.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Staré město formou Opatření obecné povahy č. 1/2018


13.07.2018 MMFM 102899/2018 Stanovení PDZ - Sviadnov MK ul. Nádražní a ul. Nábřeží provádění výměny potrubí horkovodu DN 500 při plné uzavírce části MK ul.Nábřeží v obci Sviadnov, po níž je vedena cyklotrasa č. 59


12.07.2018 MMFM 102245/2018, oznámení o uzavření VPS ,Vojtekovi, rodinný dům včetně přípojek inž. sítí na pozemku parcelní číslo 4832/59 v k.ú. Sviadnov


12.07.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 77-154


12.07.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 155-165


12.07.2018 Exekutorský úřad F-M - Výzva nájemcům, pachtýřům - nemovité věci Chlebovice


12.07.2018 MMFM 101462/2018 Stanovení DZ - Hukvaldy Rychaltice umístění SDZ, VDZ a DZ v rámci stavby "D48 Rybí - Rychaltice - doprovodná komunikace k D48 - část doprovodné komunikace SO - 117"


12.07.2018 MMFM 101387/2018 Stanovení PDZ - FM MK ul. Komenského a VPÚK parc. č. 922/3 v k.ú. Místek provádění výkopových prací za účelem uložení NNk pro nové odběrné místo


12.07.2018 MMFM OVV - Šaněk Petr - zrušení údaje o místu trvalého pobytu

autor: ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

~~V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, jako věcně a místně příslušný správní orgán v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že písemnost vydaná zdejším správním orgánem ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

SP. ZN. MMFM_S 9338/2018/OVV/Mach                                                                  EO-82

- Oznámení o zahájení řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu ze dne
29.05.2018
- Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 10.07.2018
- Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ze dne 10.07.2018

adresovaná:      Petr  Š A N Ě K        (1985)
                         Frýdek-Místek, M. Chasáka 3148

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, Palackého 115, odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, kancelář č. 251 u p. Vladimíry Machkové.

Písemnost/i/ je/jsou doručovány veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

Toto se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 

Vladimíra Machková
referent oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

aněk (83.010 kB)

Zobrazit podrobnosti

11.07.2018 Insdražby, Chutzpah F-M - dražební vyhláška - nemovité věci Skalice - 5.9.2018


11.07.2018 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 DC 00005/18 - soubor movitých věcí - 1.8.2018


10.07.2018 MMFM 41786/2018 - veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu "SO 22-50.03 Rozšíření odparky LURGI", žadatel Lenzing Biocel Paskov a.s.


09.07.2018 Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Dobrovolného svazku obcí Olešná - 18.7.2018


04.07.2018 MMFM 94853/2018 - Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ - „Prodloužení vodovodu, parc. č. 1135/2, 1140/1, 1140/6, 1140/7, 1208/1, 1208/13, 1145/5, k.ú. Nošovice“

autor: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

oznámení o zahájení řízení (173.871 kB)

Zobrazit podrobnosti

03.07.2018 MMFM 96587/2018 - Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ - „Rodinný dům na pozemku p. č. 554/2 v k.ú. Lučina, IO 03 – ČOV + splašková kanalizace“ na pozemku parcelní číslo 554/2, v katastrálním území Lučina


02.07.2018 Obec Sviadnov - Vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele Základní školy J. Šlosara Sviadnov - T: 23.7.2018


02.07.2018 Obec Sviadnov - Vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele Mateřské školy Pohoda Sviadnov - T: 23.7.2018


02.07.2018 MMFM, ODaSH - veřejná vyhláška - Roman Brezina


29.06.2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení o výběrovém řízení s aukcí - kůň Mates - 29.06.2018-26.07.2018


29.06.2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška - červenočerná sportovní taška s logem Nike - 29.06.2018-27.07.2018


28.06.2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška - svítilna černočervené barvy, nekompletní - 29.06.2018-27.07.2018


28.06.2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška - uzavřená sluchátka Sony MDR-ZX110P růžové barvy - 29.06.2018-27.07.2018


28.06.2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška - nůž kapesní zn. PRO-SPEED - 29.06.2018-27.07.2018


28.06.2018 Podávání kandidátních listin pro volby do obecních zastupitelstev 2018


28.06.2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva města Frýdek-Místek, konané ve dnech 5. a 6. října 2018


28.06.2018 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva města Frýdek-Místek konané ve dnech 5. a 6. října 2018


27.06.2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška - vystřelovací kovový nůž, černé barvy, celkové délky 21 cm - 29.06.2018-27.07.2018


27.06.2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška - pánské náramkové hodiny zn. Festina Chronograph registered model F16272 Water Resistant 10 ATM s řemínkem černo-oranžové barvy - 29.06.2018-27.07.2018


27.06.2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška - látková taška černé barvy s nápisem Slazenger - 29.06.2018-27.07.2018


25.06.2018 MMFM 87862/2018 Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Soběšovice (2014 - 2018)

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Veřejná vyhláška zpráva o uplatňování ÚP Soběšovice (143.138 kB)

Zobrazit podrobnosti

21.06.2018 Exekutorský úřad F-M - dražební vyhláška 142 DC 00007/17 - podíl na nemovitých věcech v k.ú. Kozlovice - 20.7.2018


21.06.2018 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška 203 Ex 11970/18 - 2x osobní automobil - 20.7.2018


21.06.2018 Nabídkové licitační řízení na automobilovou cisternu, automobilovou stříkačku LIAZ 18.29 XA CAS K 25


13.06.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 67-76


29.05.2018 Usnesení z 23. zasedání ZMFM ze dne 21. 5. 2018

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_23_ZM_2018_05_21_www (252 kB)

Zobrazit podrobnosti

23.05.2018 Volby do zastupitelstev obcí v roce 2018 - Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 53-66


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2018 č. 54


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SMFM za rok 2017


22.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2018 č. 39-53


17.05.2018 MMFM 62245/2018 Oprava povrchu silnice II/4735A žermanice - Lučina (hráz)


03.05.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 46 - 52


02.05.2018 Podmínky dotačního programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2018 – výzva č. 2

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Program_fasady_2018_2.výzva (85 kB)

Zobrazit podrobnosti

02.05.2018 Krajský pozemkový úřad Ostrava - nabídka pozemků k pronájmu


20.04.2018 Policie ČR - Vyhlášení popisu věcí KRPT-209662-136/TČ-2017


11.04.2018 Termíny zkoušek řidičů taxislužby na II. pololetí roku 2018


11.04.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 37 - 45


05.04.2018 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2018 a závěrečného účtu za rok 2017


04.04.2018 Zeměměřický úřad Praha - Oznámení provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území statutárního města Frýdek-Místek v období od 9. dubna do 15. prosince 2018


21.03.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 29 - 36


05.03.2018 Usnesení z 22. zasedání ZMFM ze dne 26. 2. 2018

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

U_22_ZM_2018_02_26_web (437 kB)

Zobrazit podrobnosti

27.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro rok 2018 č. 1 - 38


26.02.2018 Policie ČR - územní odbor F-M - Vyhlášení popisu věcí - výzva


20.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 16 - 23


12.02.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018 č. 12 - 15


17.01.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2017 č. 202 - 208


17.01.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2018


11.01.2018 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdku-Místku za rok 2016


05.01.2018 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek na léta 2019-2020


05.01.2018 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek na rok 2018


14.12.2017 Dobrovolný svazek obcí Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017 a pravidel rozpočtového provizoria


08.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového výhledu statutárního města Frýdku-Místku pro r. 2019-2020


08.12.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2018


08.06.2017 DISTEP, a.s. F-M - Zveřejnění podmínek pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod


22.03.2017 Výzva ÚZSVM (vyvěšená na úřední desce od 24.3.2014) - aktualizace seznamu nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí


26.09.2016 Informace o uzavření veřejnoprávních smluv mezi SMFM a obcemi - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací - aktualizace k 29.11.2016


30.06.2016 S/0377/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva nám. Svobody 16_anonym (314.272 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0365/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SLEZAN _1_anonym (242.386 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0368/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-2_anonym (241.169 kB)

Zobrazit podrobnosti

28.06.2016 S/0369/2015/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva SLEZAN-3_anonym (241.966 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0376/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva J.V.Sládka 43_anonym (234.266 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0373/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Zámecké náměstí 1250_anonym (232.464 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0370/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva TGM 1146_anonym (237.691 kB)

Zobrazit podrobnosti

24.06.2016 S/0372/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2016

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva Tržní 20_anonym (238.343 kB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - SK K2 o.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

SK_K2_OKP (2.134 MB)

Zobrazit podrobnosti

15.06.2016 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Dětský folklorní soubor Ostravička z.s.

autor: ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

DFS_Ostravicka_OKP (1.972 MB)

Zobrazit podrobnosti

27.04.2016 Smlouva o zápůjčce – MAS Pobeskydí, z. s.

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

SKMBT_C25316042607520 (670.806 kB)

Zobrazit podrobnosti

08.04.2016 Smlouva o dílo na zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 18 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy na projekt „Výstavba chodníku od

autor: ODBOR PRÁVNÍ

Text v příloze.

Smlouva RPA (1.392 MB)

Zobrazit podrobnosti

31.03.2016 S/0209/2016/OÚRaSŘ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

autor: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Text v příloze.

Smlouva RB 16 (1.334 MB)

Zobrazit podrobnosti

24.03.2014 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


12.01.2010 Seznam obcí, pro které SMFM vykonává přenesenou působnost na úseku přestupků.

autor: ODBOR PRÁVNÍ

 

20100112 (31 kB)

Zobrazit podrobnosti

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)