Činnost odboru

Organizační náplň odboru

14. INTERNÍ AUDIT
14.1. Členění
Nečlení se.
14.2. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou internímu auditu trvale svěřeny
14.2.1. zpracovává střednědobý a roční plán interních auditů;
14.2.2. provádí interní audity dle zákona o finanční kontrole v souladu s ročním plánem nebo operativními audity na základě příkazu primátora;
14.2.3. předkládá primátorovi zprávy o svých zjištěních z provedených interních auditů s doporučením k přijetí opatření;
14.2.4. plní úkoly stanovené § 28 až 31 zákona o finanční kontrole;
14.2.5. vytváří a udržuje systém, který umožňuje prověřovat opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků včetně doporučení interního auditu;
14.2.6. eviduje a ukládá zprávy z interních auditů;
14.2.7. prověřuje funkčnost vnitřního kontrolního systému města;
14.2.8. zpracovává po ukončení kalendářního roku dílčí podklady pro zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol;
14.2.9. zajišťuje dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejnění souhrnné roční zprávy o výsledcích kontrol prováděných MMFM;
14.3. Úkoly, které jsou internímu auditu trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města
nevykonává
14.4. Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města 
nevykonává
14.5. Vztah k rozpočtu města
nevykonává
14.6. Úkoly v přenesené působnosti
nevykonává
14.7. Činnosti, které interní audit vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
nevykonává
14.8. Činnosti, které interní audit vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
nevykonává 
14.9. Přestupky a správní delikty, které interní audit projednává v 1. stupni
neprojednává
14.10. Věci, ve kterých je interní audit odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků (včetně přestupků a správních deliktů
neprojednává