Činnost interního auditu

  • Zpracovává střednědobý a roční plán interních auditů;
  • provádí interní audity dle zákona o finanční kontrole v souladu s ročním plánem nebo operativními audity na základě příkazu primátora;
  • předkládá primátorovi zprávy o svých zjištěních z provedených interních auditů s doporučením k přijetí opatření;
  • plní úkoly stanovené § 28 až 31 zákona o finanční kontrole;
  • vytváří a udržuje systém, který umožňuje prověřovat opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků včetně doporučení interního auditu;
  • eviduje a ukládá zprávy z interních auditů;
  • prověřuje funkčnost vnitřního kontrolního systému města;
  • zpracovává po ukončení kalendářního roku dílčí podklady pro zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol;
  • zajišťuje dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejnění souhrnné roční zprávy o výsledcích kontrol prováděných MMFM.