Informace

Co je a co není autovrak? Kdy může nechat město auto odtáhnout?

V roce 2020 byl novelizován zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Tato novela měla zjednodušit odstraňování autovraků a vozidel bez platné technické kontroly. Přesto je cesta k likvidaci autovraků a k odstraňování vozidel bez platné technické prohlídky spletitá.

Za autovrak se dle platných předpisů považuje vozidlo, pokud je zjevně technicky nezpůsobilé k provozu, což znamená, že mu schází podstatné části mechanizmu nebo konstrukce, kvůli kterým se vozidlo stává nepojízdným.

Za vozidlo bez platné technické kontroly se dle platných předpisů považuje vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích provozováno z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technicky nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.

Ani dnes není možné vozidlo, které stojí již delší dobu na jednom místě, nemá registrační značky, pneumatiky a třeba ani skla a zrcátka jen tak odtáhnout a zlikvidovat i když postup se zjednodušil.

Pokud vozidlo NEbrání provozu a přímo NEohružuje okolí nebo životní prostředí NEmůže ho město nechat ihned odtáhnout.

Pokud se autovrak nebo vozidlo bez platné technické prohlídky nachází na pozemní komunikaci nebo parkovišti postupuje se dle zákona o pozemních komunikacích. Z důvodu dodržení zákonných lhůt se jedná o delší proces. Postup je následující:

  1. Zjištění provozovatele vozidla;
  2. provozovateli se zašle výzva k odstranění vraku (správní řízení), v případě vozidla bez platné technické kontroly k odstranění důvodu, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemní komunikaci (provedení technické kontroly) nebo k odstranění vozidla z pozemní komunikace, a to ve lhůtě 2 měsíců od doručení výzvy;
  3. pokud je provozovatel vozidla nedohledatelný nebo se mu nepodaří doručit výše uvedenou výzvu, řeší se dále vozidlo zveřejněním veřejné vyhlášky – výzvy na úřední desce města a případně i vylepením na vozidle – zde je rovněž zákonná lhůta k odstranění vozidla 2 měsíce od jejího doručení;
  4. pokud se ani po vypršení stanovených lhůt k vozidlu nikdo nehlásí, dojde buď k odtahu vozidla na určené parkoviště, kde je odstaveno po dobu 3 měsíců (u vozidel splňujících definici vraku dle zákona o pozemních komunikacích 2 měsíců) nebo se určené parkoviště považuje parkoviště, na kterém se vozidlo již nachází a zde zůstane odstaveno po dobu 3 měsíců (u vozidel splňujících definici vraku dle zákona o pozemních komunikacích 2 měsíců). Záleží na stavu vozidla a místě, na kterém se nachází.
  5. Po uplynutí výše uvedených lhůt může dojít k veřejné dražbě vozidla, příp. u vozidel splňujících definici vraku dle zákona o pozemních komunikacích k jeho ekologické likvidaci.
  6. Náklady na odtah, uskladnění, likvidaci vozidla nebo náklady na veřejnou dražbu vozidla se vymáhají po provozovateli vozidla.

Kromě výše uvedeného se po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od doručení výzvy k odstranění vraku nebo vozidla bez platné technické kontroly z pozemní komunikace, v případě vozidla bez platné technické kontroly k odstranění důvodu, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemní komunikaci (provedení technické kontroly) se vede s provozovatelem vozidla správní řízení z důvodu spáchání přestupku dle ustanovení zákona o pozemních komunikacích.

Odtah vozidel provádí městská společnost TS a.s., Náklady na prvotní odtah opuštěného vozidla z místa nálezu na parkoviště městské policie činí 1 513 korun. Náklady na odtah vozidla (autovraku) po dvou měsících, pokud si ho vlastník nevyzvedne, a jeho likvidaci činí 1 815 korun.