Činnost odboru

  • navrhuje a zpracovává vnitřní směrnici upravující postupy při zadávání veřejných zakázek;
  • navrhuje a zpracovává obchodní podmínky pro výběr dodavatelů veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce;
  • zajišťuje úkony zadavatele při zadávání veřejných zakázek města pro jednotlivé odbory magistrátu v rozsahu dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v rozsahu dle vnitřní směrnice, v rozsahu podmínek poskytovatelů dotací;
  • zabezpečuje sčítání veřejných zakázek podle výše předpokládané hodnoty;
  • zabezpečuje všechny úkony veřejného zadavatele související se zveřejňováním informací ve Věstníku veřejných zakázek, na profilu zadavatele a v Ústředním věstníku Evropské unie v souvislosti s obecně závaznými právními předpisy týkajícími se veřejných zakázek;
  • zajišťuje hodnocení nabídek u veřejných zakázek formou elektronické aukce; 
  • zajišťuje vypracování a předložení materiálů do rady města vztahující se ke konkrétní veřejné zakázce;
  • zajišťuje uzavření smluvních vztahů pro realizaci veřejných zakázek zajišťovaných ostatními odbory města;
  • zajišťuje metodickou pomoc příslušným odborům a útvarům při provádění zadávacích řízení dle vnitřní směrnice;
  • vystupuje jménem zadavatele v řízeních vedených v rámci přezkumu úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek před správními orgány a soudy a vůči poskytovatelům dotací;