Bludné balvany

Bludné balvany ve frýdeckém lese – památka na dobu ledovou

Nejmladší období geologické historie Země nazývané čtvrtohory (kvartér) se vyznačuje střídáním období chladných (dob ledových – glaciálů) a teplých (dob meziledových – interglaciálů). Při čtyřech velkých dobách ledových pokrýval pevninský ledovec celou severní Evropu a také značnou část střední Evropy. V předposlední době ledové před 250-180 tisíci lety vniklo čelo ledovce hluboko
do Moravské brány. Přitom byly vodní toky obráceny a celé zaledněné území Moravy a Slezska odvodňováno do Černého moře. Pohyb ledovce zarovnal krajinu, vytvářel údolí a přenášel množství materiálu a na svém okraji vytvářel ledovcové morény. V nánosech písku a štěrku těchto morén
se nacházejí různě velké balvany, dopravené sem až ze Skandinávie a oblasti Baltského moře. Říkáme jim bludné (eraktické) balvany a jsou svědectvím toho, kam až ledovec zasahoval.

Od konce 19. století se nalezené bludné balvany zpravidla uchovávají. Ve Frýdku-Místku je možné
je vidět u kina P. Bezruče, u Nové scény Vlast a v zámeckém parku. Mimořádně velké balvany jsou chráněny jako přírodní památka a nejbližší jsou v Ostravě (Ostrava-Kunčice, Ostrava-Poruba
a výstaviště Černá louka). Ve volné krajině jsou k vidění ještě na západ od Opavy, na Ostravsku je to výjimečné. Právě ve Frýdeckém lese je to jedno z mála takových míst.