Zpracování koncepce sociálního bydlení statutárního města Frýdku-Místku na období 2020 – 2025 a její aplikace

Projekt: Zpracování koncepce sociálního bydlení statutárního města Frýdku-Místku na období 2020 – 2025 a její aplikace

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010005

Realizace: duben 2019 – listopad 2020

Popis projektu: Předmětem projektu je zpracování střednědobé koncepce sociálního bydlení statutárního města Frýdku- Místku na období 2020 – 2025 a zpracování metodik (metodika přidělování bytů, metodika prevence ztráty bydlení, metodika provázanosti sociální práce s bytovou a sociální politikou města), zřízení pracovní pozice koordinátora sociálního bydlení, zřízení pracovní skupiny sociálního bydlení a realizace seminářů pro představení výstupů zpracované koncepce.

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím nastaveného systému sociálního bydlení ve městě s výhledem na léta 2020 – 2025 přispět ke zvýšení dostupnosti dlouhodobého, udržitelného a důstojného bydlení pro osoby a domácnosti, které jsou nyní bez domova nebo žijí v nejistých či nevyhovujících podmínkách nebo jejich přístupy k bydlení jsou ztížené. Systém sociálního bydlení cílí zejména na ty nejzranitelnější skupiny obyvatel, které vynakládají na přiměřené bydlení vysoké procento svých příjmů, zejména se jedná o nízkopříjmové rodiny s dětmi a rodiče samoživitele, osamělé seniory, zdravotně postižené, osoby vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.