Činnost odboru

18.10. INVESTIČNÍ ODBOR

18.10.1. Členění odboru
Odbor se nečlení.

18.10.2. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
18.10.2.1. připravuje ve spolupráci s odbory magistrátu návrh investičního rozpočtu města a
podklady pro střednědobou a dlouhodobou koncepci výstavby;
18.10.2.2. zabezpečuje podklady nutné pro schvalovací, povolovací a předávací řízení staveb
v souladu s příslušnými právními předpisy a ČSN;
18.10.2.3. zajišťuje návrhy na zpracování technickoekonomických zadání investic města;
18.10.2.4. zajišťuje a předává odboru správy obecního majetku podklady (zdroj: schválená
projektová dokumentace) pro majetkoprávní vypořádání s vlastníky nemovitostí
(výkupy, věcná břemena) a podklady pro uzavírání smluv potřebných pro vydání
stavebního povolení;
18.10.2.5. zabezpečuje realizaci všech staveb a jejich změn (rekonstrukcí, adaptací, oprav
apod.) na území města včetně předškolních zařízení, škol a školských zařízení,
financovaných z rozpočtu města, včetně akcí financovaných z dotací a úvěrů;
18.10.2.6. v rozsahu schválené projektové dokumentace předává po zahájení stavby podklady
pro zajištění smluv o provozování budoucího díla (nebo smluv o smlouvách budoucích) ode dne
odevzdání a převzetí díla zástupci města, pokud to povaha díla
vyžaduje a dílo neprovozuje město nebo jeho organizační složka;
18.10.2.7. provádí inženýrskou činnost, zejména technický dozor investora;
18.10.2.8. svolává a řídí kontrolní dny, zabezpečuje koordinaci výstavby;
18.10.2.9. předává odboru správy obecního majetku podklady pro pojištění majetku ode dne
předání a převzetí díla (do doby kolaudace se jedná o pojištění rozestavěné stavby),
podklady pro evidenci, údržbu a provozování majetku a předává nově vybudovaný
majetek do správy;
18.10.2.10. zajišťuje věcné plnění úkolů schváleného investičního rozpočtu města a vyhodnocuje
plnění investičního rozpočtu za uplynulý rok;
18.10.2.11. zpracovává podklady orgánům města pro posouzení žádostí o realizaci investice
z rozpočtu města;
18.10.2.12. zastupuje ve věci přípravy a realizace investiční akce nebo opravy majetku města
vlastníka, přitom je povinen přihlížet k požadavkům dotčených odborů magistrátu
v samostatné působnosti, a pokud je to věcně možné a finančně přijatelné, tyto
požadavky při realizaci akce zajišťuje;

hlavní architekt města
18.10.2.13. vysvětluje a popularizuje koncepci rozvoje města;
18.10.2.14. veřejně se vyjadřuje k urbanistické a architektonické činnosti na území města;
18.10.2.15. organizátor participace, prostředník jednání mezi městem a občany (např. před
vznikem nového projektu);
18.10.2.16. garant kvality prostředí s vazbou na územní plán;
18.10.2.17. spolupracuje s investičním odborem na přípravné a projektové dokumentaci pro
stavby pořizované z prostředků města z hlediska architektonického řešení;
18.10.2.18. aktivně spolupracuje při přípravě a zpracování zadávacích podmínek na stavby
pořizované z prostředků města;
18.10.2.19. vede, obhospodařuje a udržuje agendu všech projektů a architektonických návrhů,
ke kterým dal své stanovisko a účastní se jednání v komisích Rady města
Frýdek-Místek, zejména v komisi územního plánování a architektury;
18.10.2.20. poskytuje odborné konzultace úředníkům i veřejnosti;
18.10.2.21. připravuje analýzy stavu města z hlediska jeho městotvorných funkcí, strategii rozvoje
města, zpracovává a koordinuje rozvojové vize;
18.10.2.22. iniciuje a spolupracuje při výběrových řízeních (architektonických soutěžích) na stavby
pořizované z prostředků města;
18.10.2.23. dohlíží na dodržování nařízení rady města související s veřejným prostorem města,
například nařízení regulující reklamu;

18.10.3. Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým
organizacím města

nevykonává

18.10.4. Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
18.10.4.1. zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností
komise investiční a životního prostředí;

18.10.5. Vztah k rozpočtu města
18.10.5.1. zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný
kalendářní rok;
18.10.5.2. pověřená osoba plní úkoly příkazce operace ORJ 12;

18.10.6. Úkoly v přenesené působnosti
nevykonává

18.10.7. Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní
smlouvy pro jinou obec

nevykonává

18.10.8. Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro
jinou obec

nevykonává

18.10.9. Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni
neprojednává


18.10.10. Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na
základě mimořádných opravných prostředků

neprojednává