Činnost odboru

11. INVESTIČNÍ ODBOR


11.1. Členění odboru 
Odbor se nečlení.


11.2. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
11.2.1. připravuje ve spolupráci s odbory magistrátu návrh investičního rozpočtu města a podklady pro střednědobou a dlouhodobou koncepci výstavby;
11.2.2. zabezpečuje podklady nutné pro schvalovací, povolovací a předávací řízení staveb v souladu s příslušnými právními předpisy a ČSN;
11.2.3. zajišťuje návrhy na zpracování technicko-ekonomických zadání investic města;
11.2.4. zajišťuje a předává odboru správy obecního majetku podklady (zdroj: schválená projektová dokumentace) pro majetkoprávní vypořádání s vlastníky nemovitostí (výkupy, věcná břemena) a podklady pro uzavírání smluv potřebných pro vydání stavebního povolení;
11.2.5. zabezpečuje realizaci všech staveb a jejich změn (rekonstrukcí, adaptací, oprav apod.) na území města včetně předškolních zařízení, škol a školských zařízení, financovaných z rozpočtu města, včetně akcí financovaných z dotací a úvěrů;
11.2.6. v rozsahu schválené projektové dokumentace předává po zahájení stavby podklady pro zajištění smluv o provozování budoucího díla (nebo smluv o smlouvách budoucích) ode dne odevzdání a převzetí díla zástupci města, pokud to povaha díla vyžaduje a dílo neprovozuje město nebo jeho organizační složka;
11.2.7. provádí inženýrskou činnost, zejména technický dozor investora;
11.2.8. svolává a řídí kontrolní dny, zabezpečuje koordinaci výstavby;
11.2.9. předává odboru správy obecního majetku podklady pro pojištění majetku ode dne předání a převzetí díla (do doby kolaudace se jedná o pojištění rozestavěné stavby), podklady pro evidenci, údržbu a provozování majetku a předává nově vybudovaný majetek do správy;
11.2.10. zajišťuje věcné plnění úkolů schváleného investičního rozpočtu města a vyhodnocuje plnění investičního rozpočtu za uplynulý rok;
11.2.11. zpracovává podklady orgánům města pro posouzení žádostí o realizaci investice z rozpočtu města;
11.2.12. z činnosti odboru vycházejí konkrétní náplně jednotlivých zaměstnanců odboru;
11.2.13. zastupuje ve věci přípravy a realizace investiční akce nebo opravy majetku města vlastníka, přitom je povinen přihlížet k požadavkům dotčených odborů magistrátu v samostatné působnosti, a pokud je to věcně možné a finančně přijatelné, tyto požadavky při realizaci akce zajišťuje;


11.3. Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím města
nevykonává


11.4. Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města
zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností komise investiční a životního prostředí;


11.5. Vztah k rozpočtu města
11.5.1. zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný kalendářní rok;
11.5.2. pověřená osoba plní úkoly příkazce operace ORJ 12;


11.6. Úkoly v přenesené působnosti
nevykonává


11.7. Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec
nevykonává


11.8. Činnosti, které odbor vykonává na základě rozhodnutí krajského úřadu pro jinou obec
nevykonává


11.9. Přestupky a správní delikty, které odbor projednává v 1. stupni
neprojednává


11.10. Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků (včetně přestupků a správních deliktů)
neprojednává