Činnost odboru

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

 • samostatně zpracovává návrhy právních předpisů města (OZV a nařízení);
 • vyjadřuje se k návrhům právních předpisů města v případě, že není přímo jejich zpracovatelem;
 • vede evidenci právních předpisů města;
 • zveřejňuje na internetu a ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů nově vydané OZV;
 • zveřejňuje oznámení o vyhlášení nově vydané OZV ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů na úřední desce;
 • samostatně zpracovává návrhy vnitřních norem;
 • účastní se projednávání návrhů vnitřních norem v případech, kdy je o to požádán;
 • posuzuje, zda vnitřní předpisy jsou v souladu s právními předpisy;
 • zpracovává právní stanoviska v případech, kdy je o to požádán;
 • poskytuje uvolněným členům zastupitelstva města a jednotlivým odborům magistrátu právní pomoc a součinnost ve věcech spadajících do jejich působnosti;
 • poskytuje uvolněným členům zastupitelstva města a jednotlivým odborům právní pomoc a součinnost při projednávání závazkových a jiných právních vztahů, účastní se procesu uzavírání smluv včetně smluv pracovněprávní povahy a smluv zabezpečujících prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců a posuzuje jejich právní obsah před podpisem primátora, náměstka primátora, tajemníka či jiné pověřené osoby, s výjimkou smluv uzavíraných v působnosti odboru správy obecního majetku;
 • zabezpečuje zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku a zveřejňování stanovených údajů v Ústředním věstníku ČR, je-li o to požádán;
 • zajišťuje zastupování města v soudních sporech a zastupuje město v soudních sporech včetně podávání návrhů na zahájení soudního řízení, pokud toto nezajišťuje jiný odbor v rámci jemu svěřené působnosti;
 • zajišťuje soudní vymáhání pohledávek města vyplývajících z výkonu jeho samostatné působnosti;
 • spolupracuje s jednotlivými odbory při přípravě materiálů předkládaných orgánům města k rozhodování;
 • odpovídá za právní správnost materiálů předkládaných orgánům města k rozhodování, s výjimkou odboru správy obecního majetku a odboru zadávání veřejných zakázek;
 • ve spolupráci s jednotlivými odbory připravuje a eviduje veškeré změny Organizačního řádu magistrátu a organizační struktury magistrátu projednávané v radě města;
 • vykonává opatrovnickou funkci u osob neznámého pobytu, u kterých bylo město ustanoveno opatrovníkem a vede veškerou agendu související s výkonem této funkce;
 • vede evidenci a sleduje vyřizování petic, žádostí na projednání a podnětů občanů v souladu s příslušnými právními předpisy;

Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím a organizačním složkám města

 • eviduje zřizovací listiny příspěvkových organizací zřízených městem včetně jejich změn, posuzuje předložené dokumenty a návrhy pro orgány města;
 • poskytuje právní pomoc ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem;
 • poskytuje právní pomoc městské policii;

Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města

 • vypracovává kontrolnímu výboru vždy k poslednímu dni v měsíci přehled podaných petic, žádostí na projednání a podnětů občanů;

Úkoly v přenesené působnosti

 • zajišťuje zveřejňování dokumentů daných zákonem na úřední desce magistrátu;
 • podílí se na přípravě nařízení města, nově vydaná nařízení města zveřejňuje na internetu a ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů;
 • zveřejňuje oznámení o vyhlášení nově vydaného nařízení ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů na úřední desce magistrátu;
 • ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu (vidimace a legalizace);
 • poskytuje právní pomoc včetně zastupování v soudním řízení při zajišťování sociálně-právní ochrany dětí;
 • poskytuje právní pomoc včetně zastupování v soudním řízení při zajišťování výkonu veřejného opatrovnictví městem;