Jednací řád pracovních skupin

JEDNACÍ ŘÁD

pracovní skupiny

ustanovené v rámci komunitního plánování sociálních služeb a navazujících aktivit

ve Frýdku-Místku

Článek 1

Úvodní ustanovení

Tento jednací řád upravuje působnost, členství, postavení vedoucího, jednání, usnášení a hlasování a zajišťování úkolů pracovní skupiny ustavené v rámci komunitního plánování sociálních služeb (dále „KP“) ve Frýdku-Místku.

Článek 1

 Působnost pracovní skupiny

 1. Pracovní skupina je základní organizační jednotka systému komunitního plánování se zaměřením na cílovou skupinu nebo tematickou oblast v systému komunitního plánování sociálních služeb.
 2. Pracovní skupina odpovídá zejména za mapování exitující sítě sociálních služeb, její potřebnosti, kvality, dostupnosti a nákladovosti. Pracovní skupina je odpovědná za zjišťování potřeb dané cílové skupiny, formulaci priorit, cílů a opatření k jejich naplnění
 3. a jejich realizaci, včetně monitorování a vyhodnocování dosažených výsledků.  
 4. Pracovní skupina plní úkoly spojené s přípravou, připomínkováním a realizací střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
 5. Pracovní skupina se skládá z vedoucího pracovní skupiny, koordinátora komunitního plánování a dalších členů.
 6. Jménem pracovní skupiny vystupuje vedoucí pracovní skupiny, který se po svém zvolení
 7. a jmenováním Radou města stává členem Řídicí skupiny KP.
 8. Pracovní skupina je odpovědná ze své činnosti Řídicí skupině KP.

Článek 2

Vznik a zánik členství v pracovní skupině

 1. Pracovní skupina se skládá ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb, zadavatelů, uživatelů a zástupců veřejnosti.
 2. Přijetí nového člena pracovní skupiny schvaluje svým hlasováním pracovní skupina na svém jednání, a to nejpozději do 3 měsíců od podání písemné žádosti žadatele o členství.  Žadatel o členství před podáním žádosti o přijetí osobně představí své služby nebo aktivity a odůvodní svůj zájem o vstup do pracovní skupiny.
 3. Členství v pracovní skupině může ukončit její člen jednostranným prohlášením
  o vystoupení z pracovní skupiny. Členství v pracovní skupině zaniká oznámením člena pracovní skupiny vedoucímu pracovní skupiny a koordinátorovi KP.
 4. Zánik členství v pracovní skupině může nastat i v případě neplnění úkolů vyplývajících z procesu komunitního plánování (dlouhodobá nespolupráce, neúčast na činnosti pracovní skupiny, apod.). Návrh na zánik členství může podat kterýkoli člen pracovní skupiny nebo koordinátor. Vedoucí pracovní skupiny je v tomto případě povinen nechat hlasovat
  o zániku členství. Pro zánik členství v pracovní skupině musí hlasovat nadpoloviční většina všech členů pracovní skupiny.     
 5. Průběh hlasování o vzniku či zániku členství v pracovní skupině musí být zaznamenán v zápise z jednání včetně výsledku hlasování.

Článek 3

Vedoucí pracovní skupiny

 1. Vedením pracovní skupiny je pověřen vedoucí pracovní skupiny.
 2. Pracovní skupina si z řad svých členů volí vedoucího pracovní skupiny, který je osobou nezávislou na odboru sociálních služeb.
 3. Vedoucí pracovní skupiny odpovídá za činnost skupiny a její výstupy, kontroluje plnění stanovených cílů.
 4. Vedoucí pracovní skupiny může z funkce odstoupit. V takovém případě oznámí tuto skutečnost koordinátorovi KP nejméně měsíc předem a navrhne za sebe nového vedoucího.
 5. Vedoucí pracovní skupiny může být ze své funkce odvolán v případě neplnění úkolů vyplývajících z procesu KP; návrh na jeho odvolání může podat kterýkoli člen pracovní skupiny.
 6. V případě odstoupení nebo odvolání vedoucího pracovní skupiny volí pracovní skupina nového vedoucího hlasováním.

 Článek 4

Jednání pracovní skupiny

 1. Jednání pracovní skupiny svolává vedoucí pracovní skupiny dle předem dohodnutého termínu. Pozvánku s časem, místem a programem zasílá alespoň 2 dny před setkáním skupiny.
 2. Jednání pracovní skupiny se zúčastňují její členové.
 3. Člen pracovní skupiny může být na jednání zastoupen svým zástupcem.
 4. Nemůže-li se člen (nebo jeho zástupce) jednání zúčastnit, oznámí předem tuto skutečnost vedoucímu pracovní skupiny a koordinátorovi (telefonicky nebo emailem). 
 5. Na jednání mohou být přizváni další odborníci nebo hosté, kteří se jednání zúčastňují jen s hlasem poradním.
 6. Jednání pracovní skupiny řídí její vedoucí, v jeho nepřítomnosti jiný člen pracovní skupiny určený vedoucím.
 7. Z každého jednání pracovní skupiny se pořizuje zápis, který vyhotoví zvolená osoba. Součástí zápisu jsou přijatá usnesení pracovní skupiny.
 8. O účasti členů na jednání pracovní skupiny se pořizuje prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka. Prezenční listina je součástí zápisu a její originál je uložen
  u koordinátora KP.
 9. Zápis z jednání pracovní skupiny musí být doručen členům pracovní skupiny
  a koordinátorovi KP, a to nejpozději do 10 dnů od skončení jednání pracovní skupiny.

Článek 5

Usnesení a hlasování pracovní skupiny

 1. Pracovní skupina je usnášeníschopná, jestliže je přítomen nadpoloviční počet členů pracovní skupiny.
 2. Pracovní skupina se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
 3. Pokud se skupina nedohodne, je tato skutečnost uvedena v zápise s vyjádřením, jaký další postup bude zvolen k dosažení konsenzu.

Článek 6

Jiná ustanovení

 1. V zájmu úspěšného splnění společných úkolů pracovní skupiny vzájemně spolupracují, popř. koordinují svou činnost ve věcech společných pro více cílových skupin a oblastí.
 2. Vyžaduje-li to zájem věci, mohou pracovní skupiny jednat společně a podávat společné návrhy Řídicí skupině KP, která je dále předá Komisi sociální a zdravotní.
 3. Vedoucí pracovní skupiny, další člen skupiny určený vedoucím pracovní skupiny a člen odboru sociálních služeb magistrátu města Frýdku-Místku se společně účastní ohlášené monitorovací návštěvy. Ta proběhne u každého člena pracovní skupiny minimálně jednou za období schváleného komunitního plánu. Účelem je získání informací o činnosti
  a aktivitách člena v rámci jeho účasti na KP.
 4. Pracovní skupina může ustanovit ze svých členů jednu nebo více podskupin. Pracovní podskupina si z řad svých členů zvolí vedoucího pracovní podskupiny. Pracovní podskupina je odpovědná ze své činnosti vedoucímu pracovní skupiny.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

 1. Tento Jednací řád byl projednán a schválen Řídicí skupinou KP dne 14. 4. 2016.
 2. Změny a dodatky Jednacího řádu podléhají schválení Řídicí skupinou a nabývají účinnosti dnem schválení v Řídicí skupině KP.
 3. Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem svého schválení.

Ve Frýdku-Místku dne 14. 4. 2016