Pracovní skupina Děti, mládež a rodina

Cílovou skupinu tvoří široký okruh osob od dětí předškolního věku po mládež do 26 let věku. Přestože je pracovní skupina zaměřena na děti a mladistvé, tak do ní musíme zahrnout i rodiče, jakožto nedílnou součást procesu výchovy a formování každého dítěte.
Rodina je deklarována jako základní jednotka společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů, zejména dětí, která musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla plnit svou úlohu.
Vzhledem k různorodým problémům může tato cílová skupina využít široké škály sociálních služeb (sociální poradenství, péče i prevence), ale také služeb volnočasových, vzdělávacích a společensko-kulturních.

Specifickou skupinu tvoří tyto rizikové a ohrožené rodiny, děti a mládež:

 • osoby ve věku 6–26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy (sociálně-patologické jevy a trestná činnost) – děti ohrožené nepříznivými vlivy prostředí, které pocházejí z různorodého prostředí. Často se jedná o rodiny s nízkou sociokulturní úrovní, kde dochází k přejímání nevhodných vzorců chování. Způsob trávení volného času a podoba péče a zájmu rodičů však někdy zapříčiní výskyt nežádoucího chování i u dítěte z relativně funkčních rodin. Problémy zasahují do různých oblastí života klienta (škola, vztahy, střet se zákonem…). Zvýšená pozornost by měla být věnována zejména těm osobám, které se dopouštějí delikventního jednání (např. poškození věci), které není z důvodu jejich věku klasifikováno jako trestný čin. Jsou to zejména prvopachatelé, osoby mladší 15 let a mladiství. Za účelem prevence delikventního (resp. trestného) jednání a rozvoje kriminální kariéry jim bývají uložena různá opatření.
 • osoby do 26 let, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy (příp. osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež)
  • jedná se o mladé dospělé, kteří různě dlouhé období do své zletilosti strávili v zařízení ústavní výchovy. Při pobytu v režimovém zařízení hrozí ve zvýšené míře riziko deformace sociálních vztahů, postojů, systému hodnot a sebehodnocení, schopnosti samostatného života. Mladý dospělý se ocitá v obtížné situaci, kdy si musí sám zajistit bydlení, zdroj obživy a vyplnit volný čas. Mnohdy nebývá připraven na samostatný život ve společnosti (jednání s úřady, zacházení s finančními prostředky, chybějící znalosti v oblasti sociální sítě apod.). Náročná životní situace může při jejím nezvládnutí vyústit v sociální izolaci, rizikové aktivity či asociální a kriminální činy.

V obdobné situaci spojené s nároky na osamostatnění se mohou nacházet také mladí dospělí vycházející z pěstounských rodin, ze zařízení pro výkon pěstounské péče.

 • rodina s dítětem, u kterého je vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace – jedná se o rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, jakou může být například nízká sociokulturní úroveň rodiny, úmrtí člena rodiny, závislost rodičů na návykových látkách, vztahové a výchovné problémy, týrání a zneužívání, trestná činnost; sociálně znevýhodněné rodiny s nízkými příjmy, nebo rodiny, kde jsou rodiče nezaměstnaní; rodiny s velkým počtem dětí nebo neúplné rodiny.

Tyto rodiny se často stávají klienty orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Seznam členů:

 • Centrum nové naděje, z. s.
 • z. s. Filadelfie, NZDM U-kryt
 • Charita Frýdek-Místek – Klub Nezbeda, terénní služba Rebel, Centrum Pramínek
 • Jesle Frýdek-Místek, p. o.
 • Renarkon, o. p. s. 
 • Magistrát města Frýdku-Místku – odbor sociálních služeb, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Klub Semafor 
 • Pedagogicko-psychologická poradna, p. o.
 • ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s.
 • Centrum psychologické pomoci, p. o., Rodinná a manželská poradna
 • Slezská diakonie, SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek, TK Exit
 • Spolu pro rodinu, z. s. 
 • Pavučina, o. p. s.

Stálí hosté:

 • Slezská diakonie, Program pro pěstounské rodiny, pobočka Frýdek-Místek
 • Modrý kříž v České republice, z. s.