Struktura komunitního plánování

Proces plánování sociálních služeb je cyklický, víceúrovňový a neustále se vyvíjí, proto potřebuje jasnou strukturu (viz Schéma 1). Organizační struktura je nástrojem pro zapojení všech zainteresovaných subjektů, kdy každý z nich má v procesu vlastní roli. 

1. Garant procesu

Garantem procesu plánování sociálních služeb je odbor sociálních služeb Magistrátu města Frýdku-Místku. 

2. Koordinátor procesu

Koordinátor komunitního plánování je zaměstnanec odboru sociálních služeb a je zodpovědný za řízení procesů při zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, odpovídá za koordinaci procesu komunitního plánování, koordinuje činnost jednotlivých pracovních skupin, jejichž jednání se zúčastňuje a koordinuje plnění a vyhodnocování komunitního plánu.

3. Řídicí skupina

Řídicí skupina je základním článkem struktury komunitního plánování. Předsedou řídicí skupiny je náměstek primátora pro sociální oblast. Dalšími členy jsou předseda komise sociální
a zdravotní, vedoucí odboru sociálních služeb, koordinátor komunitního plánování a vedoucí jednotlivých pracovních skupin. Řídicí skupina je odpovědná za průběh procesu plánování sociálních služeb. 

4. Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou prostředkem k uspokojování potřeb a řešení specifických životních situací jednotlivých cílových skupin osob. Pracovní skupiny zjišťují a naplňují potřeby cílových skupin, v době zpracovávání střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb jsou zodpovědné za definici problémových oblastí, formulaci cílů a opatření k jejich naplnění. V době realizace plánu jsou pracovní skupiny zodpovědné za realizaci cílů a opatření včetně vyhodnocení dosažených výsledků. Pracovní skupiny jsou tvořeny zástupci zadavatele (zástupci města), zástupci poskytovatelů sociálních služeb a navazujících aktivit, zástupci uživatelů, jejich blízkých a veřejnosti. V čele pracovní skupiny stojí vedoucí pracovní skupiny, který je volen ostatními členy pracovní skupiny. Vedoucí pracovní skupiny je osoba nezávislá na odboru sociálních služeb, řídí pracovní skupinu, odpovídá za její činnost a výstupy. Jednání pracovních skupin jsou veřejná a je z nich pořizován veřejně dostupný zápis.

5. Role orgánů města

Komise sociální a zdravotní projednává podobu návrhu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a doporučuje jeho přijetí radě města.

Rada města jmenuje a odvolává předsedu a členy řídicí skupiny; projednává podobu návrhu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a doporučuje jeho přijetí zastupitelstvu města. 

Zastupitelstvo města na svém zasedání schvaluje střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, příp. jeho aktualizaci. Schválením střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb legitimizuje zastupitelstvo celý proces plánování na dané období.