Pracovní skupina Senioři

Jelikož sám zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, termín senior nevykládá, vycházíme z vymezení seniorského věku dle životních fází, jež jsou uvedeny v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Zde je seniorský věk uváděn ve spojení s věkem 65 let a výše (mladší senioři 65–80, nad 80 let starší senioři).

Seniorská populace je velmi heterogenní skupinou. Průběh bio-psycho-sociálních změn, které jsou s procesem stárnutí spojeny, je u každého jedince individuální. Zhoršený zdravotní stav, kdy se není senior schopen sám o sebe postarat, je jedním z nejčastějších důvodů pro vyhledání pomoci ze strany sociálních služeb. Příčinou bývají např. nemoci, úrazy či přidružené zdravotní komplikace, jež jsou ve stáří častým jevem. Poskytovatelé jsou oslovováni buď samotným seniorem, anebo jeho blízkými, kteří pro něj vyhledávají potřebnou péči, kterou nejsou schopni svému blízkému sami poskytnout.

Další změny v životě seniora jsou spojeny se změnou sociálního statutu, která nastává při odchodu do důchodu. V oblasti ekonomické často dochází k poklesu životní úrovně, v oblasti mezilidských vztahů pak k úbytku sociálních kontaktů. Oba faktory mohou být z hlediska sociálního vyloučení těchto osob rizikové. Problematickou oblastí, která je v poslední době se seniorským věkem spojována, je majetková trestná činnost, týrání či zneužívání.

Seznam členů:

 • ADRA, o. p. s. 
 • Podané ruce – osobní asistence
 • Charita Frýdek-Místek: Charitní pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská služba, Dům pokojného stáří, Charitní odlehčovací služba, Charitní týdenní stacionář, Terénní odlehčovací služba 
 • Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o.  
 • Agentura domácí péče OPORA, s. r. o. 
 • Domov pro seniory Frýdek-Místek, p. o.
 • Senioři České republiky, z. s.  
 • Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o. 
 • Komplexní domácí zdravotní péče Šebestová, s. r. o.
 • Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
 • Hospic Frýdek-Místek, p. o.
 • BESKYD Frýdek-Místek, z. ú.
 • MMFM, odbor sociálních služeb – oddělení sociální práce, kluby seniorů
 • Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o. 

Stálí hosté:

 • III. dům, o. p. s.
 • Mobilní hospic Strom života