Kurátoři

Součástí sociálně právní ochrany dětí je i výkon sociální kurately, která se zaměřuje na děti (§ 6 písm. c) a d) zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí):

  •  které vedou zahálčivý nebo nemravný život
  • zanedbávají školní docházku
  • nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy
  • požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí
  • živí se prostitucí
  • spáchaly trestný čin, nebo jde-li o děti mladší patnácti let, spáchaly čin, který by jinak byl činem trestným
  • opakovaně nebo soustavně páchají přestupky, nebo jinak ohrožují občanské soužití
  • děti, které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických či právnických osob odpovědných za jejich výchovu

Sociální kuratelu zajišťují kurátoři pro mládež.