Základní výchovné problémy

Výchovné problémy dětí a mládeže řeší sociální kuratela pro děti a mládež, která se zaměřuje na děti ohrožené protispolečenským či protiprávním chováním nebo jednáním.

Okruhy problémů se týkají většinou:

ŠKOLY – záškoláctví, šikana, neplnění  povinností, nerespektování autorit, slovní a fyzické napadání,

RODINY – útěky z domova, nerespektování dospělé autority, krádeže v rodině, neplnění povinností, lhaní, podvádění, násilí vůči  členům rodiny, snížené výchovné kompetence rodičů, zanedbávání výchovy, nezdravé rodinné klima.

OHROŽUJÍCÍ A SEBEOHROŽUJÍCÍHO CHOVÁNÍ – závadová parta, netradiční hnutí, chování  inklinující k různým směrům       s jejich  patologickými projevy/, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, psychické problémy, suicidální chování, předčasný sexuální život, rizikové chování – adrenalin, prostituce, promiskuita, experimentování,  zneužívání  omamných a psychotropních látek, patologické hráčství, závislost na PC, zdravotní problémy dítěte v důsledku  narušených rodinných vztahů.

V daných případech OSPOD mapuje rozsah výchovných problémů, analyzuje jejich příčiny a společně s rodiči hledá opatření, která by mohla vést ke stabilizaci, ideálně k narovnání situace.  Tato opatření tvoří dílčí cíle Individuálního plánu ochrany dítěte, který společně s rodiči a dítětem pravidelně vyhodnocuje. Nedílnou součástí je spolupráce s jinými odbornými pracovišti, které se výchovnými problémy dětí zabývají do hloubky. Nejčastěji střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny a jiné druhy psychologicko-sociální pomoci. 

OSPOD může podat k soudu návrh na uložení výchovného opatření, v odůvodněných případech návrh na uložení ústavní výchovy.