Zájemci o náhradní rodinnou péči

Žadatelem o náhradní rodinnou péči (NRP) může být fyzická osoba starší 18 let, která je občanem České republiky nebo cizinec, který má na území ČR povolen trvalý pobyt nebo je podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území ČR hlášen k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů. Žadateli mohou být jednotlivci nebo manželské páry.

Máte zájem o zařazení do evidence zájemců o zprostředkování pěstounské péče či osvojení?

Formulář žádosti o zařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounskou péči nebo pěstounskou péči na přechodnou dobu) a bližší informace o postupu obdržíte u referentů pro náhradní rodinnou péči na oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Frýdku-Místku v úředních hodinách. Mimo úřední hodiny jen na základě předchozí domluvy.  

Po shromáždění všech zákonem požadovaných podkladů k podání žádosti je vytvořena spisová dokumentace žadatele. Ta je postoupena Krajskému úřadu (KÚ), který vede evidenci žadatelů a evidenci dětí vhodných pro NRP.

Krajský úřad zahájí odborné posouzení, jehož součástí je příprava žadatelů, kde se dozvíte vše podstatné o dětech v evidenci, jejich zvláštnostech, specifických potřebách, apod. Časový rozsah přípravy je stanoven v zákoně. V případě žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči se jedná o 48 hodin, žadatelé o PPPD nejméně 72 hodin.

KÚ výsledky průběhu odborného posouzení vyhodnotí a na základě kladného vyjádření je vydáno rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů.  O samotném svěření nezletilého dítěte do náhradní rodinné péče rozhoduje soud.

Jaké doklady musíte mít s sebou:
K první konzultaci a získání informací nejsou žádné doklady potřeba předkládat. Při podání žádosti je nutné předložit občanský průkaz, případně cestovní pas, u cizinců povolení k pobytu na území ČR, případně další doklady a potvrzení.

Formuláře:
Formuláře předá zájemcům referent oddělení sociálně-právní ochrany dětí při osobní návštěvě.

Správní a jiné poplatky:
Nejsou stanoveny žádné poplatky.

Lhůty pro vyřízení:
Od podání písemné žádosti o zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči nebo pěstounskou péči na přechodnou dobu je kompletní dokumentace žadatelů postoupena na Krajský úřad Moravskoslezského kraje zpravidla do 30 dnů.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
Umožnění provedení sociálního šetření v domácnosti žadatele. Žadatelé jsou vyzváni k udělení písemného souhlasu k tomu, že orgán sociálně-právní ochrany dětí zprostředkující náhradní rodinnou péči je oprávněn zjišťovat další údaje potřebné pro zprostředkování, zejména o tom, zda způsobem svého života budou zajišťovat pro dítě vhodné výchovné prostředí a kdykoliv zjišťovat, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové dokumentaci. Dále žadatelé vyjadřují svůj souhlas s účastí na přípravě fyzických osob vhodných stát se pěstouny či osvojiteli k přijetí dítěte do rodiny. Tuto přípravu zajišťuje krajský úřad.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Související předpisy:
Ústava ČR
Listina základních práv a svobod
Úmluva o právech dítěte
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Opravné prostředky:
Opravné prostředky je možné podat proti rozhodnutí soudu, krajského úřadu podle poučení, které je součástí rozsudku, rozhodnutí nebo usnesení.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:
Vyřazení žádosti z evidence žadatelů.

Informace z jiných zdrojů:
www.mpsv.cz
www.msk.cz
www.dejmedetemrodinu.cz
www.umpod.cz
www.pestouni.cz
www.adopce.com