Činnost odboru

Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

 • archivuje a vydává sdělení k souhlasu s pronájmem nebytových prostor;
 • řeší umístění sídla na adrese obce;
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty související s podnikáním;
 • zajišťuje poradenství na ochranu spotřebitele;
 • vykonává činnosti spojené s udržováním a zlepšováním ISŘ dle norem ISO včetně správy dokumentace;
 • zajišťuje provádění interních auditů dle normy ČSN EN ISO 19011 a provádí analýzu systému;
 • zajišťuje implementaci eGovernmentu včetně rozvoje počítačové gramotnosti;
 • zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s přípravou a realizací trhů, které pořádá město;
 • zajišťuje správu a údržbu mobiliáře trhů;
 • spravuje portál orgánu veřejné moci a uživatele JIP;
 • koordinuje a administruje Benchmarkingovou iniciativu 2005;
 • zajišťuje administrativu a vydávání kvalifikovaného prostředků s čipem (token) zaměstnancům a řeší další náležitosti v případě personálních změn, ztráty, odcizení nebo při ukončení pracovního poměru, včetně vydávání systémových a serverových certifikátů;
 • zajišťuje on-line přístupy k ČSN;
 • koordinuje a administruje e-správu záznamových listů činností MMFM (GDPR);
 • vedoucí odboru
 • vykonává funkci manažera integrovaného systému řízení;
 • vykonává činnost lokálního administrátora Seznamu orgánu veřejné moci;
 • zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný rok;
 • pověřená osoba plní úkoly příkazce operace pro ORJ 05;

Úkoly v přenesené působnosti

 • vykonává činnosti v rozsahu zákona o živnostenských úřadech stanovené zákonem o živnostenském podnikání;
 • vykonává činnosti a plní úkoly centrálního registračního místa pro žadatele a osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění a předává podklady orgánům veřejné správy (daňová správy, sociální zabezpečení, trh práce, zdravotní pojištění);
 • přijímá ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, posuzuje splnění podmínek stanovených živnostenským zákonem;
 • registruje ohlašovací živnost volnou, živnosti řemeslné a vázané a rozhoduje o udělení koncese jako orgán I. stupně, včetně změn u živností ohlašovacích i koncesovaných;
 • rozhoduje o oprávnění a splnění či nesplnění podmínek pro vznik živnostenského oprávnění, rozhoduje o schválení odpovědného zástupce v samostatném řízení u koncesovaných živností a o změnách koncese, o zrušení oprávnění na žádost podnikatele, rozhoduje o zrušení oprávnění na návrh;
 • přijímá oznámení o zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně;
 • přijímá a předává příslušným orgánům oznámení o přerušení a pokračování provozování;
 • zabezpečuje u správních poplatků jejich vyměření a výběr;
 • řeší přestupky a vybírá blokové pokuty;
 • rozhoduje o pozastavení a zrušení živnostenského oprávnění jako orgán I. stupně z úřední povinnosti;
 • vede správní řízení ve věcech podle živnostenského zákona, příp. souvisejících zvláštních předpisů a podle správního řádu a zákona o některých přestupcích;
 • vede oddělenou spisovou službu živnostenské agendy s vazbou na centrální elektronickou spisovou službu MMFM;
 • plní další úkoly stanovené zvláštními předpisy;
 • vykonává činnosti v rozsahu zákona o živnostenských úřadech stanovené zákonem o živnostenském podnikání a provozuje živnostenský rejstřík;
 • vede oddělenou spisovou službu živnostenské agendy s vazbou na centrální elektronickou spisovou službu MMFM;
 • provádí živnostenskou kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem i zvláštními právními předpisy vztahující se na živnostenské podnikání, na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese, dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, dodržování povinností při značení tabákových výrobků, podle zákona upravujícího spotřební daně a zjistí-li porušení povinností, bezodkladně sdělí tyto skutečnosti správci spotřební daně;
 • projednává přestupky podle živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání a rozhoduje z úřední povinnosti, jako orgán I. stupně;
 • provádí koordinovaný výkon kontrolní činnosti ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí;
 • realizuje kontrolní opatření vyplývající z usnesení vlády;
 • provádí dozor nad dodržováním některých ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, zákona o spotřebních daních, zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona o povinném značení lihu, zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, zákona o pohřebnictví, zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a dalších zvláštních předpisů v oblasti podnikání;
 • rozhoduje o neoprávněném podnikání jako orgán I. stupně;
 • provádí kontrolu oprávněnosti poskytovat služby dočasně u státních příslušníků členských států Evropské unie, včetně plnění oznamovacích povinností;
 • provádí cenovou kontrolu podle zákona o cenách;
 • řeší přestupky, ukládá a vybírá pokuty;
 • řeší nařízení SMFM Tržní řád (přestupky, podklady, návrhy, změny a doplnění nařízení) v součinnosti s odborem územního rozvoje a stavebního řádu, odborem správy obecního majetku, odborem životního prostředí a zemědělství a odborem dopravy a silničního hospodářství;
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy;
 • vykonává činnosti kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, provádí autorizovanou konverzi a poskytuje další služby CzP;
 • zajišťuje implementaci eGovernmentu, včetně rozvoje e-služeb dle správy základních registrů;
 • podílí se v oblasti eGovernmentu na vzdělávání zaměstnanců magistrátu
 • eviduje a vydává osvědčení zemědělským podnikatelům v informačním systému, včetně změn, přerušení a pokračování činností, vyřazení z evidence;
 • zpracovává a aktualizuje elektronickou evidenci zemědělského podnikatele;
 • provádí kontrolu podle zákona o zemědělství;
 • zajišťuje vidimaci a legalizaci;
 • zajišťuje správu dokumentace ISŘ v rozsahu zavedených ISO norem, včetně externích auditů (recertifikace, dozor);
 • zajišťuje, koordinuje a administruje Benchmarkingovou iniciativu 2005 (Bi2005);
 • zajišťuje distribuci a obnovu osobních certifikátů zaměstnanců magistrátu v souladu s platnou legislativou (nařízení eIDAS);
 • vede elektronickou spisovou službu odboru, včetně archivace;
 • vydává živnostenské výpisy;
 • vyměřuje a vybírá správní poplatky;
 • zajišťuje lokální správu portálu Seznam orgánu veřejné moci;
 • zajišťuje správu uživatelů v Jednotném identitním prostoru (JIP);
 • zajišťuje registraci agend a činnostních rolí v Registru práv a povinností; eviduje příspěvkové organizace města v ROS-IAIS;
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy;

Činnosti, které odbor vykonává na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec

 • projednává přestupky podle § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů dle odvětvové příslušnosti za porušení nařízení stanovených tržním řádem pro obce Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Paskov, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice;

Přestupky, které odbor projednává v 1. stupni

 • podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon);
 • podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek;
 • podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád);
 • podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách;
 • podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;
 • podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních;
 • podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích;
 • podle zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době;
 • podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu;
 • podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu;
 • podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů;
 • podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě;
 • podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách;
 • podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání;
 • ostatní přestupky ve zvláštních zákonech, k jejichž projednávání je příslušný obecní živnostenský úřad;
 • projednává přestupky podle zákona o zemědělství;

Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků 

 • rozhoduje o obnově řízení;
 • provádí nové řízení ve věci.