Adaptační strategie statutárního města Frýdek-Místek

Projekt: Adaptační strategie statutárního města Frýdek-Místek

Registrační číslo: 3194100010

Popis projektu: Předmětem projektu je zpracování Adaptační strategie města na změnu klimatu. Jedná se o komplexní strategický a plánovací dokument, který:

– věrohodně a uceleně popíše současný stav a výhled (s využitím znalostí místních aktérů

– analyzuje a vyhodnotí zranitelnost, adaptivní kapacitu a rizika pro území města vč. dopadů na infrastrukturu a na obyvatelstvo),

– stanoví priority a adaptační cíle v jednotlivých oblastech/sektorech,

– specifikuje konkrétní adaptační a mitigační opatření, která budou reagovat na identifikované problémy a místní potřeby,

– identifikuje konkrétní projekty (na úrovni záměrů investičních i neinvestičních) pro zastavěné i nezastavěné území města,

– navrhne Akční plán pro vybrané investiční záměry.

Cíle projektu: Přínosem Strategie bude jasná identifikaci adaptačních/mitigačních opatření, která omezí nepříznivé dopady probíhajících klimatických změn. Cílovou skupinou jsou občané statutárního města Frýdku Místku (zvýšení komfortu bydlení, trávení volného času ve městě a okolí, nejvíce ohrožené skupiny obyvatel, tj. děti a zejména senioři a nemocní lidé) a všechny subjekty na území města z oblasti energetiky, průmyslu a dopravy (převzetí odpovědnosti za snižování energetické náročnosti provozů, environmentálně šetrné jednání a spoluodpovědnost za kvalitu života ve městě).

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.

www.sfzp.cz/norskefondy

www.norskefondy.cz