ÚAP - územně analytické podklady

Územně analytické podklady jsou zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnotlimitů využití území (tj. omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území), záměrů na provedení změn v území a vyhodnocení udržitelného rozvoje území a určení jeho problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. Slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

Pořizovatel průběžně aktualizuje ÚAP na základě aktualizovaných a nových údajů o území, průzkumu území a dalších informací. Každé 2 roky pak pořizuje jejich úplnou aktualizaci.

Čtvrtá úplná aktualizace územně analytických podkladů v rozpracované verzi k prosinci 2016:
 

             1. rozbor udržitelného rozvoje území

             2. karty obcí

 

            1. výkres hodnot území

            2. výkres limitů využití území

            3. výkres záměrů na provedení změn v území

            4. výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci

Průběžná aktualizace

V rámci sledování jevu č. 14 (architektonicky cenná stavba, soubor) je vložen formou průběžné aktualizace dokument z června 2014 -  „Pasportizace potencionálně architektonicky a urbanisticky cenných staveb ve Frýdku-Místku v k. ú. Frýdek a Místek, s výjimkou městských památkových zón Frýdek a Místek, již zařazených do seznamu nemovitých kulturních památek“, zpracovaný architektonickou kanceláří janda:zezula architekti, Ing. arch. Kamilem Zezulou a Ing. arch. Adamem Zezulou.

Informace o technické infrastruktuře

Na základě §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27 stavebního zákona. Údaje o území týkající se technické infrastruktury jsou sledovanými jevy č. 67 až č. 87 z přílohy č. 1 části A k vyhlášce č. 500/2006 Sb. v platném znění. Každý údaj o území k prosinci 2016 obsahuje:

            1. pasporty údajů o území

            2. zobrazení údajů o území (zdrojová data poskytovatele)

Průběhy inženýrských sítí jednotlivých vlastníků technické infrastruktury ve vektorové podobě je možné nalézt na mapovém serveru města Frýdku-Místku v projektu Územně analytické podklady: https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/mapy-mesta-a-gis

 

Pořizovatel: Zpracovatel:

Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek

Oprávněná osoba pořizovatele ÚAP:
Ing. Aneta Hluchníková
tel.: +420 558 609 273
e-mail: hluchnikova.aneta@frydekmistek.cz

Ekotoxa, s.r.o.
Fišova 403/7
602 00  Brno, Černá Pole

tel.: +420 558 900 010
fax: +420 558 900 011
e-mail: emc@ekotoxa.cz