ÚAP – územně analytické podklady

Územně analytické podklady jsou zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnotlimitů využití území (tj. omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území), záměrů na provedení změn v území a vyhodnocení udržitelného rozvoje území a určení jeho problémů k řešení územně plánovací dokumentaci. Slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.

Pořizovatel průběžně aktualizuje ÚAP na základě aktualizovaných a nových údajů o území, průzkumu území a dalších informací. Každé 4 roky pak pořizuje jejich úplnou aktualizaci.

Pátá úplná aktualizace je také přístupná na mapovém serveru města: https://gis.frydekmistek.cz/mapa/uap-vykresy/

Pátá úplná aktualizace územně analytických podkladů ve finální verzi k prosinci 2020:
 

TEXTOVÁ ČÁST

 1. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
  1. Hodnoty v území – Kulturní hodnoty
  2. Limity využití území
  3. Přehled záměrů po obcích
 2. Rozbor udržitelného rozvoje území
  1. Karty obcí
  2. Přehled problémů po obcích

 GRAFICKÁ ČÁST:      

 1. Výkres hodnot území
 2. Výkres limitů využití území
 3. Výkres záměrů na provedení změn v území
 4. Výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci

ARCHIV:

Odkaz pro stažení 5. úplné aktualizace ÚAP z roku 2020 – 5. úplná aktualizace ÚAP
Odkaz pro stažení 4. úplné aktualizace ÚAP z roku 2016 – 4. úplná aktualizace ÚAP

Předávání údajů pořizovateli

Na základě § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen „poskytovatel údajů“) v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Grafická část se poskytuje ve vektorové formě v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. Údaje o území mohou být použity pro činnost orgánů veřejné správy, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie.

Součástí poskytnutí údajů je formulář pasportu údaje o území:

Odkaz ke stažení formuláře: Pasport údaje o území

Na základě § 27 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vlastník dopravní a technické infrastruktury je oprávněn požadovat na pořízení úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů o území podle tohoto zákona, nejvýše však do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení pořizovateli.

Na základě § 28 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), poskytovatel údajů, který nesplní povinnost podle § 27 odst. 3, nebo prokáže-li se, že poskytovatel údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území jím poskytnutých podle odst. 2, je povinen uhradit z toho vyplývající náklady na aktualizaci a změny územně plánovací dokumentace a na aktualizaci územně analytických podkladů.

Informace o technické infrastruktuře

Na základě §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27 stavebního zákona. Údaje o území týkající se technické infrastruktury jsou sledovanými jevy č. 67 až č. 87 z přílohy č. 1 části A k vyhlášce č. 500/2006 Sb. v platném znění. 

Průběhy inženýrských sítí jednotlivých vlastníků technické infrastruktury ve vektorové podobě je možné nalézt na mapovém serveru města Frýdku-Místku v projektu Mapa ÚAP – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA: gis.frydekmistek.cz

Pořizovatel:Zpracovatel:
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-MístekOprávněná osoba pořizovatele ÚAP:
Ing. Veronika Skácelová
tel.: +420 558 609 273
e-mail: skacelova.veronika@frydekmistek.cz
Ekotoxa, s.r.o.
Fišova 403/7
602 00  Brno, Černá Poletel.: +420 558 900 010
fax: +420 558 900 011
e-mail: emc@ekotoxa.cz