Činnost odboru

Hlavní činnosti

 • soustavně analyzuje vývoj kriminality a dalšího protiprávního jednání (přestupky) na území města Frýdku-Místku;
 • shromažďuje informace bezpečnostního charakteru, analyzuje hrozby a předkládá návrhy k předcházení či potlačení kriminality a dalších rizikových bezpečnostních situací;
 • vydává opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů (dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),
 • koordinuje spolupráci Magistrátu města Frýdku-Místku s Městskou policií Frýdek-Místek, Policií ČR – územním odborem ve Frýdku-Místku,  Hasičským záchranným sborem MSK – územním odborem ve Frýdku-Místku, příspěvkovými organizacemi města a dalšími organizacemi participujícími v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality;
 • zpracovává do mapových podkladů (GIS) riziková místa ve městě z pohledu bezpečnosti, a tyto pravidelně aktualizuje (Mapy kriminality);
 • spolupracuje s komisí pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality  RMFM a na základě její činnosti předkládá informativní zprávy a návrhy usnesení radě města;
 • zpracovává návrhy součinnostních dohod s územními útvary Policie ČR;
 • s ředitelem MPFM spolupracuje na řízení lidských zdrojů (výběr, celoživotní vzdělávání strážníků) městské policie;
 • spolupracuje s městskou policií, Policií ČR a nevládními organizacemi v rámci programů prevence kriminality a protidrogové politiky;
 • poskytuje neinvestiční dotace v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence; připravuje návrhy smluv a dodatků na účelové poskytnutí dotací z oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence;
 • připravuje návrhy usnesení pro jednání RMFM a ZMFM v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality;
 • provádí nebo se podílí na průzkumech k pocitu bezpečí občanů města Frýdku-Místku a zajišťuje implementaci výstupů těchto průzkumů do činnosti Městské policie Frýdek-Místek, Policie ČR a nevládních neziskových organizací;
 • spolupracuje s odborem sociálních služeb MMFM a společně zajišťují implementaci bezpečnostní problematiky do sociálních služeb města Frýdku-Místku;
 • připravuje návrh rozpočtu v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality, připravuje podklady pro rozpočtová opatření a rozpočtové změny, čerpá účelně a efektivně přidělené finanční prostředky na základě schváleného rozpočtu příslušného roku, provádí průběžnou kontrolu a vyhodnocení čerpání rozpočtu;
 • navrhuje a realizuje projektové záměry související s činností odboru;
 • zajišťuje informovanost občanů města Frýdku-Místku o realizovaných projektech a rovněž zajišťuje nepřetržitou možnost občanů města podílet se na řešení bezpečnosti ve městě a  poukazovat na bezpečnostní problémy;
 • spolupracuje s Odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality  MV ČR při řešení bezpečnosti ve Frýdku-Místku;
 • podílí se na přezkumu zákonnosti ohlášených shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím, vydává metodická doporučení v této oblasti;
 • podílí se na hodnocení rizik při zadávání veřejných zakázek MMFM, v součinnosti s právním odborem;
 • ve stanoveném rozsahu provádí kontrolní činnost městské policie, prošetřuje stížnosti na postup městské policie a vydává pro její činnost metodická doporučení;
 • spolu s odborem živnostenský úřad zajišťuje implementaci ČSN ISO/IEC 27001 pro MMFM a MPFM;
 • koordinuje činnost sborů dobrovolných hasičů na území města a zajišťuje jejich akceschopnost;
 • připravuje a předkládá návrhy pro RMFM a ZMFM v oblasti požární ochrany;
 • zabezpečuje úkoly v oblasti péče a efektivního nakládání s majetkem města ochranného a humanitárního charakteru;
 • plní úkoly stanovené na úseku práva shromažďovacího;
 • zabezpečuje údržbu vybraných staveb a zařízení (výstražný informační systém) civilní ochrany v majetku města;
 • zabezpečuje agendu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • zabezpečuje agendu organizování a řízení požární ochrany v budovách MMFM;
 • zpracovává návrh rozpočtu k zabezpečení úkolů krizového řízení, ochrany obyvatelstva a požární ochrany, k tomu provádí příslušné finanční operace;
 • zpracovává návrh výdajů pro jednotky sborů dobrovolných hasičů a dalších složek Integrovaného záchranného systému, k tomu provádí příslušné finanční transakce;
 • vykonává činnost manažera prevence kriminality;
 • podílí se na přípravě strategií prevence kriminality a dalších koncepčních materiálů v působnosti statutárního města;
 • na základě analýz zpracovává preventivní programy a navrhuje k realizaci vhodná preventivní opatření;
 • podporuje rozvoj preventivních aktivit na úrovni města;
 • vede pracovní skupinu prevence kriminality;
 • ve správním řízení ve věci zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení vykonává funkce opatrovníka účastníkovi řízení oprávněného z důchodové dávky, který není procesně způsobilý dle § 32 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a u něhož správní orgán nenalezl vhodnou fyzickou osobu, kterou by opatrovníkem pro řízení mohl ustanovit;
 • zajišťuje nezávislé sledování a protokolární osvědčování skutečností a dějů osobou, která není na těchto věcech zúčastněna podle jiných právních předpisů;
 • zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem rozpočtu města na příslušný kalendářní rok;
 • pověřená osoba plní úkoly příkazce operace pro ORJ 18;

Úkoly odboru v přenesené působnosti

 • zajišťuje připravenost správního území obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací a zajišťuje provedení krizových opatření v podmínkách obce;
 • zajišťuje plnění úkolů starosty obce s rozšířenou působností a starosty obce v oblasti krizového řízení, týkající se zejména
  • nařízení, kontroly přípravných opatření, činností k řešení krizových situací a činností ke zmírnění jejich následků prováděných územními správními úřady s působností ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými osobami ve správním obvodu obce s rozšířenou působností a ve správním území obce,
  • plnění úkolů stanovených hejtmanem a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení,
  • využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra,
 • zabezpečuje plnění základních správních a dalších funkcí veřejné správy při vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, k tomu koordinuje režimová opatření a zpracovává dokumentaci;
 • vede přehled možných zdrojů rizik, provádí analýzy ohrožení a v rámci prevence, podle zvláštních předpisů odstraňuje nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace;
 • k zajištění připravenosti obce s rozšířenou působností spravuje pracoviště (místo) krizového řízení;
 • vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu při vyhlášení krizového stavu a předává údaje v ní vedené hasičskému záchrannému sboru kraje;
 • připravuje a vyhlašuje regulační opatření a plní úkoly uložené krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek;
 • zabezpečuje činnost Bezpečnostní rady města Frýdku-Místku a Krizového štábu města Frýdku-Místku, včetně zpracovávání odborných podkladů pro jejich činnost;
 • seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení;
 • zabezpečuje úkoly související s brannou povinností, k tomu zajišťuje v době vyhlášení krizového stavu opatření k provedení odvodního řízení a eviduje prohlášení o odmítnutí mimořádné služby;
 • provádí výběr a vede evidenci o vhodných věcných prostředcích, které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu a podílí se na zabezpečení dodání;
 • vede evidenci nezbytných osobních údajů o fyzických osobách, které lze určit pro potřeby řešení krizových stavů a zajišťování obrany státu, zvlášť spolupracuje při vedení evidence zdravotnických pracovníků;
 • připravuje rozhodnutí o povinnosti právnické nebo fyzické osoby poskytnout věcné prostředky a o povolání k plnění pracovní výpomoci a k pracovní povinnosti ve prospěch zajišťování obrany státu;
 • podílí se na organizaci přípravy občanů k obraně státu;
 • zajišťuje připravenost správního obvodu statutárního města Frýdku-Místku, jako obce s rozšířenou působností na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva;
 • spolupracuje s vojenskými správními úřady při vedení vojenské evidence a při stavu ohrožení státu a válečného stavu žádá o zproštění mimořádné služby;
 • plní úkoly stanovené vyššími správními orgány v oblasti obranného plánování a v rámci této oblasti spolupracuje s vojenskými správními úřady a krajským úřadem v procesu obranného plánování;
 • plánuje opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování veřejné správy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za krizových stavů;
 • poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu kraje a pro zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností;
 • uplatňuje požadavky na vydání zásob humanitární pomoci fyzickým osobám;
 • soustřeďuje informace o stavu sil a prostředků, vede  celkový přehled jejich nasazení a rozpracovává návrhy na jejich využití v případě vzniku mimořádné události;
 • zabezpečuje revize technologických souborů v úkrytech CO v majetku města v uložených termínech;
 • vede a upřesňuje evidenci a provádí kontrolu stálých úkrytů CO;
 • vedoucí odboru plní úlohu bezpečnostního ředitele MMFM, zabezpečuje ochranu utajovaných informací, jejich vedení, ukládání a skartaci; ve spolupráci s oddělením bezpečnostních rizik provádí kontrolu dodržování zásad pro práci s utajovanými informacemi;

ostatní činnosti

 • plní dílčí úkoly stanovené na úseku voleb Prezidenta České republiky, voleb do Evropského parlamentu, voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a voleb do Zastupitelstva města Frýdku-Místku, ve spolupráci s odborem vnitřních věcí MMFM;
 • plní dílčí úkoly stanovené na úseku celostátních i místních referend, ve spolupráci s odborem vnitřních věcí MMFM;