Dotace

V rámci tohoto Programu budou poskytovány peněžní prostředky na priority a aktivity stanovené v rámci plánu prevence kriminality statutárního města Frýdku-Místku na léta 2021 – 2025:

1. Podpora vzniku a rozvoje programů a projektů, které budou zaměřeny na práci s rodiči dětí, kteří potřebují pomoci s vytvořením a nácvikem rodičovských kompetencí, jejichž neexistence či nefunkčnost ztěžuje dítěti zdravý vývoj a budoucí osobní i pracovní život. Všeobecně tedy jde o práci s rodinným systémem, který potřebuje podporu ve výchově svých dětí.

2. Podpora vzniku a rozvoje programů a projektů zaměřených na nácvik společensky žádoucích hodnot, sebeovládání, socializaci, komunikaci, řešení sporů, zvládání agrese, zvládání nevhodného či patologického chování dětí, například ve svépomocných skupinách a v jiných formách aktivit.

3. Práce s rodinami s dětmi ohroženými sociálním vyloučením. Předcházení a eliminace rizik souvisejících s problémy soužití majority a minority. Preventivní působení proti negativním jevům s vyšším výskytem v sociálně vyloučených lokalitách (např. lichva, domácí násilí, závislosti aj.).

4. Ochrana dětí před škodlivými účinky alkoholu, návykových látek a dalších závislostí (jako je gambling, netolismus aj.) a odborná práce s těmito dětmi i ve věku pod 15 let.

5. Zajištění a rozšíření nabídky bezplatných preventivních volnočasových aktivit pro děti a mládež ohroženou sociálně rizikovými jevy a ze sociálně znevýhodněného prostředí dle jejich potřeb. Cílem je podpořit děti a mládež ve smysluplném trávení volného času, získávání podnětů pro osobní růst, rozvoj, či doplnění chybějících školních znalostí, aniž by z těchto aktivit byly děti vylučovány z důvodu nutnosti finanční úhrady. Součástí tohoto bodu je i zajištění předání informace o těchto aktivitách cílové skupině.

6. Zajištění dostupnosti bezplatných krátkodobých intervenčních programů pro základní či střední školy ve Frýdku-Místku (maximálně ve výši tří setkání k jednomu problému u jedné školy). Školám budou k dispozici externí odborníci (např. psycholog, intervent, adiktolog, aj.), kteří budou pracovat s dětským kolektivem v případech, kdy školy vyhodnotí intervenci jako potřebnou a nebudou mít možnost ji poskytnout z vlastních zdrojů.

7. V rámci terciální prevence podpora služeb a organizací, které umožňují realizaci soudem uložených společensky prospěšných činností dětí. Cílem těchto činností je předcházení recidivy u dětí, které si trest fyzicky odpracují a mají příležitost uvědomit si důsledky svých činů.

8. V rámci preventivních aktivit na ochranu zvláště zranitelných obětí trestných činů zaměření preventivních programů zejména na ochranu seniorů. Cílem těchto programů bude ochrana seniorů například před nabízením nefunkčního nebo předraženého zboží, nabízením nevýhodných služeb, změnami poskytovatelů energií, okrádáním nebo vylákáním peněz od seniorů v jejich domovech apod.

Od 1.6.2021 musí žadatel o dotaci, který je právnickou osobou, nově sdělit i údaj o svém skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji. Úplný výpis získají žadatelé na stránkách Ministerstva spravedlnosti po přihlášení prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo prostřednictvím elektronické identifikace (e-Identita).