Trestná činnost do 15 let

Děti do 15 let nejsou trestně odpovědné, tj. nemohou být stíhány za spáchání trestného činu. Pokud se dopustí jednání, které jinak nese znaky trestného činu (u děti do 15 let se toto jednání nazývá čin jinak trestný), koná se řízení podle občanského soudního řádu (tedy nikoliv podle trestního řádu). V tomto řízení musí mít dítě opatrovníka (zpravidla jím je advokát), neboť v tomto řízení nemůže rodič nezl. dítě zastoupit pro možný střet zájmů, zastupování je pro děti mladší 15 let zdarma.

Kdo je kdo:

Policista – má za úkol vyšetřit, co se vlastně stalo a čí je to vina

Kurátor – ten nevyšetřuje, co se stalo. Provází dítě celým procesem a pomáhá rodičům a dětem se v něm blíže orientovat

Státní zástupce – dítě ho pozná až v okamžiku soudního jednání, ten navrhuje, aby dítěti za jeho jednání soud uložil nějakou povinnost

Soudce – ten bude rozhodovat o tom, jestli se dítě dopustilo toho, co je mu kladeno za vinu. V případě, že si bude myslet, že ano, s největší pravděpodobností dítěti uloží i nějakou povinnost. Nemusí to udělat v případě, že dítě bude toho, čeho se dopustilo, opravdu litovat a že se samo pokusí to napravit. S tím může pomoci probační úředník, na kterého se může dítě samo nebo s rodičem obrátit.

Probační úředník – ten může pomoci v případě, že dítě bude chtít napravit, co způsobilo. Dítě může probačního úředníka kontaktovat samo, popřípadě mu s tím mohou pomoci rodiče nebo kurátor.

Dopustí-li se dítě mladší 15 let činu jinak trestného, může mu soud pro mládež uložit tato opatření:

  • výchovnou povinnost – např. bydlet s rodičem nebo jiným dospělým, který odpovídá za jeho výchovu, nahradit podle svých sil způsobenou škodu, podrobit se ve svém volném čase vhodnému programu sociálního výcviku, psychologickému poradenství atd.
  • výchovné omezení – např. nestýkat se s určitými osobami, nezdržovat se na určitém místě, neužívat návykové látky atd.
  • napomenutí s výstrahou – soud nebo státní zástupce důrazně vytkne protiprávnost činu a upozorní na konkrétní důsledky v případě opakování činu jinak trestného
  • zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče
  • dohled probačního úředníka – povinnost dítěte pravidelně navštěvovat probačního úředníka, který bude vykonávat dohled nad docházkou do školy, nad trávením volného času, popř. nad užíváním návykových látek
  • ochranná výchova – ta se ukládá za nejzávažnější trestné činy nebo v případě, že se protiprávní činnosti dítě dopouští opakovaně a jiná opatření, která mu už dříve byla uložena, na tom nic nezměnila. Může být nařízena dítěti od 12 let.
  • ochranné léčení – může být uloženo dítěti na základě výsledků předchozího vyšetření duševního stavu dítěte, nebo když čin jinak trestný spáchalo pod vlivem návykových látek

Bližší informace podá příslušný kurátor podle faktického pobytu dítěte.