Trestná činnost nad 15 let

Za mladistvého považuje zákon toho, kdo v době spáchání trestného činu (u dětí starších 15 let se toto jednání nazývá provinění) dovršil 15 rok věku a nepřekročil 18 rok věku. Řízení se koná podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, který upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním zákoníku. V tomto řízení má dítě starší 15 let od okamžiku sdělení obvinění ustanoveného obhájce, kdy náklady na nutnou obhajobu jsou po skončení řízení vyčísleny mladistvému.

Kdo je kdo:

Policista – má za úkol vyšetřit, co se vlastně stalo a čí je to vina

Kurátor – ten nevyšetřuje, co se stalo. Provází mladistvého celým procesem a pomáhá rodičům a mladistvým se v něm blíže orientovat

Státní zástupce – mladistvý ho pozná až v okamžiku soudního jednání, ten navrhuje, aby mladistvému za jeho jednání uložil nějakou povinnost

Soudce – ten bude rozhodovat o tom, jestli se mladistvý dopustil toho, co je mu kladeno za vinu. V případě, že si bude myslet, že ano, s největší pravděpodobností mladistvému uloží výchovná, ochranná a trestní opatření.

Probační úředník – ten může pomoci v případě, že mladistvý bude chtít napravit, co způsobil. Mladistvý může probačního úředníka kontaktovat sám, popřípadě mu s tím mohou pomoci rodiče nebo kurátor.

Soud nebo státní zástupce mohou upustit (případně podmíněně upustit) od uložení opatření.

Dopustí-li se mladistvý provinění, může mu soud nebo státní zástupce uložit tato opatření:

Výchovné opatření:

 • dohled probačního úředníka – povinnost mladistvého pravidelně navštěvovat probačního úředníka, který bude vykonávat dohled nad docházkou do školy, nad trávením volného času, popř. nad užíváním návykových látek
 • probační program – mladistvý dochází na soudem určený program
 • výchovné povinnosti – povinnost bydlet s rodičem, nahradit způsobenou škodu, vykonat společensky prospěšnou činnost, podrobit se léčení závislosti
 • výchovná omezení – např. zákaz návštěv určitých akcí, zákaz styku s konkrétními osobami, zákaz užívání návykových látek
 • napomenutí s výstrahou – soud nebo státní zástupce důrazně vytkne protiprávnost činu a upozorní na konkrétní důsledky v případě opakování přečinu

Ochranná opatření:

 • ochranné léčení – např. psychiatrické nebo protialkoholní či protitoxikomanické
 • zabezpečovací detence – ochranné léčení v uzavřeném zařízení, spravovaném vězeňskou službou
 • ochranná výchova – ukládá se v případech, kdy o výchovu mladistvého není dostatečně postaráno, dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána nebo prostředí, v němž mladistvý žije, neskýtá záruku řádné výchovy
 • zabrání věci – týká se věcí, které byly získány trestným činem

Trestní opatření:

 • obecně-prospěšné práce
 • peněžité opatření – opatření lze uložit jen tehdy, je-li mladistvý výdělečně činný nebo to umožňují jeho majetkové poměry
 • propadnutí věci – lze uložit, jedná-li se o věc, která byla použita ke spáchání provinění nebo k tomu byla určena
 • zákaz činnosti – uložený zákaz nesmí být na překážku přípravě na povolání mladistvého
 • domácí vězení
 • odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu (podmíněné odsouzení)
 • odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem – jedná se vlastně o pohrůžku odnětí svobody. Mladistvému se stanoví zkušební doba, a pokud v ní nepovede řádný život, bude muset vykonat odnětí svobody v příslušné věznici pro mladistvé
 • odnětí svobody nepodmíněné – lze je uložit jen tehdy, kdy by žádná jiná opatření nevedla k dosažení účelu zákona, tj. zejména k nápravě mladistvého

V odůvodněných případech rozhodne příslušný soud o nároku na obhajobu bezplatnou nebo obhajobu mladistvého za sníženou odměnu obhájce. Mladistvý musí v zákonné lhůtě podat návrh na rozhodnutí o nároku na bezplatnou obhajobu, viz elektronický odkaz – jak požádat o bezplatnou obhajobu.

Bližší informace podá příslušný kurátor podle faktického pobytu mladistvého.