Ochrana přírody

V odkaze Ochrana Rorýse obecného jsou uvedeny informace o ekologii a ochraně tohoto zvláště chráněno druhu živočicha.

Odkaz Ochrana stromů při stavebních činnostech zahrnuje grafické znázornění opatření pro zajištění ochrany dřevin, která vyplývají z normy ČSN 83 9061 Ochrany stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

V odkaze Památné stromy jsou uvedeny informace o vyhlašování, ochraně, evidenci a péči o památné stromy, jakož i přehled vyhlášených památných stromů v územním obvodu pověřeného Magistrátu města Frýdku-Místku.