Památné stromy

Za památné stromy lze vyhlásit mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí.

Do působnosti Magistrátu města Frýdku-Místku spadá také vyhlašování památných stromů a jejich ochranného pásma podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

 Na území statutárního města Frýdku-Místku jsou k 1. 1. 2019 vyhlášeny 4 památné stromy:

 • Dub letní (Quercus robur) se nachází ve Frýdku za stavením čp. 1842, v místní části Vršavec.
  • Datum vyhlášení: 26. 08. 2000
 • Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) roste na pozemku parcela č. 310/1 v Místku u mateřské školy na ulici Svatopluka Čecha nedaleko nákupního střediska Ještěr.
  • Datum vyhlášení: 24. 06. 2000
 • Tis červený (Taxus baccata) roste v Chlebovicích na travnatém nádvoří u domu č. e. 251.
  • Datum vyhlášení: 30. 10. 2004
 • Dub letní (Quercus robur), který roste na hranici pozemků parc. č. 130 a 138/7, k. ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek.
  • Datum vyhlášení: 21. 12. 2005

V územním obvodu pověřeného Magistrátu města Frýdku-Místku bylo k 1. 1. 2019 vyhlášeno 32 památných stromů, které jsou evidovány v Ústředním seznamu ochrany přírody v Praze:

Mapa památných stromů

Vyhlášení památných stromů

Památné stromy vyhlašují příslušné orgány ochrany přírody, kterými jsou pověřené obecní úřady a jim na roveň postavené úřady statutárních měst, na území národních parků, chráněných krajinných oblastí (CHKO) a na území národních přírodních památek a národních přírodních rezervací a jejich ochranných pásem správy národních parků a AOPK regionální pracoviště správy CHKO, na území přírodních rezervací, přírodních památek a jejich ochranných pásem (mimo národní parky a jejich ochranné pásmo, mimo CHKO, vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu státu) krajské úřady, na území vojenských újezdů újezdní úřady, na pozemcích, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy, MŽP.

Návrh na vyhlášení památných stromů může podat každý občan České republiky. V návrhu je zapotřebí uvést o jakou dřevinu se jedná, kde se nachází a zdůvodnění návrhu. Návrh se podává u orgánu ochrany přírody, který je oprávněn vyhlašovat nebo rušit ochranu památných stromů (viz výše). Návrh příslušný orgán ochrany přírody posoudí, odborně dopracuje (příslušný orgán ochrany přírody může požádat AOPK o odborné stanovisko k záměru vyhlásit strom za památný a na základě tohoto stanoviska pak posoudit, zda zahájí řízení o vyhlášení památného stromu), vypracuje oznámení o záměru vyhlásit památný strom nebo skupinu památných stromů a zahájí správní řízení ve věci jejich vyhlášení.

Památné stromy jsou vyhlašovány rozhodnutím příslušného orgánu ochrany přírody. Tomuto rozhodnutí předchází zahájení správního řízení a oznámení záměru vyhlásit památné stromy. Účastníky řízení jsou vlastníci, případně nájemci pozemků, na kterých památné stromy rostou, vlastníci pozemků, na které zasahuje určené ochranné pásmo památných stromů, obec a občanská sdružení, pokud se k řízení přihlásila písemně do 8 dnů ode dne kdy jim bylo oznámeno zahájení řízení (§70 odst. 3 zákona). Lhůta pro vydání rozhodnutí je až 90 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení poslednímu z účastníků řízení, lhůtu lze však v odůvodněných případech prodloužit.

Ochrana památných stromů

Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jejich ošetřování je prováděno se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil.

Je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro ně orgán ochrany přírody, který je vyhlásil, ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Orgán ochrany přírody vymezí ochranné pásmo památného stromu v rozhodnutí o vyhlášení památného stromu. Pokud tak neučiní, má každý památný strom ze zákona stanovené základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace. Tyto činnosti jsou vyjmenovány příkladně, zakázány jsou veškeré činnosti, i ty v zákoně přímo nejmenované, které lze považovat pro památný strom za škodlivé.

K provedení zásahů v ochranném pásmu je nutný předchozí souhlas k činnosti (jde o případ, kdy ochranné pásmo je vymezeno rozhodnutím orgánu ochrany přírody). U případů základního ochranného pásma ze zákona (tzn., že orgán ochrany přírody v rozhodnutí o vyhlášení památného stromu ochranné pásmo nevymezí) je v odůvodněných případech (kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody) možno vydat výjimku dle § 56, odst. 1 zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a to přímo ze základních ochranných podmínek památného stromu dle § 46 odst. 2 zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (tj. ze zákazu poškozovat, ničit a rušit památný strom v přirozeném vývoji).

Evidence a označení památných stromů

Památné stromy jsou evidovány v Ústředním seznamu ochrany přírody, který vede Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky se sídlem v Praze.

Ústřední seznam zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové určení, právní a odbornou dokumentaci památných stromů včetně jejich ochranných pásem nacházejících se na území České republiky.

Informace o památných stromech jsou vedeny jak v papírové, listinné podobě (archiv ÚSOP), tak v digitální (databáze památných stromů – dostupná ze stránky http://drusop.nature.cz). Zde jsou evidová­ny údaje převzaté z vyhlašovací dokumentace památných stromů a další odborné údaje o památných stromech s ohledem na aktuální stav. 

Památné stromy jsou v terénu označeny tabulí s malým státním znakem České republiky a tabulí s textem „památný strom“ nebo „památné stromy“.

Péče o památné stromy

Odpovědnost za správnou péči o památné stromy náleží vlastníkovi stromu, respektive vlastníkovi pozemku, na kterém památný strom roste. Ke všem zásahům péče o památné stromy je ze zákona nutný souhlas orgánu ochrany přírody, který je oprávněn vyhlašovat nebo rušit ochranu památných stromů.

Ten, kdo zamýšlí provést ošetření památného stromu, musí předem orgán ochrany přírody požádat o udělení souhlasu s tímto ošetřením. Z žádosti musí být patrný rozsah zamýšleného zásahu (slovní popis, zákres, zákres do fotodokumentace, projekt). Orgán ochrany přírody souhlas udělí formou správního rozhodnutí, a to pouze tehdy a v takovém rozsahu, který zajišťuje, že nedojde k poškození památného stromu. Zásahy musí být provedeny na dobré odborné úrovni, nejlépe certifikovanou arboristickou firmou. Důležité je provedení dokumentace zásahu, včetně fotografické, před zásahem i po zásahu.

Vzhledem k finanční náročnosti ošetřování památných stromů je možno využít dotací z dotačních titulů ke krytí nákladů (alespoň částečnému). Podrobné informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.dotace.nature.cz (např.: http://www.dotace.nature.cz/bezlesi-opatreni/pece-o-dreviny.html).