Ochrana Rorýse obecného

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je rorýs obecný (Apus apus) zvláště chráněným druhem a podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. je zařazen do kategorie ohrožených druhů.
 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE                             
čeleď: rorýsovití
řád: svišťouni
tah: přísně tažný druh
jarní přílet: poslední dubnová dekáda – první polovina května
odlet: koncem července, většina až v první dekádě srpna
zimoviště: střední a jižní Afrika
hnízdiště: vysoké budovy ve starší městské zástavbě, panelové domy s ventilačními průduchy, věže, tovární haly, dnes již vzácně na skalách nebo v dutinách vysokých stromů; hnízdí v koloniích
hnízdění: 1× ročně, květen – červenec, samice kladou koncem května v hnízdech 2 – 3 bílá vejce
inkubace: 18 – 20 dnů, mláďata se líhnou holá a slepá
hnízdní péče: 42 – 57 dní (podle počasí), rodiče přilétají s potravou cca 13× za den, mláďata po opuštění hnízda jsou plně samostatná
potrava: drobný hmyz (komáři, mouchy, mšice…) a pavouci; jeden pár rorýsů naloví za den 50 g = 20 000 jedinců a více.
 

II. ZAJÍMAVOSTI
Věrnost partnerovi i rodišti

partnerství rorýsů končí smrtí jednoho z nich; nepřitahují v jednom hejnu, setkají se až u svého hnízda, kam se opakovaně vracejí. Jejich potomstvo se v době pohlavní zralosti (3.rok života) rovněž vrací do svého rodiště a okolí. Likvidace hnízdních možností je pro ně katastrofou!
Skvělí letci
denně nalétají až 800 km, zpravidla rychlostí 40 km/hod, krátkodobě však umí vyvinout rychlost až 160 km/hod. Ve vzduchu dokáží spát a kopulovat.
Na zemi bezbranní
běháky rorýsů jsou zkrácené (apus znamená latinsky beznohý) a všechny prsty směřují kupředu. Spolu s dlouhými křídly se pak nehodí k chůzi a sedání. Ocitne-li se rorýs na zemi, potřebuje naši pomoc – vyhození z výšky.
 

III. ZÁKONNÁ OCHRANA
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“) je rorýs obecný zvláště chráněným druhem a podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. je zařazen do kategorie ohrožených druhů.
Základní ochranné podmínky ze zákona:
• § 50 odst. 1 – zvláště chráněni živočichové jsou chránění ve všech svých vývojových stádiích. Chráněná jsou jimi užívaná sídla přirozená i umělá sídla a jejich biotopy.
Zákazy ze zákona:
• § 50 odst. 2 – je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla.
• § 5 a odst. 1 písm. b. – v zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států ES je zakázáno úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd.
Sankce za porušení zákona:
Orgán ochrany přírody může uložit sankce až do výše 2 000 000 Kč tomu, kdo usmrcuje zvláště chráněné živočichy přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich prostředí.
 

IV. KDY HROZÍ POSTIH
• stavební úpravy na budovách v době hnízdění rorýsů (úhyn, ničení sídel)
• ucpávání ventilačních otvorů v době hnízdění (ničení sídel, úhyn)
• ucpávání ventilačních otvorů mimo dobu hnízdění (ničení sídel)
 

V. JAK SE VYHNOUT PROBLÉMŮM
Ideálně:
• neprovádět stavební úpravy v období rozmnožování, tj. od 20. dubna do 10. srpna
• nezaslepovat ventilační otvory
Reálně:
• v době rozmnožování provádět stavební úpravy nižších pater a 2 – 3 horní patra s ventilačními průduchy ponechat bez lešení do 10. srpna
• ventilační otvory zazdít jen částečně a ponechat nezaslepené vletové štěrbiny dlouhé min. 7 cm
• stěnu pod otvorem je vhodné zdrsnit
• nejde-li ponechat ventilační otvory ani částečně, nutno instalovat náhradní hnízdiště
Výjimečně:
• lze stavební úpravy provádět v době rozmnožování rorýsů na horních patrech, ale pouze v omezeném časovém intervalu, a to od 9:00 hod. do 15:00 hod., aby rorýsi mohli nakrmit mláďata ráno a večer. Nutno zajistit odborný dozor!
Ve všech případech by měl investor již v přípravné fázi záměru zajistit ornitologický průzkum, a v případě zjištění výskytu rorýsů zapracovat do projektové dokumentace kompenzační opatření. Nepostupuje-li podle bodu Ideálně, musí si ke stavebním úpravám vyžádat povolení věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody.

VI. POVOLENÍ ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY
K činnostem zakázaným zákonem je potřebné získat:
• výjimku podle § 56 zákona – uděluje krajský úřad a na území CHKO příslušná Správa CHKO
nebo
• závazné stanovisko podle § 50 zákona – vydává krajský úřad a na území CHKO příslušná Správa CHKO a zároveň odchylný postup podle § 5b (vydává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Správa CHKO).
 

VII. NÁHRADNÍ HNÍZDIŠTĚ
Nelze-li ponechat původní hnízdní otvory, je třeba instalovat na budově tzv. hnízdní truhlíky. Tyto musí splňovat určité podmínky:
• volný přílet k hnízdu – vletové otvory musí být minimálně 6 m vysoko a ve vzdálenosti 15 cm od fasády
• vletový otvor má být oválného tvaru o výšce 35 mm a šířce 65 – 70 mm
• ústí vletového otvoru neopatřovat přistávacími ploškami nebo bidélky
• hnízda by neměla být vystavena přímému slunci
• rorýsi hnízdí v koloniích, proto je třeba instalovat více budek pohromadě nebo truhlíky pro 3 – 4 páry