Veterina

Deratizace

Na území statutárního města Frýdku-Místku se na veřejně přístupných plochách na pozemcích veřejné zeleně ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek v k. ú. Frýdek  a v k. ú. Místek provádí každým rokem celoplošná jarní a podzimní deratizace. V akutních případech se během roku provádí deratizace na území celého statutárního města Frýdek-Místek na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek individuálně. 

Odchyt holubů

Na území statutárního města Frýdku-Místku se v zimním období provádí odchyt holubů, který je prováděn v rámci preventivních opatření. Do vytipovaných lokalit jsou umísťována odchytová zařízení. 

Kadávery

Ve správním obvodu statutárního města Frýdek-Místek je zajištěn sběr uhynulých zvířat (kadáverů) nalezených především na veřejných prostranstvích, kterými jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení a na pozemních komunikacích místních a účelových, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek. Sběr provádí TS a.s., 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek. Jedná se o sběr a svoz uhynulých domácích zvířat, jejichž chovatel není znám a volně žijících zvířat, která nemají vlastníka.

Kastrace koček

Statutární město Frýdek-Místek řeší problém přemnožených a toulavých koček za pomoci spolku Neposedné Tlapky, z.s., které monitorují výskyt těchto koček, zajišťují jejich odchyt, veterinární vyšetření, kastraci, následnou pooperační péči a vypuštění zpět do příslušné lokality popřípadě jejich umístění u nového chovatele. Jedná se o odchyt a kastraci koček/kocourů toulavých bez domova ve správním obvodu vymezeném katastrálním územím Frýdek, Místek, Skalice u Frýdku-Místku, Lískovec u Frýdku-Místku, Panské Nové Dvory, Lysůvky a Chlebovice. Kastrace koček je prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Při monitorování, odchytu, kastraci, rekonvalescenci a vypuštění koček je postupováno v souladu s Doporučením Ústřední komise pro ochranu zvířat k regulaci populací toulavých koček ze dne 27. 1. 2004.

Týraná zvířata

Obecní úřad obce s rozšířenou působností může na návrh krajské veterinární správy správním rozhodnutím nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, nebo pokud je opakovaně týráno. Dále může rozhodnutím nařídit předběžnou náhradní péči o týrané zvíře, jestliže lze ve správním řízení očekávat uložení propadnutí týraného zvířete, rozhodnutí o jeho zabrání nebo rozhodnutí o umístění týraného zvířete do náhradní péče. Postup je stanoven zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.