Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů vyplývá ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:

a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

b) služba,

c) samostatná výdělečná činnost,

d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

g) správa svěřeneckého fondu,

h) dobrovolnická činnost,

i) odborná praxe, stáž, nebo

j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,

k) prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost. 

Oznamovatelem je fyzická osoba, která jedná ve veřejném zájmu a v dobré víře, a podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Oznamovatel má právo na ochranu podle Zákona, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé), že tyto informace spadaly do oblasti Zákona a současně podal-li oznámení prostřednictvím vnitřního  nebo externího oznamovacího, či prostřednictvím jiného příslušného orgánu veřejné moci. Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.)

Oblasti, kterých se oznamované protiprávní jednání týká:

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Na základě Zákona byl zřízen vnitřní oznamovací systém („dále jen „VOS“).

Prošetřovatel je příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:


Ing. Vlasta Svačinová (v nepřítomnosti Mgr. Ing. Petr Menšík)

Možnosti podání oznámení prostřednictví VOS, a to:

 • poštou v zalepené obálce s označením:

„k rukám Prošetřovatele VOS – NEOTVÍRAT“ na adresu: Vnitřní oznamovací systém – Oznámení, Statutární město Frýdek – Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek,

 • telefonicky:      558 609 129 (o telefonickém oznámení se pořizuje písemný záznam),
 • e-mail:             prosetrovatelVOS@frydekmistek.cz,
 • osobně:           po předchozí domluvě, telefonicky nebo e-mailem, je možné sjednat termín

                     osobní schůzky.

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti: Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)