Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

1 Název

Statutární město Frýdek-Místek

2 Důvod a způsob založení

Právní základ vzniku města Frýdku-Místku je zakotven v článku 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je základním samosprávným územním celkem a je součástí vyššího územního samosprávného celku s názvem Moravskoslezský kraj.

Konkretizací ustanovení Ústavy je v případě města Frýdku-Místku zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 2 tohoto zákona je město veřejnoprávní korporací (tj. zvláštní právnickou osobou), vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

Město tedy vzniklo ze zákona (Ústava a obecní zřízení) a nezapisuje se do obchodního rejstříku.

Na základě zákona č. 234/2006 Sb. se město Frýdek-Místek stalo s účinností od 1. července 2006 statutárním městem.

3 Organizační struktura

Statutární město vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s § 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jsou orgány města:

 • zastupitelstvo města
 • rada města
 • primátor
 • magistrát města

Na základě § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a § 1 odst. 1 a § 27 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zřídilo zastupitelstvo města Městskou policii Frýdek-Místek, která je rovněž orgánem města.

Organizační struktura Městské policie Frýdek-Místek

Městská policie Frýdek-Místek se člení takto:

 • ředitel
 • zástupce ředitele
 • administrativa
 • útvar zvláštních úkolů (inspektoři)
 • strážníci:
  •  hotovostní hlídky
  • pěší hlídky
  • dopravní hlídky
 • útvar prevence
 • pracovníci kamerového centra

Organizační struktura Magistrátu města Frýdku-Místku:

1. Magistrát města tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník a zaměstnanci města zařazení do magistrátu města.

2. Magistrát města se člení na tyto odbory, oddělení a úseky:

 • odbor kancelář primátora
  • oddělení organizační
  • oddělení tiskové
 • odbor vnitřních věcí
  • oddělení matriky
  • oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cest. dokladů
  • oddělení přestupkové
  • oddělení vnitřní správy
   • provozní úsek
   • technický úsek
  • oddělení personální
 • finanční odbor
  • oddělení rozpočtu
  • oddělení účtárny
  • oddělení místních daní a poplatků
 • odbor správy obecního majetku
  • oddělení majetkoprávní
  • oddělení správy budov a bytového fondu
  • oddělení bytové
 • živnostenský úřad
  • oddělení registrační
  • oddělení správy a kontroly
 • odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
  • oddělení školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
  • oddělení tiskové
 • odbor dopravy a silničního hospodářství
  • oddělení dopravně správních agend
  • oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
 • odbor životního prostředí a zemědělství
  • oddělení zeleně
  • oddělení ochrany zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů
  • oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody
  • oddělení vodního hospodářství
 • odbor sociální péče
  • oddělení sociálně právní ochrany dětí
  • oddělení sociálního poradenství pro mládež
  • oddělení terénní práce s nezaměstnanými
 • odbor sociálních služeb
  • oddělení koncepce a rozvoje
  • oddělení ekonomicko-správní
  • oddělení sociální práce
  • oddělení sociální prevence
  • oddělení veřejného opatrovnictví
 • odbor investiční
 • odbor územního rozvoje a stavebního řádu
  • oddělení územního rozvoje
   • úsek územního plánování
   • úsek územně plánovacích podkladů, GIS
  • oddělení ekonomického rozvoje
  • oddělení stavebního řádu
   • úsek správní – město Frýdek-Místek (povolování staveb)
   • úsek správní – obce (povolování staveb)
   • právní úsek
 • právní odbor
 • útvar kvality a auditu
 • odbor informačních technologií
 • odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality
 • odbor zadávání veřejných zakázek
   

Seznam příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek:

 1. Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, T.G.Masaryka 454
 2. Základní a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, příspěvková organizace
 3. Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402
 4. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254
 5. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400
 6. Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700
 7. Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570
 8. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
 9. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
 10. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace
 11. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192
 12. Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318
 13. Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141
 14. Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404
 15. Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, J. Lady 1790
 16. Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883
 17. Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace
 18. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11
 19. Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562
 20. Národní dům Frýdek-Místek „příspěvková organizace“
 21. Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 22. Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace
 23. Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 24. Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 25. ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 26. Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 27. Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 28. HOSPIC Frýdek-Místek, p.o.
 29. Beskydské informační centrum Frýdek-Místek

4 Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, část Frýdek – mapa
 • Magistrát města Frýdku-Místku, pracoviště Radniční 1149, 738 01 Frýdek-Místek, část Frýdek – mapa
 • Magistrát města Frýdku-Místku, pracoviště Radniční 10, 738 01 Frýdek-Místek, část Frýdek – mapa
 • Magistrát města Frýdku-Místku, pracoviště Politických obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek, část Místek – mapa

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny jsou k dispozici zde.

4.4 Telefonní čísla

Budova Radniční 1148, Frýdek
Telefon: 558 609 111 (informace)

Budova Politických obětí 2478, Místek
Telefon: 558 609 444 (informace)

Kontaktní údaje na jednotlivé zaměstnance jsou v telefonním seznamu.

4.5 Čísla faxu

Budova Radniční 1148, Frýdek
FAX: 558 609 166

Budova Politických obětí 2478, Místek
FAX: 558 609 466

4.6 Adresa internetové stránky

www.frydekmistek.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@frydekmistek.cz
ID datové schránky: w4wbu9s

4.8 Další elektronické adresy

Další elektronické adresy jsou uvedeny v telefonním seznamu.

5 Případné platby lze poukázat (bankovní spojení)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek

Číslo účtuKód bankyZřízen pro
27-35915302170100nebytové prostory – nájemné + služby
27-35957002870100byty – nájemné + služby
19-37670002370100místní poplatek za komunální odpad od 1. 1. 2002
86-57248502570100pokuty za dopravní přestupky uložené Magistrátem města Frýdku-Místku
vratky příspěvků na výživu dítěte
platby za prodej pozemků
94-306257810710dotace ze státního rozpočtudotace ze státních fondů
1710888600300výnosy daní dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
9005-1226781
(pro platební styk v rámci KB, a.s.)
0100platby od obcí z veřejnoprávních smluvdotace z rozpočtu Moravskoslezského krajedotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
90050001226781
(pro platební styk mimo KB, a.s.)
0100
19-928781
(pro platební styk v rámci KB, a.s.)
0100pronájem pozemků, správní poplatky, místní poplatek ze psů, pokuty uložené Městskou policií po splatnosti, místní poplatek za zábor veřejného prostranství, místní poplatek z ubytovací kapacity, platby za odchyt psů, ostatní platby (např. faktury za inzerci ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku), odvody odpisů zřízených příspěvkových organizací, dary, náhrady nákladů řízení, věcná břemena  
190000928781
(pro platební styk mimo KB, a.s.)
0100
Poznámka: Platí zásada 10 míst za pomlčkou. Pokud tolik míst v čísle není, doplňuje se nulami.

6 IČ

00296643

7 DIČ

CZ00296643
Statutární město Frýdek-Místek je plátce DPH.

8 Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Finanční odbor

Odbor životního prostředí a zemědělství – oddělení zeleně

Odbor sociálních služeb

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu

8.2 Rozpočet

Údaje o rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku v aktuálním i uplynulém roce naleznete na internetových stránkách města v sekci Magistrát / Rozpočet a finance.

Informace z účetních výkazů za uplynulý rok jsou obsaženy v závěrečném účtu statutárního města Frýdku-Místku, který je umístěn rovněž na internetových stránkách města v sekci Magistrát / Rozpočet a finance / Závěrečný účet.

9 Žádosti o informace

Poskytování informací týkajících se samostatné i přenesené působnosti statutárního města Frýdku-Místku se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o poskytnutí informace lze podat písemně poštou, podáním na podatelně, elektronickou poštou nebo ústně osobně, telefonicky.

Žádost vyřizuje odbor magistrátu města příslušný podle organizační struktury magistrátu města na úseku státní správy a samosprávy, od kterého je informace požadována, a v ostatních případech odbor, určený tajemníkem magistrátu.

10 Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Následující popisy postupů pro řešení životních situací jsou uvedeny na webových stránkách města v sekci Potřebuji vyřídit, nebo také pod jednotlivými odbory magistrátu. Informace poskytují rovněž zaměstnanci příslušného odboru magistrátu.

Odbor kancelář primátora

 • Popis postupu ke stížnostem
 • Popis postupu k peticím

Odbor vnitřních věcí

 • Oddělení matriky
  • Oprava jména a příjmení
  • Ověřování shody opisů nebo kopií listin
  • Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice
  • Uzavření manželství
  • Vydávání matričních dokladů, jejich druhopisů a nahlížení do matrik
  • Změna jména a příjmení
  • Změna příjmení po rozvodu
  • Zapisování narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, k nimž došlo v cizině
 • Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
  • Vydání cestovního dokladu
  • Vydání občanského průkazu
  • Hlášení a evidence pobytu občanů
  • Informační systém evidence obyvatel
 • Oddělení vnitřní správy
  • Shromažďování občanů

Odbor správy obecního majetku

 • Pronájem obecního bytu
 • Obnovení žádosti o byt
 • Výměna bytu
 • Přechod nájmu obecního bytu
 • Povolení podnájmu v obecním bytě
 • Změna počtu osob v obecním bytě
 • Hlášení oprav v obecních bytech a nebytových prostorech
 • Poskytnutí ubytování v ubytovně města
 • Poskytnutí přístřeší
 • Pronájem nebytových prostor
 • Krátkodobý pronájem nebytových prostor, nemovitostí a jejich částí
 • Pronájem pozemků
 • Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek
 • Zřízení věcného břemene
 • Náhrada škody uplatněná z pojištění odpovědnosti za škodu statutárního města Frýdek-Místek

Finanční odbor

 • Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů („místní poplatek za komunální odpad“)
 • Přihlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Přihlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity
 • Přihlášení psa k místnímu poplatku ze psů
 • Označování psů
 • Splátky dluhu na místních poplatcích a pokutách

Živnostenský úřad

 • Ohlášení živnosti české osoby – fyzické osoby s místem podnikání a právnické osoby se sídlem v ČR (volná, řemeslná, vázaná)
 • Ohlášení živnosti zahraniční osoby – fyzické osoby s místem podnikání a právnické osoby se sídlem mimo ČR -EU, EHP, Švýcarské konfederace a třetích zemí (volná, řemeslná, vázaná)
 • Žádost o vydání koncese české osoby – fyzické osoby s místem podnikání a právnické osoby se sídlem v ČR
 • Žádost o vydání koncese zahraniční osoby – fyzické osoby s místem podnikání a právnické osoby se sídle mimo ČR – EU, EHP, Švýcarské konfederace a třetích zemí
 • Oznámení změn, doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti pro fyzické a právnické osoby
 • Oznámení změn, doplnění údajů a dokladů stanovených pro žádost o koncesi pro fyzické a právnické osoby
 • Oznámení o přerušení a pokračování provozován živnosti
 • Oznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně
 • Oznámení o ustanovení a zrušení odpovědného zástupce
 • Zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele
 • Oznámení o pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele
 • Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
 • Služby CRM (Centrální registrační místo) – postoupení podání na FÚ, OSSZ, ZP, ÚP
 • E – podání na tiskopise JRF (Jednotný registrační formulář)
 • Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele pro fyzické a právnické osoby
 • Žádost o změnu zápisu zemědělského podnikatele pro fyzické a právnické osoby
 • Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele pro fyzické a právnické osoby
 • Žádost o vyřazení z evidence pro samostatně hospodařící rolníky
 • CZECH POINT – výpisy z informačních systémů veřejné správy (obchodního a živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí a Rejstříku trestů)
 • Ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace)
 • Povolení stánkového prodeje (Tržní řád)
 • Stížnosti v oblasti podnikání, reklamace a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

 • odání žádostí o dotace ze sportovního fondu, kulturního fondu a fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit u Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Frýdku-Místku

Odbor dopravy a silničního hospodářství

 • AŠ-vydání registrace
 • EMVO-odhlášení již registrovaného vozidla na nového vlastníka nebo provozovatele
 • EMVO-přidělení státní poznávací značky a vydání technického průkazu v případě jejich ztráty, odcizení, zničení
 • EMVO-registrace vozidla
 • EMVO-schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
 • EMVO-výdej dat z registru vozidel
 • EMVO-výroba a přestavba vozidla
 • EMVO-vyřazení vozidla z registru vozidel
 • EMVO-vývoz vozidla do jiného státu
 • EMVO-zápis změn údajů v registru vozidel
 • ŘP-mezinárodní řidičský průkaz-vydání
 • ŘP-paměťová karta pro digitální tachograf-řidič
 • ŘP-paměťová karta pro digitální tachograf-servisní
 • ŘP-paměťová karta pro digitální tachograf-vozidlo
 • ŘP-průkaz profesní způsobilosti řidiče
 • ŘP-řidičský průkaz po autoškole
 • ŘP-řidičský průkaz, MŘP-odevzdání
 • ŘP-řidičský průkaz, MŘP-výměna
 • ŘP-upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti
 • ŘP-vrácení řidičského oprávnění
 • ŘP-výměna řidičského průkazu Evropských společenství
 • ŘP-výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem
 • ŘP-výpis z evidenční karty řidiče, výpis o záznamech v bodovém hodnocení
 • Zvláštní užívání pozemních komunikací
 • Připojování pozemní komunikaci
 • Uzavírka pozemní komunikace
 • Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • Zřízení vyhrazeného parkovaní pro ZTP a ZTPP
 • Průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby
 • Rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí

Odbor životního prostředí a zemědělství

 • Oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody
  • Udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
  • Oznámení konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese
  • Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění lesního pozemku nebo zajištění lesního porostu
  • Povolení úpravy stavu zvěře
  • Žádost o povolení těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy
  • Žádost o povolení těžby – změnu závazného ustanovení výše těžby dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří dle převzaté lesní hospodářské osnovy
  • Žádost o udělení výjimky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v lesních porostech mladších 80 let
  • Žádost o vydání rozhodnutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku
  • Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku
  • Žádost o vydání loveckého lístku
 • Oddělení ochrany zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů
  • Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
  • Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
  • Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
  • Poplatek provozovatelů středních zdrojů znečišťování ovzduší
  • Žádost o vydání rybářského lístku
 • Oddělení vodního hospodářství
  • Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami včetně vypouštění odpadních vod
  • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
  • Žádost o povolení k některým činnostem
  • Žádost o kolaudační souhlas
  • Žádost o povolení k užívání vodních děl
  • Žádost o stavební povolení pro vodní dílo
  • Žádost o udělení souhlasu
  • Žádost o vyjádření
 • Oddělení zeleně
  • Povolení kácení dřevin rostoucí mimo les
  • Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les – § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny
  • Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les – § 8 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny
  • Požadavek na kácení dřeviny rostoucí ve veřejně přístupné zeleni na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek
  • Žádost o novou popelnici, výměna poškozené popelnice, žádost o nádobu na separovaný odpad

Odbor sociální péče

 • Dítě bez rodičů – úmrtí rodičů, opuštění dítěte, hospitalizace
 • Poskytování sociálně – právní ochrany nezletilým dětem
 • Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané
 • Náhradní rodinná péče
 • Dítě se závažnými a opakovanými poruchami chování a jednání
 • Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany
 • Příspěvek na péči
 • Příspěvek na individuální dopravu
 • Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
 • Příspěvek na provoz motorového vozidla
 • Příspěvek na úpravu bytu
 • Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže
 • Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
 • Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům
 • Pomoc v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí
 • Pomoc v hmotné nouzi – doplatek na bydlení
 • Pomoc v hmotné nouzi – mimořádná okamžitá pomoc
 • Zaplacení přeplatku neprávem přijaté dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávky sociální péče

Odbor sociálních služeb

 • Ustanovení zvláštního příjemce důchodu
 • Přijímání žádostí na přidělení bytu v domech zvláštního určení
 • Výdej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem
 • Poskytování dotací ze zdravotního fondu statutárního města Frýdek-Místek

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu

 • Žádosti o neinvestiční dotace v oblasti obnovy kulturních památek – PRMPZ
 • Územní plán při koupi nemovitosti
 • Pořizování územních plánů
 • Postup, při vyřizování žádostí stavebního oddělení Magistrátu města Frýdku-Místku

11 Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané právní předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č.2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 165/2006 Sb.
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

a mnohé další.

Právní předpisy jsou obsaženy ve Sbírce zákonů, která je v písemné podobě k nahlédnutí v budově Radniční 1148 ve Frýdku na právním odboru a v budově Palackého 115 v Místku na přestupkovém oddělení odboru vnitřních věcí, v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.

11.2 Vydané právní předpisy

Statutární město Frýdek-Místek vydává v samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky a v přenesené působnosti nařízení. Jejich přehled je uveden na webových stránkách statutárního města Frýdku-Místku v sekci Magistrát / Právní předpisy města.

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města jsou v písemné podobě k nahlédnutí na právním odboru v budově Radniční 1148 ve Frýdku.

12 Sazebník úhrad za poskytování informací

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
Hodinová sazba, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hodinu, činí za každou další započatou hodinu 205,- Kč.

I
Základní ustanovení

Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a ustanovením § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, výši úhrad za poskytování informací podle těchto zákonů.

II
Sazebník úhrad

 • Pořízení kopií a opatření technických nosičů dat
  • cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie a cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku, činí:
   • černobílá
     formát A4 – jednostranná kopie 2,- Kč
                      – oboustranná kopie  3,- Kč
     formát A3 – jednostranná kopie 3,- Kč
                      – oboustranná kopie 4,- Kč
   • barevná
       formát A4 – jednostranná kopie 4,- Kč
                        – oboustranná kopie  6,- Kč
       formát A3 – jednostranná kopie 6,- Kč
                        – oboustranná kopie  11,- Kč
  • cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to:
   • CD ROM 8,- Kč
   • DVD ROM 8,- Kč
   • jiný technický nosič dat – podle skutečné pořizovací ceny nosiče.
    Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
  • pořízení elektronické podoby informace (skenování)
   • kopie A3 pořízená skenováním 1,- Kč / strana
   • kopie A4 pořízená skenováním 1,- Kč / strana
 • Náklady na odesílání informací žadatel
  • poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb
  • balné – náklady na balné nebudou účtování při zaslání informací obálkou do velikosti A4. V případě zaslání informace speciální obálkou nebo balíkem bude účtováno paušální balné ve vši 25,- Kč za jednu poštovní zásilku.
 • Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
  Hodinová sazba, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hodinu, činí za každou další započatou hodinu 205,- Kč.

Pokud celkové náklady spojené s pořízením tisků/kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli nepřesáhnou v jednotlivém případě 50,- Kč, nebudou účtovány.

Ceny jsou stanoveny včetně DPH dle zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III
Podmínky vybírání úhrad

Náklady spojené se zpřístupňováním informací, vyčíslené dle čl. II tohoto sazebníku je nutno zaplatit nejpozději při předání informací žadateli, a to v hotovosti v pokladnách magistrátu (v příručních na jednotlivých odborech magistrátu, popř. v hlavních pokladnách) nebo výjimečně bezhotovostním převodem z účtu vedeného u peněžního ústavu na účet města, a to pouze v případě, kdy informace je zasílaná poštou.

IV
Závěrečné ustanovení

 1. Podle tohoto sazebníku se postupuje i při určování výše licenční odměny v licenční a podlicenční smlouvě uzavřené dle ustanovení § 14a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není-li její výše určena zvláštním právním předpisem.
 2. Tento sazebník byl schválen Radou města Frýdku-Místku dne 31. 1. 2017 usnesením č. 22/80/2017 a nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2017. 

13 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb je k dispozici zde.