Strategický plán rozvoje města

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 7. zasedání konaném dne 13. 3. 2024 schválilo Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku (v příloze). Tento klíčový strategický dokument vytyčuje základní směry budoucího vývoje města v období 2024-2035 a umožňuje městu komplexní identifikaci hlavního potenciálu rozvoje.

Schválením Strategického plánu rozvoje přejímá město Frýdek-Místek základní principy procedur regionální politiky EU, když jedním z těchto základních principů je princip programování. Principem programování je soustředění pozornosti na dosažení střednědobých a dlouhodobých cílů zainteresovanými subjekty na vymezeném území. Střednědobé a dlouhodobé cíle jsou stanoveny v rozvojových dokumentech, jako je např. Strategický plán rozvoje.

Na Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku bezprostředně navazuje další klíčový dokument, tzv. Akční plán, což je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje města. Vychází z prioritních oblastí, strategických cílů, opatření a rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Akční plán by měl být již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr naplňování platného strategického plánu rozvoje města.  Akční plán je přehledem konkrétních akcí plánovaných na konkrétní období.

Akční plán 2024-2025 byl schválen Zastupitelstvem města Frýdku-Místku na jeho 7. zasedání dne 13. 3. 2024.

V příloze dále naleznete dílčí strategii Koncepce rozvoje Rekreačního resortu Olešná do roku 2025, která byla schválena Radou města Frýdku-Místku na její 58. schůzi dne 22.9.2020.