Strategický plán rozvoje města

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 6. zasedání konaném dne 5. 12. 2011 schválilo Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku (v příloze). Tento klíčový strategický dokument vytyčuje základní směry budoucího vývoje města v období 2012-2025 a umožňuje městu komplexní identifikaci hlavního potenciálu rozvoje.

Schválením Strategického plánu rozvoje přejímá město Frýdek-Místek základní principy procedur regionální politiky EU, když jedním z těchto základních principů je princip programování. Principem programování je soustředění pozornosti na dosažení střednědobých a dlouhodobých cílů zainteresovanými subjekty na vymezeném území. Střednědobé a dlouhodobé cíle jsou stanoveny v rozvojových dokumentech, jako je např. Strategický plán rozvoje.

Na Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku bezprostředně navazuje další klíčový dokument, tzv. Akční plán, což je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje města. Vychází z cílů, problémových okruhů, opatření a rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Akční plán by měl být již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr naplňování platného strategického plánu rozvoje města.  Akční plán je přehledem konkrétních akcí plánovaných na konkrétní období.

Akční plán 2012-2014 byl schválen Zastupitelstvem města Frýdku-Místku na jeho 8. zasedání dne 4. 6. 2012. Sběr projektových záměrů probíhal v listopadu 2011. V příloze naleznete rovněž jeho vyhodnocení.

Akční plán 2015-2016 byl schválen Zastupitelstvem města Frýdku-Místku na jeho 8. zasedání dne 7. 12. 2015. Sběr projektových záměrů probíhal v červnu 2015. V příloze naleznete rovněž jeho vyhodnocení.

Akční plán 2017-2018 byl schválen Zastupitelstvem města Frýdku-Místku na jeho 19. zasedání dne 12. 6. 2017. Sběr projektových záměrů probíhal v únoru 2017. V příloze naleznete rovněž jeho vyhodnocení.

Akční plán 2019-2020 byl schválen Zastupitelstvem města Frýdku-Místku na jeho 5. zasedání dne 5. 6. 2019. Sběr projektových záměrů probíhal v únoru 2019. V příloze naleznete rovněž jeho vyhodnocení.

Akční plán 2021-2022 byl schválen Zastupitelstvem města Frýdku-Místku na jeho 14. zasedání dne 16. 3. 2021. Sběr projektových záměrů probíhal v lednu 2021. V příloze naleznete rovněž jeho vyhodnocení.

V příloze dále naleznete Koncepci rozvoje Rekreačního resortu Olešná do roku 2025, která podrobněji rozpracovává opatření 1.2 strategického plánu (Podpora rozvoje multifunkční rekreační, sportovní a volnočasové zóny Olešná). Tato koncepce byla schválena Radou města Frýdku-Místku na její 58. schůzi dne 22.9.2020.