Finanční výbor

Činnost

 • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města;
 • projednává a podává svá doporučení zejména k návrhům:
  • cen v odpadovém hospodářství;
  • změn a doplnění vyhlášek o místních poplatcích;
  • přijetí úvěrů a půjček pro město;
  • závěrečného účtu města za příslušný kalendářní rok;
  • ročních rozpočtů, změn rozpočtů schvalovaných zastupitelstvem města, rozpočtovému výhledu a pravidlům rozpočtového provizoria;
  • plní další úkoly z pověření zastupitelstva města.

Termíny jednání finančního výboru v roce 2022: 07.02., 07.03., 11.04., 09.05., 06.06., 05.09. a 03.10. vždy od 17:00 hod.

Kontaktní osoba finančního výboru: Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

Členové

Předseda Finančního výboru

            Mail: kieckova.romana@frydekmistek.cz
            Tel. 558 609 160
            Mob. 737 730 067

Členové Finančního výboru

 • Karel Deutscher
 • Mgr. et Bc. Veronika Šebestová
 • Ing. Martin Škapa
 • Mgr. Ondřej Stonavský
 • MUDr. Karel Volný
 • Ing. Dalibor Kališ
 • Jakub Tichý
 • Mgr. Zbyněk Šostý
 • Ing. Bc. Gabriela Rumíšková
 • Mgr. Filip Vojkovský


Přílohy

Tento statut byl schválen na 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku konaném dne 16. 12. 2020 a nabývá účinnosti okamžikem schválení.