Činnost odboru

Vnitřně se struktura městské policie děli do tří skupin.

1. Skupina pro hlídkovou službu

 • komplexně zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku ve městě přímým výkonem služby,
 • využívá technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla a mobilního kamerového systému,
 • plní úkoly spojené s rozhodnutím o provedení nucených odtahů vozidel,
 • zabezpečuje výkon činnosti MP na území obcí s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou,
 • komplexně zpracovává a zajišťuje přestupkovou agendu MP.

2. Skupina operativní

 • zajišťuje operační činnosti MP,
 • řídí činnost hlídek v terénu se zaměřením na efektivnost a okamžité řešení událostí,
 • zajišťuje hlásnou službu a zpracovává svodné události za operační den,
 • přijímá podněty a oznámení veřejnosti, tyto vyhodnocuje a přijímá potřebná opatření,
 • komplexně zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku ve městě,
 • plní úkoly spojené s rozhodnutím o provedení nucených odtahů vozidel,
 • plní úkoly na úseku služební kynologie, provádí výcvik a využívání služebních psů,
 • provádí sběr injekčních stříkaček a jehel z veřejného prostranství,
 • zabezpečuje výkon činnosti MP na území obcí s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou,
 • zabezpečuje odchyt toulavých, opuštěných a zdivočelých zvířat,
 • zajišťuje za MP prevenci kriminality, tvoří a realizuje preventivní programy a projekty,
 • zabezpečuje prezentaci činnosti MP ve vztahu k veřejnosti,
 • podílí se na propagaci činnosti MP a akcí pořádaných MP,
 • podílí se na tvorbě zpráv o činnosti MP.

3. Skupina administrativy

 • komplexně zajišťuje spisovou službu MP,
 • zabezpečuje přípravu, sestavování návrhu a vyhodnocení čerpání rozpočtu v rozsahu ekonomických činností MP,
 • zabezpečuje skladové hospodářství,
 • zabezpečuje pokladní činnost, fakturační činnost a agendu objednávek MP,
 • zajišťuje správu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, provádí jeho evidenci a inventarizaci,
 • zajišťuje výdej a evidenci stravenek,
 • zajišťuje materiálně technické vybavení pracovišť,
 • zajišťuje činnosti spojené s přijímáním zaměstnanců, změnami nebo ukončením jejich pracovního poměru,
 • zabezpečuje a sleduje změny organizační struktury z hlediska počtu zaměstnanců.