Potřebuji poradit

1. Forenzní značení kol

Od 14. dubna do 30. června 2023 bude v křížovém podchodě opětovně probíhat forenzní značení jízdních kol, koloběžek a vozíků. Oproti minulým rokům nebude prováděno v pondělí, ale vždy v pátek od 08:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin.

Pro registraci je nutné mít s sebou:

 • občanský průkaz
 • čisté kolo a
 • kupní smlouvu, je-li k dispozici. Při absenci smlouvy se na místě sepíše čestné prohlášení

2. Odchyt psa

Odchyt toulavých psů provádí zpravidla specializovaná firma. Výjimečně odborně vyškolení strážníci.

Informace o odchycených psech podá: Městská policie Frýdek-Místek (tel. +420 558 609 526)

Postup městské policie se řídí ustanoveními těchto právních předpisů:

 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o pravidlech pohybů psů na veřejném prostranství
 • obecně závazná vyhláška č. 12/2002 o trvalém označování psů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Odchyt psa se provádí:

 • při úniku z chovu
 • pokud pes není pod dohledem držitele (v rozporu s OZV)
 • při opuštění psa

Odchycená zvířata se přepravují do Útulku pro psy v Sedlištích. Jsou vydávána neprodleně, Ve věci výdeje psa je oprávněn jednat:

 • majitel psa
 • osoba zmocněna majitelem psa

Adresa:

 • tř. T. G. Masaryka 633, Frýdek-Místek
 • operační středisko, 1. nadzemní podlaží

Žádné formuláře nejsou zapotřebí. Žadatel předloží tyto doklady:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • osoba jiná než majitel psa plnou moc k jeho užívání nebo převzetí

Delikty spojené s odchytem psa projednává příslušný správní orgán, v případě porušení OZV též městská policie.

Možnost uložení blokové pokuty: do 5 000,- Kč
Možnost uložení pokuty ve správním řízení: do 50 000,- Kč

3. Nález injekční jehly

Pomozte řešit problém s nálezy použitých injekčních jehel a stříkaček. Pamatujte:

 • nikdy nesbírejte injekční odpad, předejdete tak zranění při neodborné manipulaci a tím i případné nákaze infekční chorobou
 • pokud to situace umožňuje, zabraňte přístupu ke stříkačce nepovolaným osobám a zavolejte na tísňovou linku městské policie (156)
 • popište místo nálezu a množství nalezeného materiálu
 • je-li to možné, vyčkejte příjezdu strážníků

4. Odtah vozidla

Při zjištění, že vozidlo není na místě, kde bylo původně zaparkováno, je třeba ověřit, zda nebylo odtaženo. Základní informace o odtahu podá:

Postup městské policie se řídí ustanoveními těchto právních předpisů:

 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Odtažení vozidla se provádí:

 • při neoprávněném stání na vyhrazeném parkovišti
 • pokud vozidlo tvoří překážku provozu na pozemní komunikaci
 • z důvodu blokového čištění komunikace (při porušení dopravních předpisů)

Odtažená vozidla jsou uskladněna v areálu Městské policie Frýdek-Místek, popřípadě v areálu TS a.s. Budou vydána neprodleně, ale jen se souhlasem Městské policie po projednání věci na služebně s nepřetržitým provozem.

Přemístění vozidla se provádí při blokovém čištění komunikace. Přemístěná vozidla se ponechávají zpravidla na dohled z původního místa.

Adresa:

 • tř. T. G. Masaryka 633, Frýdek-Místek
 • operační středisko, 1. nadzemní podlaží

Ve věci je oprávněn jednat:

 • provozovatel vozidla
 • osoba zmocněna provozovatelem vozidla

Žádné formuláře nejsou zapotřebí. Žadatel předloží tyto doklady:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz
 • osoba jiná než provozovatel vozidla plnou moc k jeho užívání nebo převzetí

Stanovené poplatky:

 • zahájený odtah: 1036,- Kč
 • dokončený odtah: 1 727,- Kč

Hrozící sankce:

Možnost uložení blokové pokuty: do 2 500,- Kč
Možnost uložení pokuty ve správním řízení: do 10 000,- Kč

5. Vyrozumění pro nepřítomného řidiče vozidla

Při zjištění, že na vozidle je umístěno „Vyrozumění pro nepřítomného řidiče vozidla“, je možné vyřídit s tím spojený přestupek do 5 dnů na služebně Městské policie Frýdek-Místek, popřípadě dohodnout jiný termín jeho vyřízení na tel. +420 558 609 526. Jinak bude věc oznámena příslušnému správnímu orgánu.

Postup městské policie se řídí ustanoveními těchto právních předpisů:

 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Výzva pro nepřítomného řidiče  vozidla se použije, pokud vozidlo stojí v místě, kde je:

 • stání nebo zastavení vozidla zakázáno,
 • vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích
 • na chodníku, kde to není povoleno
 • je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství
 • nebo stojí-li vozidlo na ploše veřejné zeleně.

Ve věci je oprávněn jednat:

 • řidič vozidla
 • provozovatel vozidla
 • osoba zmocněna provozovatelem vozidla

Žádné formuláře nejsou zapotřebí, žadatel předloží tyto doklady:

 • dotčené „Vyrozumění pro nepřítomného řidiče vozidla“
 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • řidič též řidičský průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz
 • osoba jiná než provozovatel vozidla plnou moc k jeho užívání nebo převzetí

Hrozící sankce:

Možnost uložení blokové pokuty: do 3 500,- Kč u přestupků spojených s porušením silničního zákona.
Možnost uložení blokové pokuty: do 10 000,- Kč u přestupků spojených s porušením zákona o některých přestupcích.
Možnost uložení pokuty ve správním řízení: do 10 000,- Kč u přestupků spojených s porušením silničního zákona.
Možnost uložení pokuty ve správním řízení: do 100 000,- Kč u přestupků spojených s porušením zákona o některých přestupcích

6. Domácí násilí

Domácí násilí je chování, které v partnerském soužití nebo v širší rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé. Přitom jsou tito lidé na sobě většinou citově, sociálně a ekonomicky vzájemně závislí. Jedná se často o útoky na vůli a tělesnou integritu za účelem získání a udržení převahy, kontroly a moci. Domácí násilí může mít podobu fyzického, sexuálního a psychického násilí, vynucené sociální izolace a ekonomické závislosti.

Oznámení může podat nejen osoba, která se sama cítí být ohrožená domácím násilím, ale zejména osoby, které mají podezření na domácí násilí u osoby ve svém okolí – sousedé, známí….

Za tímto účelem je nejlépe osobně požádat o pomoc Policii ČR – linka 158, Městskou policii – linka 156, Zdravotnickou záchrannou službu – linka 155, Magistrát města Frýdku-Místku – odbor sociální péče (OSPOD), případně odbor sociálních služeb.